เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

ผู้สนใจเข้าศึกษา


 กำหนดการรับสมัคร:     รอบที่ 2 :     01 มีนาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562

รหัสหลักสูตร 2043MS00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HEALTH SCIENCE EDUCATION

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ(ภาคพิเศษ)

วิชาเอก -
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เว็บไซต์ http://www.si.mahidol.ac.th
จำนวนที่คาดว่าจะได้รับตลอดปีการศึกษา จำนวน 45 คน

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

๑. สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ด้านศึกษาศาสตรบัณฑิต หรือ ครุศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ ปริญญาตรีสาขาวิทยา
ศาสตร์สุขภาพ (แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เป็นต้น) จากสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาให้การรับรอง หรือ
๒. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่นๆ ร่วมกับมีประสบการณ์ทำงานทางการศึกษาทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี และมีใบรับรองจากผู้บังคับบัญชา
๓. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕
๔. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

2. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร

เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 32 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 36  

เกณฑ์เพื่อสำเร็จการศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 54 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 480 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. วิธีการคัดเลือก

- พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
- สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร
- สอบสัมภาษณ์

4. กำหนดการสอบคัดเลือก

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
เวลา:
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาความรู้พื้นฐานทางการศึกษา

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องพุกกะเวส 2 และ 3 ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. หลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครต้องสแกนเอกสาร โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (ยกเว้นเฉพาะรูปถ่ายให้เป็นไฟล์ JPEG)

1. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครหลักสูตรนี้ :
ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ / มีผลคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา - สามารถสมัครได้


2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561)
3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript / Grade Report)
4. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก และ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. หลักฐานประกอบการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)


ให้ผู้สมัคร Upload ไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตรสาขาวิชา โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร

6. วิธีการรับสมัคร

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 20            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 20            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 4            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ศรกส๕๐๑ : หลักการวิจัยทางการศึกษา 2
ศรกส๕๐๒ : การเรียนรู้ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรกส๕๐๓ : วิธีประเมินผลในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๑ 2
ศรกส๕๐๔ : การพัฒนาและประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๑ 2
ศรกส๕๐๕ : เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา 2
ศรกส๕๐๖ : ทฤษฎีการเรียนรู้ในการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรกส๕๐๗ : วิธีประเมินผลในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๒ 2
ศรกส๕๐๘ : การพัฒนาและประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๒ 2
ศรกส๕๐๙ : วิธีการสอนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรกส๕๑๐ : สัมมนาทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ศรกส๕๑๑ : การพัฒนาข้อสอบในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรกส๕๑๒ : สถานการณ์จำลองในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรกส๕๑๓ : การวิจัยเชิงคุณภาพ 2
ศรกส๕๑๔ : การวิจัยเชิงสำรวจ 2
ศรกส๕๑๕ : สถิติพื้นฐานสำหรับนักวิชาการศึกษา 2
ศรกส๕๑๖ : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรกส๕๑๗ : การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรกส๕๑๘ : การพัฒนาอาจารย์ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรกส๕๑๙ : ภาวะผู้นำกับการจัดการองค์กรในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรกส๕๒๐ : การจัดประสบการณ์ทางคลินิกและการทบทวน 2
ศรกส๕๒๑ : ทักษะการสื่อสารพื้นฐานสำหรับนักวิชาการศึกษา 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ศรกส๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ศรกส๕๐๑ : หลักการวิจัยทางการศึกษา 2
ศรกส๕๐๒ : การเรียนรู้ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรกส๕๐๓ : วิธีประเมินผลในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๑ 2
ศรกส๕๐๔ : การพัฒนาและประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๑ 2
ศรกส๕๐๕ : เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา 2
ศรกส๕๐๖ : ทฤษฎีการเรียนรู้ในการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรกส๕๐๗ : วิธีประเมินผลในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๒ 2
ศรกส๕๐๘ : การพัฒนาและประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๒ 2
ศรกส๕๐๙ : วิธีการสอนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรกส๕๑๐ : สัมมนาทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ศรกส๕๑๑ : การพัฒนาข้อสอบในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรกส๕๑๒ : สถานการณ์จำลองในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรกส๕๑๓ : การวิจัยเชิงคุณภาพ 2
ศรกส๕๑๔ : การวิจัยเชิงสำรวจ 2
ศรกส๕๑๕ : สถิติพื้นฐานสำหรับนักวิชาการศึกษา 2
ศรกส๕๑๖ : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรกส๕๑๗ : การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรกส๕๑๘ : การพัฒนาอาจารย์ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรกส๕๑๙ : ภาวะผู้นำกับการจัดการองค์กรในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
ศรกส๕๒๐ : การจัดประสบการณ์ทางคลินิกและการทบทวน 2
ศรกส๕๒๑ : ทักษะการสื่อสารพื้นฐานสำหรับนักวิชาการศึกษา 2
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
ศรกส๖๙๗ : สารนิพนธ์ 4

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

-  นักวิชาการศึกษา
-  ผู้ชำนาญการด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

9. รายละเอียดอื่นๆ

สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://shee.si.mahidol.ac.th/master/

10. ทุนการศึกษาของหลักสูตร

ทุนสนับสนุนการทำวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคพิเศษ) พ.ศ. 2560

11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ดูรายละเอียด ที่ https://graduate.mahidol.ac.th หัวข้อ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

12. ข้อมูลติดต่อ

ประธานหลักสูตร

รศ. ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ 

Associate professor Cherdsak Iramaneerat

Email : cherdsak.ira@mahidol.ac.th

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลขานุการหลักสูตร

ผศ. ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย

Email : vorawan.van@mahidol.ac.th

ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน  คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 

 

ผู้ประสานงานหลักสูตร

นางสาวรัตนสุดา โสภวัฒนกุล

Email : ruttanasuda.sop@mahidol.ac.th

สำนักงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฝ่ายการศึกษา

คณะแพทยศาสตร์ศิรราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร. 02 419 6637 มือถือ 085 464 0500

ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 (ห้อง 656)

เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพฯ 1070


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th