เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอังคารที่   18   มิถุนายน   พ.ศ. 2562

Prospective Students


 Admission Period:    01 August 2018 - 16 October 2018

Programme Code 2111DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHYSIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF SCIENCE
Website http://www.sc.mahidol.ac.th
Expected number of students 5

1. Admission Requirements

A candidate must:

Plan 1

 1. graduated with  a  M.Sc. degree and  good grade  in Physiology or Exercise Physiology from the Department of Physiology, Faculty of Science, Mahidol University.

 2. graduated from other institutions either with a minimum grade point average of 3.50 or graduated  with a first authored-research publication.

 3. submit a certificate of English proficiency with minimum admission score:

 • IELTS   - at least  3   or

 • TOEFL INTERNET BASED  - at least 32   or

 • TOEFL ITP (test arranged by Faculty of Graduate Studies, Mahidol University) - at least 400

           Important Notes:

 • English proficiency score must be taken within 2 years up to the admission date.

 • MU English Competence Standards: www.grad.mahidol.ac.th

 • MU English proficiency tests, please contact the Language Center, Faculty of Graduate Studies. Tel. 0-2441-4125 ext. 221-222

 1. Exemption from the above conditions may be granted by the Programme Committee and the Dean of Faculty of Graduate Studies under exceptional circumstances.

 

Plan 2

 1. graduated with a B.Sc. and  a grade point average  of at least 3.50 with good academic performance in Medicine, Dentistry, Veterinary Sciences, Pharmacy, Nursing, Physical Therapy, Medical Technology and Public Health.

 2. submit a certificate of English proficiency with minimum admission score:

 • IELTS   - at least  3    or

 • TOEFL INTERNET BASE  - at least 32   or

 • TOEFL ITP (test arranged by Faculty of Graduate Studies, Mahidol University) - at least 400

          Important Notes:

 • English proficiency score must be taken within 2 years up to the admission date.

 • MU English Competence Standards: www.grad.mahidol.ac.th

 • MU English proficiency tests, please contact the Language Center, Faculty of Graduate Studies. Tel. 0-2441-4125 ext. 221-222

 1. Exemption from the above conditions may be granted by the Programme Committee and the Dean of Faculty of Graduate Studies under exceptional circumstances.

 

2. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
หลักสูตรสาขาวิชานี้ ไม่มีการสอบข้อเขียน

3. Required Documents

All documents must be scanned with a scanner machine into PDF format (maximum size 2 MB). Except a photo must be in JPEG format.

 1. English proficiency score certificate
 2. Degree certificate / Letter certifying that the applicant is in the final year waiting for graduation
 3. Academic transcript / Grade report

4. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

5. Curriculum Structure

For students with Master's Degree
Required Courses 6            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Thesis 36            Credits
Total not less than 48            Credits
For students with Bachelor's Degree
Required Courses 20            Credits
Elective Courses not less than 4            Credits
Thesis 48            Credits
Total not less than 72            Credits

Plan 2

Required Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
SCID516 : BIOSTATISTICS 3
SCID518 : GENERIC SKILLS IN SCIENCE RESEARCH 1
SCPS606 : PHYSIOLOGY SEMINAR I 1
SCPS607 : PHYSIOLOGY SEMINAR II 1
SCPS608 : PHYSIOLOGY SEMINAR III 1
SCPS630 : SCIENTIFIC PAPER ANALYSIS 1
SCPS639 : LABORATORY METHODS IN PHYSIOLOGY 1
SCPS677 : PHYSIOLOGY SEMINAR IV 1
SCPS678 : SCIENTIFIC WRITING AND COMMUNICATION 1
SCPS679 : ADVANCED TOPICS IN PHYSIOLOGY 3
SCPS680 : SYSTEMS PHYSIOLOGY I 3
SCPS681 : SYSTEMS PHYSIOLOGY II 3
   For students with Master's degree
SCPS608 : PHYSIOLOGY SEMINAR III 1
SCPS677 : PHYSIOLOGY SEMINAR IV 1
SCPS678 : SCIENTIFIC WRITING AND COMMUNICATION 1
SCPS679 : ADVANCED TOPICS IN PHYSIOLOGY 3
Elective Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
SCID502 : CELL SCIENCE 2
SCID506 : CONCEPTS OF MOLECULAR BIOSCIENCE 2
SCID507 : MICROSCOPIC TECHNIQUE 1
SCID508 : BIOMOLECULAR AND SPECTROSCOPY TECHNIQUES 1
SCID509 : SEPARATION TECHNIQUES 1
SCID510 : IMMUNOLOGICAL METHODS 1
SCID511 : GENE TECHNOLOGY 1
SCID512 : RECEPTOR BINDING AND ENZYME KINETIC ASSAYS 1
SCID513 : ANIMAL CELL CULTURE TECHNIQUES 1
SCID514 : ANIMAL EXPERIMENTATION IN BIOMEDICAL RESEARCH 1
SCPM611 : ADVANCED PHARMACOLOGY 3
SCPS623 : NEUROPHYSIOLOGY 2
   For students with Master's degree
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
SCID502 : CELL SCIENCE 2
SCID506 : CONCEPTS OF MOLECULAR BIOSCIENCE 2
SCID507 : MICROSCOPIC TECHNIQUE 1
SCID508 : BIOMOLECULAR AND SPECTROSCOPY TECHNIQUES 1
SCID509 : SEPARATION TECHNIQUES 1
SCID510 : IMMUNOLOGICAL METHODS 1
SCID511 : GENE TECHNOLOGY 1
SCID512 : RECEPTOR BINDING AND ENZYME KINETIC ASSAYS 1
SCID513 : ANIMAL CELL CULTURE TECHNIQUES 1
SCID514 : ANIMAL EXPERIMENTATION IN BIOMEDICAL RESEARCH 1
SCPM611 : ADVANCED PHARMACOLOGY 3
SCPS623 : NEUROPHYSIOLOGY 2
Dissertation Credit
   For students with Bachelor's degree
SCPS799 : DISSERTATION 48
   For students with Master's degree
SCPS699 : DISSERTATION 36

6. Job Option after Graduation

- ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษา ทางด้านสรีรวิทยา ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
- นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการด้านสรีรวิทยาในหน่วยงาน สถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน

7. Additional Information

-

8. Details of Scholarship

9. Estimated Tuition Fee

More Information at www.grad.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

10. Contact the Programme

Program Director

   Assoc.Prof.Arthit Chairoungdua
    Email : arthit.chi@mahidol.ac.th

    Room 404, PR. Building, Floor 4, Department of Physiology, 
    Faculty of Science, Mahidol University
    Tel: 0 2201 5610 Fax: 0 2354 7154

Program Coordinator

    Ms. Ummara Muang-ngam
    Email : ummara.mua@mahidol.ac.th 
    Room 404, PR. Building, Floor 4, Department of Physiology, 
    Faculty of Science, Mahidol University
    Tel: 0 2201 5610 Fax: 0 2354 7154

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th