เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพุธที่   19   มิถุนายน   พ.ศ. 2562

Prospective Students


 Admission Period:    01 August 2018 - 16 October 2018

Programme Code 2110DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN POLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF SCIENCE
Website http://www.sc.mahidol.ac.th
Expected number of students 10

1. Admission Requirements

A candidate must:

 1. Hold a Bachelor’s degree in Polymer Science and Technology, Polymer Science, Chemistry, Industrial Chemistry, Physics, Materials Science, with grade point average of 3.50, or other degrees with an honor grade point average, or 
 2. Hold a Master’s degree in Polymer Science and Technology, Polymer Science, or other related fields (e.g. Chemistry, Industrial Chemistry, Physics, Materials Science)  with a minimum grade point average of 3.00 and
 3. Submit a certificate of English proficiency with minimum admission score:
 • IELTS   - at least  3  or
 • TOEFL INTERNET BASED  - at least 32   or
 • TOEFL ITP (test arranged by Faculty of Graduate Study, Mahidol University) - at least 400

       Important Notes:

 • English proficiency score must be taken within 2 years up to the admission date.
 • MU English Competence Standards: www.grad.mahidol.ac.th
 • MU English proficiency tests, please contact the Language Center, Faculty of Graduate Studies. Tel. 0-2441-4125 ext. 221-222
 1. Exemption from the above conditions may be granted by the Programme Committee and the Dean of Faculty of Graduate Studies under  exceptional circumstances.

2. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
หลักสูตรสาขาวิชานี้ ไม่มีการสอบข้อเขียน

3. Required Documents

All documents must be scanned with a scanner machine into PDF format (maximum size 2 MB). Except a photo must be in JPEG format.

 1. English proficiency score certificate
 2. Degree certificate / Letter certifying that the applicant is in the final year waiting for graduation
 3. Academic transcript / Grade report

4. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

5. Curriculum Structure

Plan 2
For students with Bachelor
Required Courses 20            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 74            Credits
For students with Master
Required Courses 6            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits

Plan 2

Required Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
SCCH523 : POLYMER CHEMISTRY 3
SCCH524 : POLYMER CHARACTERISATION 2
SCCH543 : POLYMER PHYSICS 3
SCCH565 : TECHNIQUES IN POLYMER SCIENCE 2
SCCH588 : POLYMER SEMINAR I 2
SCCH596 : POLYMER RHEOLOGY AND PROCESSING 2
SCCH632 : ADVANCED POLYMER CHEMISTRY 3
SCCH638 : TREND OF POLYMER INDUSTRY 1
SCCH680 : POLYMER SEMINAR II 2
   For students with Master's degree
SCCH632 : ADVANCED POLYMER CHEMISTRY 3
SCCH638 : TREND OF POLYMER INDUSTRY 1
SCCH680 : POLYMER SEMINAR II 2
Elective Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
SCCH526 : POLYMER MODIFICATION 2
SCCH527 : POLYMER COLLOIDS 2
SCCH550 : RUBBER SCIENCE AND TECHNOLOGY 2
SCCH597 : ADVANCED POLYMER PROCESSING 2
SCCH598 : NANOMATERIALS 2
SCCH635 : POLYMER BLENDS AND COMPOSITES 2
SCCH637 : SCIENCE AND TECHNOLOGY OF NATURAL RUBBER LATEX 2
SCCH639 : BIOPOLYMERS 2
   For students with Master's degree
SCCH633 : ADVANCED POLYMER PHYSICS 2
SCCH634 : POLYMER SURFACES 2
SCCH636 : ESSENTIAL SKILLS FOR RESEARCH AND WORK 2
SCCH668 : ADVANCES IN POLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY 2
Dissertation Credit
   For students with Bachelor's degree
SCCH799 : DISSERTATION 48
   For students with Master's degree
SCCH699 : DISSERTATION 36

6. Job Option after Graduation

- Scientists and experts
- Research and development personnel 
- Analysts
- Quality control or processing specialists
- Entrepreneurs in polymer science and technology and related fields

7. Additional Information

-

8. Details of Scholarship

9. Estimated Tuition Fee

More Information at www.grad.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

10. Contact the Programme

Program Director

 Assoc. Prof. Sombat Thanawan
    Email : sombat.tha@mahidol.ac.th

    Room SC4-409, Science 4 Building, Floor 4, Department of Chemistry, 
    Faculty of Science
    Tel: 02 4419816 ext 1140 Fax: 02 4419378 

Program Coordinator

Ms. Arthanya Chaisukumarn
    Email : arthanya.cha@mahidol.ac.th
    Department of Chemistry, 
    Faculty of Science
    Tel: 02 2015113

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th