วันจันทร์ที่   21   มกราคม   พ.ศ. 2562

ผู้สนใจเข้าศึกษา


 กำหนดการรับสมัคร:     รอบที่ 3 :     21 เมษายน 2561 - 06 กรกฎาคม 2561

รหัสหลักสูตร 2039DS00

DOCTOR OF APPLIED THAI TRADITIONAL MEDICINE PROGRAM AND DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN APPLIED THAI TRADITIONAL MEDICINE

หลักสูตร การแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์(ภาคพิเศษ)

วิชาเอก -
ระดับ ปริญญาเอก
คณะ/สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เว็บไซต์ http://www.si.mahidol.ac.th
จำนวนที่คาดว่าจะได้รับตลอดปีการศึกษา จำนวน 5 คน

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง    (ต้องส่งสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์  เมื่อยื่นใบสมัครด้วย)
 2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในระดับเกียรตินิยมสำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  และไม่ต่ำกว่า 3.50  สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
 3. ผู้สมัครจะต้องยื่นหนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน  2  ปี นับถึงวันที่สมัคร)  คือ
 • IELTS                                                                       ที่ระดับ  3  คะแนนขึ้นไป หรือ
 • TOEFL INTERNET BASED                                     ที่ระดับ  32  คะแนนขึ้นไป หรือ
 • TOEFL ITP (เฉพาะที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย)        ที่ระดับ  400  คะแนนขึ้นไป หรือ

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศ เรื่องมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษฯ ที่ : www.grad.mahidol.ac.th

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษที่งานศูนย์ภาษาบัณฑิตวิทยาลัย    

โทร :  0-2441-4125  ต่อ  221-222

      4. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น อาจให้สมัครเข้าศึกษาได้ตามดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

หมายเหตุ : การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาใดปริญญาหนึ่งตามวุฒิการศึกษาเดิมของนักศึกษา คือ

ปริญญาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่มีคุณวุฒิการศึกษาเดิมระดับปริญญาตรีการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หรือระดับปริญญาโทการแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิตและเป็นผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์   หรือ

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่มีคุณวุฒิการศึกษาเดิมระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานการแพทย์แผนไทยประยุกต์          

2. กำหนดการสอบคัดเลือก

กำหนดการสอบข้อเขียน
หลักสูตรสาขาวิชานี้ ไม่มีการสอบข้อเขียน

3. หลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครต้องสแกนเอกสาร โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (ยกเว้นเฉพาะรูปถ่ายให้เป็นไฟล์ JPEG)

 

 1. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)
 2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร / หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายหรืออยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ (โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษา ภายในปีการศึกษา 2560)
 3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Academic Transcript / Grade Report) ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 4. รูปถ่าย ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB  (รูปหน้าตรง ชุดสุภาพไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 5. บัตรประจำตัวประชาชน
 6. ทะเบียนบ้าน
 7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล / ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 8. หลักฐานอื่น ๆ ที่แต่ละหลักสูตรสาขาวิชาต้องการและระบุ เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน สำเนาใบประกอบวิชาชีพ หนังสืออนุมัติจากต้นสังกัด เป็นต้น

 

การส่งไฟล์ (Upload) เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครจะต้องส่งไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่แต่ละหลักสูตรสาขาวิชาต้องการหรือระบุไว้ ผู้สมัครอาจสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้มากกว่า 1 หลักสูตรสาขาวิชา ดังนั้นผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกครั้งที่สมัคร และ/หรือตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร

 
 
 

