วันจันทร์ที่   21   มกราคม   พ.ศ. 2562

Prospective Students


 Admission Period:   Round 3rd    21 April 2018 - 06 July 2018

Programme Code 2104DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน(หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF SCIENCE
Website http://www.sc.mahidol.ac.th
Expected number of students

1. Admission Requirements

-

2. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
-

3. Required Documents

All documents must be scanned with a scanner machine into PDF format (maximum size 2 MB). Except a photo must be in JPEG format.

  1. English proficiency score certificate
  2. Degree certificate / Letter certifying that the applicant is in the final year waiting for graduation
  3. Academic transcript / Grade report

4. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

5. Curriculum Structure

Plan 2
For students with Bachelor
Required Courses 19            Credits
Elective Courses not less than 5            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 72            Credits
For students with Master
Required Courses 7            Credits
Elective Courses not less than 5            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits

Plan 2

Required Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
GRID521 : RESEARCH ETHICS 1
SCID502 : CELL SCIENCE 2
SCID518 : GENERIC SKILLS IN SCIENCE RESEARCH 1
SCMI514 : IMMUNOLOGY 1
SCMI518 : MICROBIOLOGY 3
SCMI602 : ADVANCED IMMUNOLOGY 3
SCMI603 : ADVANCED PARASITOLOGY 3
SCMI604 : ADVANCED VIROLOGY 3
SCMI605 : MICROBIAL GENETICS 3
SCMI624 : SPECIAL TOPICS IN MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY 1
SCMI625 : MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY SEMINAR 1
SCMI626 : SPECIAL TOPICS IN MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY II 1
SCMI627 : MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY SEMINAR II 1
SCMI628 : MICROBIOGICAL/IMMUNOLOGICAL RESEACH INNOVATION 1
   For students with Master's degree
SCMI602 : ADVANCED IMMUNOLOGY 3
SCMI603 : ADVANCED PARASITOLOGY 3
SCMI604 : ADVANCED VIROLOGY 3
SCMI605 : MICROBIAL GENETICS 3
SCMI628 : MICROBIOGICAL/IMMUNOLOGICAL RESEACH INNOVATION 1
Elective Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
SCID506 : CONCEPTS OF MOLECULAR BIOSCIENCE 2
SCID507 : MICROSCOPIC TECHNIQUE 1
SCID508 : BIOMOLECULAR AND SPECTROSCOPY TECHNIQUES 1
SCID509 : SEPARATION TECHNIQUES 1
SCID510 : IMMUNOLOGICAL METHODS 1
SCID511 : GENE TECHNOLOGY 1
SCID512 : RECEPTOR BINDING AND ENZYME KINETIC ASSAYS 1
SCID513 : ANIMAL CELL CULTURE TECHNIQUES 1
SCID514 : ANIMAL EXPERIMENTATION IN BIOMEDICAL RESEARCH 1
SCID516 : BIOSTATISTICS 3
SCMI501 : ADVANCED TECHNIQUES IN MICROBIOGICAL/IMMUNOLOGICAL RESEARCH 1
SCMI511 : MOLECULAR MICROBIOLOGY 3
SCMI512 : MOLECULAR SEQUENCE ANALYSIS 2
   For students with Master's degree
SCID506 : CONCEPTS OF MOLECULAR BIOSCIENCE 2
SCID507 : MICROSCOPIC TECHNIQUE 1
SCID508 : BIOMOLECULAR AND SPECTROSCOPY TECHNIQUES 1
SCID509 : SEPARATION TECHNIQUES 1
SCID512 : RECEPTOR BINDING AND ENZYME KINETIC ASSAYS 1
SCID514 : ANIMAL EXPERIMENTATION IN BIOMEDICAL RESEARCH 1
SCID516 : BIOSTATISTICS 3
SCMI501 : ADVANCED TECHNIQUES IN MICROBIOGICAL/IMMUNOLOGICAL RESEARCH 1
Dissertation Credit
   For students with Bachelor's degree
SCMI799 : DISSERTATION 48
   For students with Master's degree
SCMI699 : DISSERTATION 36

6. Job Option after Graduation

-  นักวิชาการขั้นสูงในสาขาจุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุ้มกัน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ในสถาบันการศึกษาหรือในหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆ  
ทั้งวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในสถาบันอุดมศึกษา
-  นักวิจัยขั้นสูง ที่ปรึกษาทางวิชาการขั้นสูง หรือ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ทางด้านจุลินทรีย์ และวิทยาภูมิคุ้มกัน ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน

7. Additional Information

-

8. Details of Scholarship

9. Estimated Tuition Fee

More Information at www.grad.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

10. Contact the Programme

-

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th