วันอาทิตย์ที่   16   ธันวาคม   พ.ศ. 2561

Prospective Students


 Admission Period:    01 August 2018 - 16 October 2018

Programme Code 2115DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOTECHNOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF SCIENCE
Website http://www.sc.mahidol.ac.th
Expected number of students 5

1. Admission Requirements

A candidate must:

 1. Hold a Bachelor’s degree or a Master’s degree  in Biotechnology or related fields;
 2. Have a grade point average of at least 3.50;
 3. Submit a certificate of English proficiency with minimum admission score:
 • IELTS   - at least  3 or
 • TOEFL INTERNET BASED  - at least 32  or
 • TOEFL ITP (test arranged by Faculty of Graduate Studies, Mahidol University) - at least 400

     Important Notes:

 • English proficiency score must be taken within 2 years up to the admission date.
 • MU English Competence Standards: www.grad.mahidol.ac.th
 • MU English proficiency tests, please contact the Language Center, Faculty of Graduate Studies. Tel. 0-2441-4125 ext. 221-222
 1. Exemption from the above conditions may be granted by the Programme Committee and the Dean of Faculty of Graduate Studies under exceptional circumstances.
 2.  

A candidate is requested to specify – research modules from the followings : Agricultural Biotechnology, Food Biotechnology, Industrial Biotechnology and Bioprocess Engineering, Molecular medical Biotechnology.

2. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 3 พฤศจิกายน 2561
เวลา:9.00 - 12.00 น.
สถานที่:ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 30 ตุลาคม 2561 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- วิชาชีวเคมี
- วิชาจุลชีววิทยา
- วิชาเคมี
- วิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพ
กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ห้อง BT205 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ 26 ตุลาคม 2561 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

3. Required Documents

All documents must be scanned with a scanner machine into PDF format (maximum size 2 MB). Except a photo must be in JPEG format.

 1. English proficiency score certificate
 2. Degree certificate / Letter certifying that the applicant is in the final year waiting for graduation
 3. Academic transcript / Grade report

4. Application Process

Please see detail at www.grad.mahidol.ac.th
Application is only available via online at How to Apply

5. Curriculum Structure

Plan 2.1 For students with Master
Required Courses 9            Credits
Elective Courses not less than 3            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2.2 For students with Bachelor
Required Courses 19            Credits
Elective Courses not less than 5            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 72            Credits

Plan 1

Dissertation Credit
   For students with Bachelor's degree
SCBT799 : DISSERTATION 48

Plan 2

Required Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
SCBT517 : BIOPRODUCTION PROCESS DEVELOPMENT 3
SCBT607 : RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 3
SCBT617 : BIOLOGICAL ENGINEERING 3
SCBT683 : TRENDS IN BIOTECHNOLOGICAL RESEARCH 2
SCBT684 : RECENT ADVANCES IN BIOTECHNOLOGY 2
SCBT685 : INTEGRATIVE REVIEWS IN BIOTECHNOLOGY 2
SCID516 : BIOSTATISTICS 3
SCID518 : GENERIC SKILLS IN SCIENCE RESEARCH 1
   For students with Master's degree
SCBT617 : BIOLOGICAL ENGINEERING 3
SCBT683 : TRENDS IN BIOTECHNOLOGICAL RESEARCH 2
SCBT684 : RECENT ADVANCES IN BIOTECHNOLOGY 2
SCBT685 : INTEGRATIVE REVIEWS IN BIOTECHNOLOGY 2
Elective Courses Credit
SCBT511 : FERMENTATION TECHNOLOGY 3
SCBT515 : PILOT PLANT UNIT OPERATION FOR BIOTECHNOLOGY 1
SCBT601 : PLANT BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY 3
SCBT602 : GENE REGULATION 3
SCBT604 : ADVANCED ANIMAL CELL TECHNOLOGY 3
SCBT608 : CURRENT TOPICS IN BIOTECHNOLOGY 3
SCBT609 : BIOLOGY AND PATHOBIOLOGY OF SHRIMP 3
SCBT611 : ADVANCED BIOPROCESS ENGINEERING 3
SCBT631 : ADVANCED FOOD TECHNOLOGY 3
SCID506 : CONCEPTS OF MOLECULAR BIOSCIENCE 2
Dissertation Credit
   For students with Master's degree
SCBT699 : DISSERTATION 36

6. Job Option after Graduation

- ผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีชีวภาพในสถาบันการศึกษา
- นักวิชาการ นักวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ในองค์กรของภาครัฐและเอกชน
- นักพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ผู้ประกอบการทางอุตสาหกรรมและโรงงาน

7. Additional Information

-

8. Details of Scholarship

9. Estimated Tuition Fee

More Information at www.grad.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

10. Contact the Programme

Program Director

Asst. Prof. Siripong  Thitamadee

Email : siripong.thi@mahidol.ac.th

Room  : BT212 Building, Floor 2, Department of Biotechnology

Faculty of Mahidol Univeristy

Tel: 0-2201-5310  Fax: 0-2354-7160

Program Coordinator

นางนิตยา  จีนเกิด 

โทร 0-2201-5310 e-mail : nittaya.jee@mahidol.ac.th

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th