4. วิธีการรับสมัคร

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

5. โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒
นักศึกษาที่มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หมวดวิชาบังคับ 21            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 78            หน่วยกิต
สาขาที่เกี่ยวข้องกับงานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 21            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 78            หน่วยกิต
นักศึกษาที่มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาโท
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หมวดวิชาบังคับ 6            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
สาขาที่เกี่ยวข้องกับงานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 6            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
ศรพท๗๓๑ : สาระสำคัญของเวชกรรมแผนไทย 3
ศรพท๗๓๒ : เวชกรรมแผนไทยในเวชปฏิบัติ 3
ศรพท๗๔๑ : สาระสำคัญของเภสัชกรรมแผนไทย 3
ศรพท๗๔๒ : เภสัชกรรมแผนไทยในเวชปฏิบัติ 3
ศรพท๗๕๑ : สาระสำคัญของหัตถเวชกรรมแผนไทย 3
ศรพท๗๕๒ : หัตถเวชกรรมแผนไทยในเวชปฏิบัติ 3
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
ศรพท๗๐๕ : สถิติ 2
ศรพท๗๐๖ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 3
ศรพท๗๐๗ : เวชศาสตร์เชิงประจักษ์สำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2
ศรพท๗๐๘ : การบูรณาการวิทยาศาสตร์การแพทย์กับเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย 3
ศรพท๗๓๑ : สาระสำคัญของเวชกรรมแผนไทย 3
ศรพท๗๓๒ : เวชกรรมแผนไทยในเวชปฏิบัติ 3
ศรพท๗๔๑ : สาระสำคัญของเภสัชกรรมแผนไทย 3
ศรพท๗๔๒ : เภสัชกรรมแผนไทยในเวชปฏิบัติ 3
ศรพท๗๕๑ : สาระสำคัญของหัตถเวชกรรมแผนไทย 3
ศรพท๗๕๒ : หัตถเวชกรรมแผนไทยในเวชปฏิบัติ 3
ศรพท๗๖๕ : สัมมนาทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2
ศรพท๗๖๖ : การสืบค้นความรู้การแพทย์แผนไทย 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
ศรพท๗๐๕ : สถิติ 2
ศรพท๗๐๖ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 3
ศรพท๗๐๗ : เวชศาสตร์เชิงประจักษ์สำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2
ศรพท๗๐๘ : การบูรณาการวิทยาศาสตร์การแพทย์กับเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย 3
ศรพท๗๐๙ : เวชศาสตร์เชิงประจักษ์สำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์เฉพาะด้าน 3
ศรพท๗๖๕ : สัมมนาทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2
ศรพท๗๖๖ : การสืบค้นความรู้การแพทย์แผนไทย 3
ศรพท๗๖๘ : สัมมนาทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์เฉพาะด้าน 3
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
ศรพท๗๐๙ : เวชศาสตร์เชิงประจักษ์สำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์เฉพาะด้าน 3
ศรพท๗๖๘ : สัมมนาทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์เฉพาะด้าน 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
ศรพท๗๐๑ : มนุษย์ สุขภาพ และความเจ็บป่วย 3
ศรพท๗๑๑ : มาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร 3
ศรพท๗๑๒ : การควบคุมคุณภาพยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 3
ศรพท๗๑๓ : สัมมนาทางเภสัชวิทยาและเภสัชกรรมแผนไทย 3
ศรพท๗๓๓ : เวชปฏิบัติคัดสรรทางเวชกรรมแผนไทย 3
ศรพท๗๔๓ : เวชปฏิบัติคัดสรรทางเภสัชกรรมแผนไทย 3
ศรพท๗๕๓ : เวชปฏิบัติคัดสรรทางหัตถเวชกรรมแผนไทย 3
ศรพท๗๖๗ : สาธกเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย 3
ศรพท๗๖๙ : การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับนักวิชาการ 3
ศรพท๗๗๐ : การพัฒนาทักษะการสอนสำหรับนักวิชาการ 3
ศรพท๗๘๑ : ปัญหาเฉพาะในการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 3
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
ศรพท๗๐๑ : มนุษย์ สุขภาพ และความเจ็บป่วย 3
ศรพท๗๑๑ : มาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร 3
ศรพท๗๑๒ : การควบคุมคุณภาพยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 3
ศรพท๗๑๓ : สัมมนาทางเภสัชวิทยาและเภสัชกรรมแผนไทย 3
ศรพท๗๓๓ : เวชปฏิบัติคัดสรรทางเวชกรรมแผนไทย 3
ศรพท๗๔๓ : เวชปฏิบัติคัดสรรทางเภสัชกรรมแผนไทย 3
ศรพท๗๕๓ : เวชปฏิบัติคัดสรรทางหัตถเวชกรรมแผนไทย 3
ศรพท๗๖๗ : สาธกเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย 3
ศรพท๗๖๙ : การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับนักวิชาการ 3
ศรพท๗๗๐ : การพัฒนาทักษะการสอนสำหรับนักวิชาการ 3
ศรพท๗๘๑ : ปัญหาเฉพาะในการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
ศรพท๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
ศรพท๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

นักวิชาการ นักวิจัย หรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและวิชาการทางการแพทย์แผนไทย อาจารย์
ในสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

7. รายละเอียดอื่นๆ

-

8. ทุนการศึกษาของหลักสูตร

9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ดูรายละเอียด ที่ www.grad.mahidol.ac.th หัวข้อ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

10. ข้อมูลติดต่อ

ประธานหลักสูตร

รศ.ดร.นพ.ประวิทย์ อัครเสรีนนท์

E-mail: pravit.auk@mahidol.ac.th

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตึกอดุลยเ้ดชวิกรม ชั้น 13 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โทร. 02-4198824-6 โทรสาร 02-4198818

ผู้ประสานงานหลักสูตร

นางสาวพรพิมล ชาญจิตร

E-mail : gradthaimed@gmail.com

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 13 คณะแพทยสาสตร์ศิริราชพยาบาล

โทร. 02-4198824 โทรสาร 02-4198818

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th