เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอังคารที่   11   สิงหาคม   พ.ศ. 2563

Prospective Students


 Admission Period:   Round 1st    15 November 2018 - 31 January 2019

Programme Code 2105DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOCHEMISTRY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF SCIENCE
Website http://www.sc.mahidol.ac.th
Expected number of students 5

1. Admission Requirements

1. Applicants must hold, or expect to hold before enrollment, a bachelor’s degree in any area of
science, or a bachelor’s degree in clinical, dental, pharmaceutical, veterinary and other health
sciences with GPA of at least 3.50. Applicants from institutions outside Thailand must hold the
equivalent of a Thai bachelor’s degree from a college or university recognized by Office of the
Higher Education Commission.
2 Applicants must hold, or expect to hold before enrollment, a master’s degree in Biochemistry,
Chemistry, Biology, Molecular Biology or related areas with GPA of at least 3.50.
3 Applicants must meet the minimum English language proficiency requirement set by the
Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.
4 Applicants whose credentials differ from above requirement could apply to the program if the
permission is granted by the Administrative Program Committee in concurrence with the
Faculty of Graduate Studies.                  

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) Room PR301 Floor 3 PR Building, Faculty of Science, Mahidol University, Phayathai Campus
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
English score is compulsory. This program NOT accept application without English score.


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)

Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 2.2 For students with Bachelor
Required Courses 15            Credits
Elective Courses not less than 9            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 72            Credits
Plan 2.1 For students with Master
Required Courses 6            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2.1 For students with Master
Required Courses 8            Credits
Elective Courses not less than 4            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits

Plan 2

Required Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
SCBC603 : ADVANCED BIOCHEMISTRY LABORATORY 2
SCBC613 : ADVANCED SKILLS IN BIOCHEMICAL RESEARCH 3
SCBC614 : ADVANCED BIOCHEMISTRY SEMINAR I 1
SCBC615 : ADVANCED BIOCHEMISTRY SEMINAR II 1
SCBC616 : ADVANCED BIOCHEMISTRY SEMINAR III 1
SCID502 : CELL SCIENCE 2
SCID506 : CONCEPTS OF MOLECULAR BIOSCIENCE 2
SCID518 : GENERIC SKILLS IN SCIENCE RESEARCH 1
   
SCBC609 : STRUCTURE AND MECHANISM OF ENZYMES 2
SCBC610 : MODERN METABOLISM 2
SCBC612 : FUNCTIONAL GENETICS AND GENOMIC 2
   FOR STUDENTS WITH MASTER
SCBC613 : ADVANCED SKILLS IN BIOCHEMICAL RESEARCH 3
SCBC614 : ADVANCED BIOCHEMISTRY SEMINAR I 1
SCBC615 : ADVANCED BIOCHEMISTRY SEMINAR II 1
SCBC616 : ADVANCED BIOCHEMISTRY SEMINAR III 1
   FOR STUDENTS WITH MASTER
SCBC613 : ADVANCED SKILLS IN BIOCHEMICAL RESEARCH 3
SCBC614 : ADVANCED BIOCHEMISTRY SEMINAR I 1
SCBC615 : ADVANCED BIOCHEMISTRY SEMINAR II 1
SCBC616 : ADVANCED BIOCHEMISTRY SEMINAR III 1
SCID506 : CONCEPTS OF MOLECULAR BIOSCIENCE 2
   
SCBC609 : STRUCTURE AND MECHANISM OF ENZYMES 2
SCBC610 : MODERN METABOLISM 2
SCBC612 : FUNCTIONAL GENETICS AND GENOMIC 2
Elective Courses Credit
SCBC607 : CURRENT TOPICS IN BIOCHEMISTRY 3
SCBC611 : CURRENT PROTOCOLS IN BIOMOLECULAR RESEARCH 1
SCBC617 : BIOINFORMATICS AND MOLECULAR SYSTEMS BIOLOGY 2
SCBC618 : STEM CELL AND CANCER BIOSCIENCE 3
SCBT602 : GENE REGULATION 3
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
SCID503 : SYSTEMIC BIOSCIENCE 3
SCID507 : MICROSCOPIC TECHNIQUE 1
SCID508 : BIOMOLECULAR AND SPECTROSCOPY TECHNIQUES 1
SCID509 : SEPARATION TECHNIQUES 1
SCID510 : IMMUNOLOGICAL METHODS 1
SCID511 : GENE TECHNOLOGY 1
SCID512 : RECEPTOR BINDING AND ENZYME KINETIC ASSAYS 1
   ELECTIVE COURSES FOR STUDENTS WITH MASTER
SCID502 : CELL SCIENCE 2
SCID518 : GENERIC SKILLS IN SCIENCE RESEARCH 1
   FOR STUDENTS WITH MASTER
SCBC616 : ADVANCED BIOCHEMISTRY SEMINAR III 1
Dissertation Credit
   For students with Bachelor's degree
SCBC799 : DISSERTATION 48
   For students with Master's degree
SCBC699 : DISSERTATION 36

8. Job Option after Graduation

-  Scientist, researchers in university or research institute
-  Academic staffs in university
-  Expert, researcher, analyst in private sectors

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

1. Institutional Strengthening Program from Faculty of Science, Mahidol University available for 1st year students with GPA > 3.00 or equivalent. Scholarship available for one year only: covering living expense of 6000 baht/month, exemption of first year registration fee.

2. Mahidol Postgraduate Scholarship for international students (up to 2 available). Recipient will be exempted from all tuition fees and will get 5000 baht/month living expense for 3 years.

3. RGJ Scholarships - for Thai students whose undergraduate GPA is more than 3.25.

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Assoc. Prof. Kittisak Yokthongwattana 
    Email : kittisak.yok@mahidol.edu

    Room B323, B Building, Floor 3, Department of Biochemistry, 
    Faculty of Science, Mahidol University
    Tel: 0 2201 5462 Fax: 0 2354 7174
     

Program Secretary

Dr. Waraporn Komyod
    Email : waraporn.kom@mahidol.ac.th

    Room B323, B Building, Floor 3, Department of Biochemistry, 
    Faculty of Science, Mahidol University
    Tel: 0-201-5451 Fax: 0 2354 7174
     

Program Coordinator

Ms. KRITSADAPAN TAKKRATHOK

Email: kritsadapan.tak@mahidol.ac.th

Room PR306, PR Building, Floor 3, Department of Biochemistry

Faculty of Science, Mahidol University

Tel: 02-201-5600 Fax: 0-2354-7174


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th