เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพุธที่   19   มิถุนายน   พ.ศ. 2562

Prospective Students


 Admission Period:    01 August 2018 - 16 October 2018

Programme Code 2101DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ANATOMY AND STRUCTURAL BIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF SCIENCE
Website http://www.sc.mahidol.ac.th
Expected number of students 10

1. Admission Requirements

A candidate must:

Candidate with the Master’s degree  :

 1. Must hold Master degree of Science
 2. Have a minimum grade point  average  of 3.50, or have one or more international publication(s) as the first author
 3. Submit a certificate of English proficiency with minimum admission score:
 •  IELTS   - at least  3  or
 • TOEFL INTERNET BASED  - at least 32   or
 • TOEFL ITP (test arranged by Faculty of Graduate Studies, Mahidol University) - at least 400

Important Notes:

 • English proficiency score must be taken within 2 years up to the admission date.
 • MU English Competence Standards: www.grad.mahidol.ac.th
 • MU English proficiency tests, please contact the Language Center, Faculty of Graduate Studies. Tel. 0-2441-4125 ext. 221-222
 1. Exemption from the above conditions may be granted by the Programme Committee and the Dean of Faculty of Graduate Studies under  exceptional circumstances.

 

Candidate with the Bachelor’s degree:-

 1. Must hold  Bachelor degree of Science or any equivalent degree, or hold M.D., DVM., or DDS
 2. Have a minimum grade point  average  of 3.50
 3. Submit a certificate of English proficiency with minimum admission score:
 • IELTS   - at least  3    or
 • TOEFL INTERNET BASED  - at least 32   or
 • TOEFL ITP (test arranged by Faculty of Graduate Studies, Mahidol University) - at least 400

      Important Notes:

 • English proficiency score must be taken within 2 years up to the admission date.
 • MU English Competence Standards: www.grad.mahidol.ac.th
 • MU English proficiency tests, please contact the Language Center, Faculty of Graduate Studies. Tel. 0-2441-4125 ext. 221-222
 1. Exemption from the above conditions may be granted by the Programme Committee and the Dean of Faculty of Graduate Studies under exceptional circumstances.

2. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
หลักสูตรสาขาวิชานี้ ไม่มีการสอบข้อเขียน

3. Required Documents

All documents must be scanned with a scanner machine into PDF format (maximum size 2 MB). Except a photo must be in JPEG format.

 1. English proficiency score certificate
 2. Degree certificate / Letter certifying that the applicant is in the final year waiting for graduation
 3. Academic transcript / Grade report

4. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

5. Curriculum Structure

Dissertation 48            Credits
Total not less than 48            Credits
7            Credits
5            Credits
36            Credits
48            Credits
36            Credits
52            Credits
20            Credits
5            Credits
48            Credits
73            Credits
12            Credits
12            Credits
48            Credits
72            Credits
11            Credits
5            Credits

Plan 1

Dissertation Credit
SCAN898 : DISSERTATION 48

Plan 2

Required Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
SCAN502 : STRUCTURAL NEUROBIOLOGY 3
SCAN521 : HUMAN GROSS ANATOMY DISSECTION 2
SCAN522 : STRUCTURAL BIOLOGY OF CELL AND TISSUES 3
SCAN523 : STRUCTURE AND DEVELOPMENT OF HUMAN BODY 3
SCAN606 : ADVANCED TOPICS IN CELLULAR AND STRUCTURAL BIOLOGY 1
SCAN615 : ADVANCED TOPICS IN NEUROSCIENCE 1
SCAN617 : SEMINAR IN FRONTIER RESEARCH OF ANATOMY AND STRUCTURAL BIOLOGY I 1
SCAN618 : SEMINAR IN FRONTIER RESEARCH OF ANATOMY AND STRUCTURAL BIOLOGY II 1
SCAN619 : SEMINAR IN FRONTIER RESEARCH OF ANATOMY AND STURCTURAL BIOLOGY III 1
SCID502 : CELL SCIENCE 2
SCID514 : ANIMAL EXPERIMENTATION IN BIOMEDICAL RESEARCH 1
SCID518 : GENERIC SKILLS IN SCIENCE RESEARCH 1
   
SCAN606 : ADVANCED TOPICS IN CELLULAR AND STRUCTURAL BIOLOGY 1
SCAN615 : ADVANCED TOPICS IN NEUROSCIENCE 1
SCAN617 : SEMINAR IN FRONTIER RESEARCH OF ANATOMY AND STRUCTURAL BIOLOGY I 1
SCAN618 : SEMINAR IN FRONTIER RESEARCH OF ANATOMY AND STRUCTURAL BIOLOGY II 1
SCAN619 : SEMINAR IN FRONTIER RESEARCH OF ANATOMY AND STURCTURAL BIOLOGY III 1
SCID502 : CELL SCIENCE 2
   
