เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2102MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED MATHEMATICS (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF SCIENCE
Website http://www.sc.mahidol.ac.th
Expected number of students 10

1. Admission Requirements

1. Applicants must hold, or expect to hold before enrollment, a bachelor degree in Mathematics or in Engineering or related areas which includes at least fifteen (15) credits of mathematics courses from a college or university recognized by Office of the Higher 
2. Education Commission with GPA of at least 2.50.
3. Applicants must meet the minimum English language proficiency requirement set by the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.
4. Applicants whose credentials differ from above requirement could apply to the program if the permission is granted by the Administrative Program Committee in concurrence with the Faculty of Graduate Studies

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Written Examination
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
เวลา:
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาMathematics ( Mathematical Statistics, Linear Algebra, Advanced Calculus, Complex Variables)

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 13.00-15.00 น. ห้อง M205 ชั้น 2 อาคาร M คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
English score is compulsory. This program NOT accept application without English score.


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A2
Required Courses 12            Credits
Elective Courses not less than 12            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A2

Required Courses Credit
SCMA616 : APPLIED ANALYSIS 3
SCMA618 : ANALYSIS 3
SCMA624 : NUMERICAL METHODS 3
SCMA690 : GENERIC SKILLS FOR RESEARCH IN APPLIED MATHEMATICS 1
SCMA694 : APPLIED MATHEMATICS SEMINAR I 1
SCMA695 : APPLIED MATHEMATICS SEMINAR II 1
Elective Courses Credit
SCMA603 : THEORY OF ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS 3
SCMA606 : TOPOLOGY 3
SCMA607 : FUNCTIONAL ANALYSIS 3
SCMA610 : REAL ANALYSIS 3
SCMA620 : COMPLEX ANALYSIS 3
SCMA621 : DETERMINISTIC MODELS IN OPERATIONS RESEARCH 3
SCMA623 : OPTIMIZATION TECHNIQUES 3
SCMA625 : PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS 3
SCMA628 : FINITE ELEMENT METHODS 3
SCMA629 : CURRENT TOPICS IN COMPUTATIONAL MATHEMATICS 3
SCMA631 : DECISION ANALYSIS 3
SCMA633 : STOCHASTIC PROCESSES 3
SCMA639 : CURRENT TOPICS IN STATISTICAL MATHEMATICS 3
SCMA640 : PROBABILITY THEORY 3
SCMA643 : TIME SERIES ANALYSIS 3
SCMA645 : GENERALIZED LINEAR MODELS 3
SCMA655 : CURRENT TOPICS IN MATHEMATICAL PHYSICS 3
SCMA673 : DYNAMICAL SYSTEMS 3
SCMA674 : MATHEMATICAL MODELS IN THE LIFE SCIENCES 3
SCMA677 : DATA MINING 3
SCMA681 : SPECIAL TOPICS IN APPLIED MATHEMATICS I 3
SCMA682 : SPECIAL TOPICS IN APPLIED MATHEMATICS II 3
SCMA683 : SPECIAL TOPICS IN APPLIED MATHEMATICS III 3
SCMA688 : STATISTICAL INFERENCE 3
Thesis Credit
SCMA698 : THESIS 12

8. Job Option after Graduation

-  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์
-  ผู้ช่วยในงานวิจัยที่ต้องให้การวิเคราะห์ทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติ
-  นักสถิติ
-  นักเขียนโปรแกรมในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

-

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Dr. Somsak Orankitjaroen

E-mail: somsak.ora@mahidol.ac.th

Room B216, B Building, Floor 2, Department of Mathematics,

Faculty of Science, Mahidol University.

Tel: 0 2201 5438 Fax: 0 2201 5343

Program Secretary

Asst. Prof. Wannika Sawangtong 

E-mail: wannika.saw@mahidol.ac.th

Room B208, B Building, Floor 2, Department of Mathematics,

Faculty of Science, Mahidol University.

Tel: 0 2201 5432 Fax: 0 2201 5343

Program Coordinator

Ms. Savita Pongprayoon

E-mail: scgrmath@mahidol.ac.th

Room M203, M Building, Floor 2, Department of Mathematics,

Faculty of Science, Mahidol University.

Tel: 0 2201 5342 Fax: 0 2201 5343


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th