เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอังคารที่   18   มิถุนายน   พ.ศ. 2562

Prospective Students


 Admission Period:    01 August 2018 - 16 October 2018

Programme Code 2115DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOTECHNOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF SCIENCE
Website http://www.sc.mahidol.ac.th
Expected number of students 5

1. Admission Requirements

A candidate must:

 1. Hold a Bachelor’s degree or a Master’s degree  in Biotechnology or related fields;
 2. Have a grade point average of at least 3.50;
 3. Submit a certificate of English proficiency with minimum admission score:
 • IELTS   - at least  3 or
 • TOEFL INTERNET BASED  - at least 32  or
 • TOEFL ITP (test arranged by Faculty of Graduate Studies, Mahidol University) - at least 400

     Important Notes:

 • English proficiency score must be taken within 2 years up to the admission date.
 • MU English Competence Standards: www.grad.mahidol.ac.th
 • MU English proficiency tests, please contact the Language Center, Faculty of Graduate Studies. Tel. 0-2441-4125 ext. 221-222
 1. Exemption from the above conditions may be granted by the Programme Committee and the Dean of Faculty of Graduate Studies under exceptional circumstances.
 2.  

A candidate is requested to specify – research modules from the followings : Agricultural Biotechnology, Food Biotechnology, Industrial Biotechnology and Bioprocess Engineering, Molecular medical Biotechnology.

2. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 3 พฤศจิกายน 2561
เวลา:9.00 - 12.00 น.
สถานที่:ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 30 ตุลาคม 2561 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- วิชาชีวเคมี
- วิชาจุลชีววิทยา
- วิชาเคมี
- วิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพ

3. Required Documents

All documents must be scanned with a scanner machine into PDF format (maximum size 2 MB). Except a photo must be in JPEG format.

 1. English proficiency score certificate
 2. Degree certificate / Letter certifying that the applicant is in the final year waiting for graduation
 3. Academic transcript / Grade report

4. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

5. Curriculum Structure

Plan 2.1 For students with Master
Required Courses 9            Credits
Elective Courses not less than 3            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2.2 For students with Bachelor
Required Courses 19            Credits
Elective Courses not less than 5            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 72            Credits

Plan 1

Dissertation Credit
   For students with Bachelor's degree
SCBT799 : DISSERTATION 48

Plan 2

Required Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
SCBT517 : BIOPRODUCTION PROCESS DEVELOPMENT 3
SCBT607 : RESEARCH TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 3
SCBT617 : BIOLOGICAL ENGINEERING 3
SCBT683 : TRENDS IN BIOTECHNOLOGICAL RESEARCH 2
SCBT684 : RECENT ADVANCES IN BIOTECHNOLOGY 2
SCBT685 : INTEGRATIVE REVIEWS IN BIOTECHNOLOGY 2
SCID516 : BIOSTATISTICS 3
SCID518 : GENERIC SKILLS IN SCIENCE RESEARCH 1
   For students with Master's degree
SCBT617 : BIOLOGICAL ENGINEERING 3
SCBT683 : TRENDS IN BIOTECHNOLOGICAL RESEARCH 2
SCBT684 : RECENT ADVANCES IN BIOTECHNOLOGY 2
SCBT685 : INTEGRATIVE REVIEWS IN BIOTECHNOLOGY 2
Elective Courses Credit
SCBT511 : FERMENTATION TECHNOLOGY 3
SCBT515 : PILOT PLANT UNIT OPERATION FOR BIOTECHNOLOGY 1
SCBT601 : PLANT BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY 3
SCBT602 : GENE REGULATION 3
SCBT604 : ADVANCED ANIMAL CELL TECHNOLOGY 3
SCBT608 : CURRENT TOPICS IN BIOTECHNOLOGY 3
SCBT609 : BIOLOGY AND PATHOBIOLOGY OF SHRIMP 3
SCBT611 : ADVANCED BIOPROCESS ENGINEERING 3
SCBT631 : ADVANCED FOOD TECHNOLOGY 3
SCID506 : CONCEPTS OF MOLECULAR BIOSCIENCE 2
Dissertation Credit
   For students with Master's degree
SCBT699 : DISSERTATION 36

6. Job Option after Graduation

- ผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีชีวภาพในสถาบันการศึกษา
- นักวิชาการ นักวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ในองค์กรของภาครัฐและเอกชน
- นักพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ผู้ประกอบการทางอุตสาหกรรมและโรงงาน

7. Additional Information

-

8. Details of Scholarship

9. Estimated Tuition Fee

More Information at www.grad.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

10. Contact the Programme

Program Director

Asst. Prof. Siripong  Thitamadee

Email : siripong.thi@mahidol.ac.th

Room  : BT212 Building, Floor 2, Department of Biotechnology

Faculty of Mahidol Univeristy

Tel: 0-2201-5310  Fax: 0-2354-7160

Program Coordinator

นางนิตยา  จีนเกิด 

โทร 0-2201-5310 e-mail : nittaya.jee@mahidol.ac.th

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th