เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   25   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2101DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ANATOMY AND STRUCTURAL BIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF SCIENCE
Website http://www.sc.mahidol.ac.th
Expected number of students 15

1. Admission Requirements

Candidate with the Master's degree  :  ;
1. must hold Master degree of Science 
;2. have a minimum grade point  average  of 3.50 ;
3. Exemptions from  the above conditions may be granted by the Programme  Committee 
under exceptional circumstances.  
 ;
Candidate with the Bachelor's degree:- 
;1. must hold  Bachelor degree of Science or any equivalent degree with at least second class 
honor, or hold M.D., DVM., or DDS 
;2. Exemptions from  the above conditions may be granted by the Programme  Committee 
under exceptional circumstances.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 9:00-12:00 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตึก AN1 ชั้น 2 ห้อง 202
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 1.1 For students with Master's Degree
Dissertation 48            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2.1 For students with Master's Degree program in Anatomy and Structural Biology, Faculty of Science
Required Courses 7            Credits
Elective Courses not less than 5            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2.1 For students with Master's Degree in other disciplines
Required Courses 11            Credits
Elective Courses not less than 5            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 52            Credits
Plan 2.2 For students with Bachelor's Degree
Required Courses 20            Credits
Elective Courses not less than 5            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 73            Credits
Plan 2.2 For students with Bachelor's Degree in Medicine, Veterinary Medicine and Dental Surgery
Required Courses 12            Credits
Elective Courses not less than 12            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 72            Credits

Plan 1

Dissertation Credit
SCAN898 : DISSERTATION 48

Plan 2

Required Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
SCAN502 : STRUCTURAL NEUROBIOLOGY 3
SCAN521 : HUMAN GROSS ANATOMY DISSECTION 2
SCAN522 : STRUCTURAL BIOLOGY OF CELL AND TISSUES 3
SCAN523 : STRUCTURE AND DEVELOPMENT OF HUMAN BODY 3
SCAN606 : ADVANCED TOPICS IN CELLULAR AND STRUCTURAL BIOLOGY 1
SCAN615 : ADVANCED TOPICS IN NEUROSCIENCE 1
SCAN617 : SEMINAR IN FRONTIER RESEARCH OF ANATOMY AND STRUCTURAL BIOLOGY I 1
SCAN618 : SEMINAR IN FRONTIER RESEARCH OF ANATOMY AND STRUCTURAL BIOLOGY II 1
SCAN619 : SEMINAR IN FRONTIER RESEARCH OF ANATOMY AND STURCTURAL BIOLOGY III 1
SCID502 : CELL SCIENCE 2
SCID514 : ANIMAL EXPERIMENTATION IN BIOMEDICAL RESEARCH 1
SCID518 : GENERIC SKILLS IN SCIENCE RESEARCH 1
   
SCAN606 : ADVANCED TOPICS IN CELLULAR AND STRUCTURAL BIOLOGY 1
SCAN615 : ADVANCED TOPICS IN NEUROSCIENCE 1
SCAN617 : SEMINAR IN FRONTIER RESEARCH OF ANATOMY AND STRUCTURAL BIOLOGY I 1
SCAN618 : SEMINAR IN FRONTIER RESEARCH OF ANATOMY AND STRUCTURAL BIOLOGY II 1
SCAN619 : SEMINAR IN FRONTIER RESEARCH OF ANATOMY AND STURCTURAL BIOLOGY III 1
SCID502 : CELL SCIENCE 2
   