SCAN606 : ADVANCED TOPICS IN CELLULAR AND STRUCTURAL BIOLOGY 1
SCAN615 : ADVANCED TOPICS IN NEUROSCIENCE 1
SCAN617 : SEMINAR IN FRONTIER RESEARCH OF ANATOMY AND STRUCTURAL BIOLOGY I 1
SCAN618 : SEMINAR IN FRONTIER RESEARCH OF ANATOMY AND STRUCTURAL BIOLOGY II 1
SCAN619 : SEMINAR IN FRONTIER RESEARCH OF ANATOMY AND STURCTURAL BIOLOGY III 1
SCID502 : CELL SCIENCE 2
SCID503 : SYSTEMIC BIOSCIENCE 3
SCID514 : ANIMAL EXPERIMENTATION IN BIOMEDICAL RESEARCH 1
SCID518 : GENERIC SKILLS IN SCIENCE RESEARCH 1
   FOR STUDENTS WITH MASTER'S DEGREE IN OTHER FIELDS
SCAN502 : STRUCTURAL NEUROBIOLOGY 3
SCAN522 : STRUCTURAL BIOLOGY OF CELL AND TISSUES 3
SCAN606 : ADVANCED TOPICS IN CELLULAR AND STRUCTURAL BIOLOGY 1
SCAN615 : ADVANCED TOPICS IN NEUROSCIENCE 1
SCAN617 : SEMINAR IN FRONTIER RESEARCH OF ANATOMY AND STRUCTURAL BIOLOGY I 1
SCAN618 : SEMINAR IN FRONTIER RESEARCH OF ANATOMY AND STRUCTURAL BIOLOGY II 1
SCAN619 : SEMINAR IN FRONTIER RESEARCH OF ANATOMY AND STURCTURAL BIOLOGY III 1
Elective Courses Credit
SCAN607 : ADVANCED MICROSCOPY AND STRUCTURAL BIOLOGY 2
SCAN620 : SELECTED TOPICS IN CELLULAR NEUROSCIENCE 1
SCAN621 : ESSENTIAL TOPICS IN INTEGRATIVE DEVELOPMENTAL BIOLOGY 1
SCAN622 : HUMAN EMBRYONIC DEVELOPMENT 2
SCAN623 : SELECTED TOPICS IN MEDICAL AND DEVELOPMENTAL GENETICS 1
SCBC610 : MODERN METABOLISM 2
SCBC611 : CURRENT PROTOCOLS IN BIOMOLECULAR RESEARCH 1
SCBT502 : RECOMBINANT DNA TECHNOLOGY 3
SCID506 : CONCEPTS OF MOLECULAR BIOSCIENCE 2
SCID507 : MICROSCOPIC TECHNIQUE 1
SCID508 : BIOMOLECULAR AND SPECTROSCOPY TECHNIQUES 1
SCID509 : SEPARATION TECHNIQUES 1
SCID510 : IMMUNOLOGICAL METHODS 1
SCID511 : GENE TECHNOLOGY 1
SCID513 : ANIMAL CELL CULTURE TECHNIQUES 1
SCID516 : BIOSTATISTICS 3
SCID531 : MICROCOMPUTER APPLICATIONS 3
SCID532 : COMPUTER PROGRAMMING 3
SCID533 : WORD PROCESSING AND PRESENTATION APPLICATIONS FOR RESEARCH 1
SCID534 : SPREAD SHEET APPLICATIONS FOR RESEARCH 1
SCID535 : DATABASE MANAGEMENT FOR RESEARCH 1
Dissertation Credit
SCAN699 : DISSERTATION 36
SCAN799 : DISSERTATION 48

6. Job Option after Graduation

- ผู้ชำนาญการด้านกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง
- นักวิชาการสาขากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้างในสถาบันการศึกษา
- นักวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์ในสถาบันวิชาการของภาครัฐและเอกชน องค์กร
ระหว่างประเทศและองค์กรอิสระ
- เป็นที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ในระดับภูมิภาค หรือนานาชาติ

7. Additional Information

-

8. Details of Scholarship

9. Estimated Tuition Fee

More Information at www.grad.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

10. Contact the Programme

Program Director

Assoc. Prof. Permphan Dharmasaroja 
    Email : permphan.dha@mahidol.ac.th

    Room B128, B Building, Floor 1, Department of Anatomy, 
    Faculty of Science,
    Tel: 0 2201 5409 Fax: 0 2354 7168 

Program Coordinator

Ms. Waraporn Bunpetch 
    Email : waraporn.bun@mahidol.ac.th

    Room B117, B Building, Floor 1, Department of Anatomy, 
    Faculty of Science,
    Tel: 0 2201 5447 Fax: 0 2354 7168 

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th