เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2044MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PROSTHETICS, ORTHOTICS AND PEDORTHICS (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Website http://www.si.mahidol.ac.th
Expected number of students 5

1. Admission Requirements

1. Already obtain a bachelor’s degree in Prosthetics & Orthotics can apply all major concentrations

2. Already obtain a bachelor’s degree in science (all related areas) including courses in Physiology, Anatomy and Pathology can apply for Pedorthics major only   

3. Have a grade point average of at least 2.50 or equivalent and have at least 1 year of work experience within a field relevant to health sciences 

4. In case your qualification does not match to the admission criteria, candidates must prior attach a Requesting Form for Examination approved by the program director. The form must be submitted before making the application. Kindly download here: http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/form_th.php  and exemption from the above conditions may be granted by the Programme Committee under exceptional circumstances.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 09.00 ถึง 12.00 น. ห้องประชุม 101 ชั้น 2 โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินทร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
English score is compulsory. This program NOT accept application without English score.


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A2
Prerequisite Course           
Core Courses 6            Credits
Required Courses 12            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A2

Prerequisite Courses Credit
SIPO551 : BASIC KNOWLEDGE OF PROSTHETICS AND ORTHOTICS 2
SIPO552 : BASIC SKILLS OF PROSTHETICS AND ORTHOTICS 4
Core Courses Credit
SIPO501 : REHABILITATION MEDICINE FOR PROSTHETICS AND ORTHOTICS 2
SIPO541 : SEMINAR IN PROSTHETICS AND ORTHOTICS I 1
SIPO542 : SEMINAR IN PROSTHETICS AND ORTHOTICS II 1
SIRE502 : RESEARCH METHODOLOGY 2
Required Courses Credit
   PROSTHETICS
SIPO511 : ADVANCED UPPER LIMB PROSTHETICS 4
SIPO512 : ADVANCED LOWER LIMB PROSTHETICS 4
SIPO513 : CLINICAL PRACTICE IN UPPER LIMB PROSTHETICS 2
SIPO514 : CLINICAL PRACTICE LOWER LIMB PROSTHETICS 2
   ORTHOTICS
SIPO521 : ADVANCED UPPER LIMB ORTHOTICS 2
SIPO522 : ADVANCED LOWER LIMB ORTHOTICS 2
SIPO523 : ADVANCED SPINAL ORTHOTICS 2
SIPO524 : SEATING AND OTHER ORTHOTIC DEVICES 2
SIPO525 : CLINICAL PRACTICE IN LIMB ORTHOTICS 2
SIPO526 : CLINICAL PRACTICE IN SPINAL AND OTHER ORTHOTICS 2
   PEDORTHICS
SIPO531 : MEDICAL FOOTWEAR 2
SIPO532 : FOOTWEAR MODIFICATION 2
SIPO533 : ADVANCED FOOT ORTHOTICS 4
SIPO534 : CLINICAL PRACTICE IN MEDICAL FOOTWEAR 2
SIPO535 : CLINICAL PRACTICE IN FOOT ORTHOTICS 2
Elective Courses Credit
SIPO502 : ORTHOTIC AND PROSTHETIC TECHNOLOGIES 3
SIPO503 : HEALTH EDUCATION IN PROSTHETICS AND ORTHOTICS 3
SIPO504 : ORGANIZATION IN PROSTHETICS AND ORTHOTICS 3
SIPO505 : BIOMECHANIC FOR PROSTHETICS AND ORTHOTICS 3
SIPO506 : CLINICAL GAIT ANALYSIS 3
SIPO507 : PHYSIOLOGY OF EXERCISE 3
SIPO508 : APPLIED EXERCISE PHYSIOLOGY 3
Thesis Credit
SIPO698 : THESIS 12

8. Job Option after Graduation

-  Lecturer/Instructor in the Healthcare Organization
-  Decision maker/leader/specialist in Prosthetics and Orthotics
-  Researchers/academic staff at research institutes, government sectors and industrial organizations

9. Additional Information

  1. Thailand’s first Master of Science Program in Prosthetics, Orthotics and Pedorthics (International Program). Whereas the Asia Pacific region, La Trobe University, Australia, offers the only Master’s degree program in Prosthetics & Orthotics  
  2. Master's graduates are prepared with knowledge, abilities, ethics, and morality for careers, being able to work with ethics, morality and code of profession conduct in preparation for a career as a professional lecturer in Prosthetics & Orthotics. Prosthetics & Orthotics graduates will possess competencies and skills that comply with international quality standards. This program also helps upgrade Prosthetics & Orthotics career in Thailand to be internationally recognized. 
  3. Prosthetics & Orthotics master's graduates are prepared for social care services for disabled people and people with physical difficulties in order to improve their quality of life and ability to take part in society. Graduates will acquire specialized and advanced knowledge of their chosen area: Prosthetics, Orthotics and Pedorthics, to better serve patients and improve quality of care complying with standards of developed countries.  

10. Details of Scholarship

Please find at http://www.grad.mahidol.ac.th/th/scholarships

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Associate Professor Gulapar Srisawasdi

E-mail: gulapar@yahoo.com

Floor 2 Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics, Faculty of Medicine Siriraj Hospital

Tel: 02-4193439  Fax: 02-4332123           

Program Secretary

-

Program Coordinator

Miss Juthamas Siriwatsopon

E-mail: juthamas.sir@mahidol.edu

SSPO Administration Office, Floor 2, Department of Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics Faculty of Medicine Siriraj Hospital        

Tel: 02-4193465    Fax:  02-4332129        


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th