SCAN606 : ADVANCED TOPICS IN CELLULAR AND STRUCTURAL BIOLOGY 1
SCAN615 : ADVANCED TOPICS IN NEUROSCIENCE 1
SCAN617 : SEMINAR IN FRONTIER RESEARCH OF ANATOMY AND STRUCTURAL BIOLOGY I 1
SCAN618 : SEMINAR IN FRONTIER RESEARCH OF ANATOMY AND STRUCTURAL BIOLOGY II 1
SCAN619 : SEMINAR IN FRONTIER RESEARCH OF ANATOMY AND STURCTURAL BIOLOGY III 1
SCID502 : CELL SCIENCE 2
SCID503 : SYSTEMIC BIOSCIENCE 3
SCID514 : ANIMAL EXPERIMENTATION IN BIOMEDICAL RESEARCH 1
SCID518 : GENERIC SKILLS IN SCIENCE RESEARCH 1
   FOR STUDENTS WITH MASTER'S DEGREE IN OTHER FIELDS
SCAN502 : STRUCTURAL NEUROBIOLOGY 3
SCAN522 : STRUCTURAL BIOLOGY OF CELL AND TISSUES 3
SCAN606 : ADVANCED TOPICS IN CELLULAR AND STRUCTURAL BIOLOGY 1
SCAN615 : ADVANCED TOPICS IN NEUROSCIENCE 1
SCAN617 : SEMINAR IN FRONTIER RESEARCH OF ANATOMY AND STRUCTURAL BIOLOGY I 1
SCAN618 : SEMINAR IN FRONTIER RESEARCH OF ANATOMY AND STRUCTURAL BIOLOGY II 1
SCAN619 : SEMINAR IN FRONTIER RESEARCH OF ANATOMY AND STURCTURAL BIOLOGY III 1
Elective Courses Credit
SCAN607 : ADVANCED MICROSCOPY AND STRUCTURAL BIOLOGY 2
SCAN620 : SELECTED TOPICS IN CELLULAR NEUROSCIENCE 1
SCAN621 : ESSENTIAL TOPICS IN INTEGRATIVE DEVELOPMENTAL BIOLOGY 1
SCAN622 : HUMAN EMBRYONIC DEVELOPMENT 2
SCAN623 : SELECTED TOPICS IN MEDICAL AND DEVELOPMENTAL GENETICS 1
SCBC610 : MODERN METABOLISM 2
SCBC611 : CURRENT PROTOCOLS IN BIOMOLECULAR RESEARCH 1
SCBT502 : RECOMBINANT DNA TECHNOLOGY 3
SCID506 : CONCEPTS OF MOLECULAR BIOSCIENCE 2
SCID507 : MICROSCOPIC TECHNIQUE 1
SCID508 : BIOMOLECULAR AND SPECTROSCOPY TECHNIQUES 1
SCID509 : SEPARATION TECHNIQUES 1
SCID510 : IMMUNOLOGICAL METHODS 1
SCID511 : GENE TECHNOLOGY 1
SCID513 : ANIMAL CELL CULTURE TECHNIQUES 1
SCID516 : BIOSTATISTICS 3
SCID531 : MICROCOMPUTER APPLICATIONS 3
SCID532 : COMPUTER PROGRAMMING 3
SCID533 : WORD PROCESSING AND PRESENTATION APPLICATIONS FOR RESEARCH 1
SCID534 : SPREAD SHEET APPLICATIONS FOR RESEARCH 1
SCID535 : DATABASE MANAGEMENT FOR RESEARCH 1
Dissertation Credit
SCAN699 : DISSERTATION 36
SCAN799 : DISSERTATION 48

8. Job Option after Graduation

-  ผู้ชำนาญการด้านกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง
-  นักวิชาการสาขากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้างในสถาบันการศึกษา
-  นักวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์ในสถาบันวิชาการของภาครัฐและเอกชน  องค์กร
ระหว่างประเทศและองค์กรอิสระ
-  เป็นที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ในระดับภูมิภาค หรือนานาชาติ

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

3.1 Scholarship For Young Scientists

3.2 Teaching Assistantship Scholarship

3.3 Royal Golden Jubilee (RGJ) Scholarship

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Assoc. Prof. Permphan  Dharmasaroja
    Email : permphan.dha@mahidol.ac.th

    Room B 118 Building, B Floor 1, Department of Anatomy,
    Faculty of Science, Mahidol University
    Tel: 0 2201 5447 Fax: 0 2354 7168

Program Secretary

Assoc. Prof. Krai  Meemon
    Email :
krai.mee@mahidol.ac.th
    Room B 114 Building, B Floor 1, Department of Anatomy,
    Faculty of Science, Mahidol University
    Tel: 0 2201 5407 Fax: 0 2354 7168

Program Coordinator

Msr. Waraporn  Bunphen
    Email :
waraporn.bun@mahidol.ac.th
    Room B  106 Building, B Floor 1, Department of Anatomy,
    Faculty of Science, Mahidol University
    Tel: 0 2201 5447 Fax: 0 2354 7168


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th