เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2045DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOMEDICAL SCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Website http:www.si.mahidol.ac.th
Expected number of students 5

1. Admission Requirements

 A candidate must:
1.For students with Master’s Degree
   1.1 Graduated or expected to graduate Master Degree Program in scientific disciplines or other related fields from universities or higher education institutions certified by the Office of the Higher Education Commission (OHEC) of Thailand.
   1.2  Grade point average (GPA) of at least 3.50 from 4.00 or equivalent.
   1.3  Submit a certificate of English proficiency with minimum admission score of Mahidol University
   1.4  Exemption from the above conditions may be granted by the Programme Committee under    exceptional circumstances.
2. For students with Bachelor’s Degree 
    2.1 Graduated or expected to graduate Bachelor Degree Program in scientific disciplines or other related fields from universities or higher education institutions certified by the Office of the Higher Education Commission (OHEC) of Thailand
    2.2  Grade point average (GPA) of at least 3.50 from 4.00 or equivalent
    2.3  Submit a certificate of English proficiency with minimum admission score of Mahidol University
    2.4   Exemption from the above conditions may be granted by the Program Committee under exceptional circumstances.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมหน่วยอณูเวชศาสตร์ ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SiMR) ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
English score is compulsory. This program NOT accept application without English score.


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 1.1 For students with Master's Degree *
Dissertation 48            Credits
Total not less than 48            Credits
* Plan I.I Research based/ Thesis only and Enroll in Joint Degree Program with University of Glasgow
Plan 2.1 For students with Master's Degree
Required Courses 9            Credits
Elective Courses not less than 3            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2.2 For students with Bachelor's Degree
Required Courses 18            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 72            Credits

Plan 1

Dissertation Credit
   For students with Master's degree
SIBS898 : DISSERTATION 48

Plan 2

Required Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
SIBS503 : RESEARCH METHODOLOGY IN BIOMEDICAL SCIENCES 3
SIBS504 : SEMINAR IN BIOMEDICAL SCIENCES 1
SIBS511 : MOLECULAR BIOLOGY TECHNIQUES IN BIOMEDICAL SCIENCES 3
SIBS512 : PRECISION MEDICINE 2
SIBS513 : TRANSLATIONAL MEDICINE 2
SIBS514 : REGENERATIVE MEDICINE 2
SIBS515 : BIOMEDICAL SCIENCES 2
SIRE503 : MEDICAL BIOINFORMATICS 3
   For students with Master's degree
SIBS504 : SEMINAR IN BIOMEDICAL SCIENCES 1
SIBS512 : PRECISION MEDICINE 2
SIBS513 : TRANSLATIONAL MEDICINE 2
SIBS514 : REGENERATIVE MEDICINE 2
SIBS515 : BIOMEDICAL SCIENCES 2
Elective Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
SIAN611 : ADVANCED HUMAN GENETICS 2
SIID501 : MOLECULAR AND CELLULAR BASIS OF BIOMEDICINE 3
SIIM501 : IMMUNOLOGY 2
SIIM616 : STEM CELL SCIENCE 3
SIIM617 : ADVANCED FLOW CYTOMETRY 2
SIPM506 : MEDICAL PHARMACOLOGY I 3
SIPM507 : MEDICAL PHARMACOLOGY II 3
SIPM508 : PRINCIPLES IN SYSTEMS PHARMACOLOGY 3
SIPM509 : QUANTITATIVE TECHNIQUES IN SYSTEMS PHARMACOLOGY 3
SIPM603 : NEW DRUG DEVELOPMENT I 3
SIRE506 : DESIGN AND ANALYSIS IN GENETIC STUDIES OF HUMAN DISEASES 3
   For students with Master's degree
SIIM616 : STEM CELL SCIENCE 3
SIPM506 : MEDICAL PHARMACOLOGY I 3
SIPM507 : MEDICAL PHARMACOLOGY II 3
SIPM508 : PRINCIPLES IN SYSTEMS PHARMACOLOGY 3
SIPM509 : QUANTITATIVE TECHNIQUES IN SYSTEMS PHARMACOLOGY 3
SIPM603 : NEW DRUG DEVELOPMENT I 3
SIRE506 : DESIGN AND ANALYSIS IN GENETIC STUDIES OF HUMAN DISEASES 3
Dissertation Credit
   For students with Bachelor's degree
SIBS799 : DISSERTATION 48
   For students with Master's degree
SIBS699 : DISSERTATION 36

8. Job Option after Graduation

- Biomedical sciences experts and specialists in academic institutions
- Medical science and biotechnology researchers in universities, research institutions, government and private sectors
- Medical science and biotechnology educator in government and private sectors
- Medical science and biotechnology specialists in government and private sectors

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

 1. Scholarship for Dual Ph.D. Program
 2. Siriraj Graduate Scholarship
 3. Siriraj Graduate Student Exchange Scholarship
 4. Royal Golden Jubilee (RGJ) Ph.D  Scholarship
 5. Scholarship for Research Presentation at International Conference

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

 

 1. Prof.  Dr. Pa-thai Yenchitsomanus                  (Email :  ptyench@gmail.com)          

         Siriraj Medical Research (SiMR) Center, 4th Floor

          Division of Molecular Medicine, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

         Tel:  02-4192757                 Fax:   02-4110169

 

 

 

Program Secretary

 

 1. Asst. Prof.  Nanyawan Rungroj                         (Email :   nrungroj@yahoo.com)           

         Siriraj Medical Research (SiMR) Center, 4th Floor

           Division of Molecular Genetics, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

           Tel:  02-4192731        Fax:   02-4183565

 

Program Coordinator

 1. Miss  Wanvisa Glinsrisuk                                     (Email :  sibiomedsci@mahidol.edu)          

            Siriraj Medical Research (SiMR) Center, 4th Floor

             Division of Molecular Medicine, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

             Tel:  02-4192757                    Fax:   02-4110169


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th