เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2104DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF SCIENCE
Website http://www.sc.mahidol.ac.th
Expected number of students 10

1. Admission Requirements

 1. Receive a bachelor degree in Science such as Microbiology, Biology, Biochemistry,
Biotechnology, Medical technology,Public Health, Chemical, Food Science, Vetenary, Medicine, Dentistry, Pharmacology, Biological science etc or equivalence with an average GPA of at least 3.50
2. Receive a master degree in Science such as Microbiology, Biology, Biochemistry,
Biotechnology, Medical technology, Public Health, Dentistry, Pharmacology, Chemistry,
Food Science, Biological science etc 
or equivalence with an average GPA of at least 3.50

3. Have an English proficiency test with score above the minimum admission requirement of the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.
4Exemption from the above conditions may be granted by the Programme Committee under
exceptional circumstances in concurrence with the Faculty of Graduate Studies.
 

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ห้อง PR611 อาคาร PR คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 2
For students with Bachelor
Required Courses 19            Credits
Elective Courses not less than 5            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 72            Credits
For students with Master
Required Courses 7            Credits
Elective Courses not less than 5            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits

Plan 2

Required Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
GRID521 : RESEARCH ETHICS 1
SCID502 : CELL SCIENCE 2
SCID518 : GENERIC SKILLS IN SCIENCE RESEARCH 1
SCMI514 : IMMUNOLOGY 1
SCMI518 : MICROBIOLOGY 3
SCMI602 : ADVANCED IMMUNOLOGY 3
SCMI603 : ADVANCED PARASITOLOGY 3
SCMI604 : ADVANCED VIROLOGY 3
SCMI605 : MICROBIAL GENETICS 3
SCMI624 : SPECIAL TOPICS IN MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY 1
SCMI625 : MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY SEMINAR 1
SCMI626 : SPECIAL TOPICS IN MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY II 1
SCMI627 : MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY SEMINAR II 1
SCMI628 : MICROBIOGICAL/IMMUNOLOGICAL RESEACH INNOVATION 1
   For students with Master's degree
SCMI602 : ADVANCED IMMUNOLOGY 3
SCMI603 : ADVANCED PARASITOLOGY 3
SCMI604 : ADVANCED VIROLOGY 3
SCMI605 : MICROBIAL GENETICS 3
SCMI628 : MICROBIOGICAL/IMMUNOLOGICAL RESEACH INNOVATION 1
Elective Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
SCID506 : CONCEPTS OF MOLECULAR BIOSCIENCE 2
SCID507 : MICROSCOPIC TECHNIQUE 1
SCID508 : BIOMOLECULAR AND SPECTROSCOPY TECHNIQUES 1
SCID509 : SEPARATION TECHNIQUES 1
SCID510 : IMMUNOLOGICAL METHODS 1
SCID511 : GENE TECHNOLOGY 1
SCID512 : RECEPTOR BINDING AND ENZYME KINETIC ASSAYS 1
SCID513 : ANIMAL CELL CULTURE TECHNIQUES 1
SCID514 : ANIMAL EXPERIMENTATION IN BIOMEDICAL RESEARCH 1
SCID516 : BIOSTATISTICS 3
SCMI501 : ADVANCED TECHNIQUES IN MICROBIOGICAL/IMMUNOLOGICAL RESEARCH 1
SCMI511 : MOLECULAR MICROBIOLOGY 3
SCMI512 : MOLECULAR SEQUENCE ANALYSIS 2
   For students with Master's degree
SCID506 : CONCEPTS OF MOLECULAR BIOSCIENCE 2
SCID507 : MICROSCOPIC TECHNIQUE 1
SCID508 : BIOMOLECULAR AND SPECTROSCOPY TECHNIQUES 1
SCID509 : SEPARATION TECHNIQUES 1
SCID512 : RECEPTOR BINDING AND ENZYME KINETIC ASSAYS 1
SCID514 : ANIMAL EXPERIMENTATION IN BIOMEDICAL RESEARCH 1
SCID516 : BIOSTATISTICS 3
SCMI501 : ADVANCED TECHNIQUES IN MICROBIOGICAL/IMMUNOLOGICAL RESEARCH 1
Dissertation Credit
   For students with Bachelor's degree
SCMI799 : DISSERTATION 48
   For students with Master's degree
SCMI699 : DISSERTATION 36

8. Job Option after Graduation

-  นักวิชาการขั้นสูงในสาขาจุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุ้มกัน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ในสถาบันการศึกษาหรือในหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆ  
ทั้งวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในสถาบันอุดมศึกษา
-  นักวิจัยขั้นสูง ที่ปรึกษาทางวิชาการขั้นสูง หรือ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ทางด้านจุลินทรีย์ และวิทยาภูมิคุ้มกัน ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

ทุนเสริมสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

ทุนผู้ช่วยสอน

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Asst. Prof. Padungsri Dubbs

E-mail: padungsri.vic@mahidol.edu

Room PR606, PR Building, Floor 6, Department of Microbiology

Faculty of Science, Mahidol University

Tel: 0 2201 5673 Fax: 0 2644 5411

Program Secretary

Lect.Dr. Radeekorn Akkarawongsapat

E-mail: radeekorn.akk@mahidol.ac.th

Room B604, B Building, Floor 6, Department of Microbiology

Faculty of Science, Mahidol University

Tel: 0 2201 5520 Fax: 0 2644 5411

Program Coordinator

Ms. Supakanya Petcharawan

E-mail: supakanya.pet@mahidol.ac.th

Room PR606, PR Building, Floor 6, Department of Microbiology

Faculty of Science, Mahidol University

Tel: 0 2201 5673 Fax: 0 2644 5411


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th