เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

ผู้สนใจเข้าศึกษา


 กำหนดการรับสมัคร:     รอบที่ 2 :     01 มีนาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562

รหัสหลักสูตร 2034MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CLINICAL LABORATORY SCIENCE

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการคลินิก

วิชาเอก -
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เว็บไซต์ http://www.si.mahidol.ac.th
จำนวนที่คาดว่าจะได้รับตลอดปีการศึกษา จำนวน 10 คน

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

แผน ก แบบ ก ๒  
(๑) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาวิชาอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับห้องปฏิบัติการคลินิก จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
(๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
(๓) มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
(๔)ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของ
ประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

แผน ข
(๑) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาวิชาอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับห้องปฏิบัติการคลินิก จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
(๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
(๓) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการคลินิกไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(๔) มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
(๕) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของ
ประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 

2. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร

เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 32 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 36  

เกณฑ์เพื่อสำเร็จการศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 54 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 480 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. วิธีการคัดเลือก

- พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
- สอบสัมภาษณ์

4. กำหนดการสอบคัดเลือก

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) ห้องประชุมภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก เวลา 13.30 - 16.00 น. ชั้น 10 ตึกอดุลยเดชวิกรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. หลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครต้องสแกนเอกสาร โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (ยกเว้นเฉพาะรูปถ่ายให้เป็นไฟล์ JPEG)

1. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครหลักสูตรนี้ :
ต้องมี ผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษาจึงจะสมัครได้


2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561)
3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript / Grade Report)
4. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก และ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. หลักฐานประกอบการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)


ให้ผู้สมัคร Upload ไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตรสาขาวิชา โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร

6. วิธีการรับสมัคร

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 17            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 7            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 17            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 13            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ศรวค๕๐๑ : หลักการและการจัดการวิธีทดสอบและเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการคลินิก 3
ศรวค๕๐๒ : พยาธิวิทยาคลินิกพื้นฐาน 2
ศรวค๕๐๓ : มาตรฐานห้องปฏิบัติการคลินิก 3
ศรวค๕๐๔ : สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการคลินิก 2
ศรวค๕๐๕ : คุณธรรมจริยธรรมทางห้องปฏิบัติการคลินิก 1
ศรวค๕๐๖ : ทักษะการจัดการสำหรับผู้บริหารห้องปฏิบัติการคลินิก 2
ศรวค๕๐๗ : งานประจำทางห้องปฏิบัติการคลินิกสู่งานวิจัย 2
ศรสว๕๐๒ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ศรปร๕๑๑ : ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ 2
ศรปร๕๑๒ : วิธีวินิจฉัยปรสิตวิทยาทางการแพทย์ 2
ศรปร๖๑๑ : กีฏวิทยานิติเวช 2
ศรพค๕๐๘ : พยาธิวิทยาคลินิก โลหิตวิทยา และจุลทรรศน์ศาสตร์ 3
ศรพค๕๐๙ : พยาธิวิทยาคลินิก เคมีคลินิก และระบบภูมิคุ้มกัน 3
ศรพค๕๑๐ : พยาธิวิทยาคลินิกระดับโมเลกุล 2
ศรพย๕๑๘ : พยาธิวิทยากายวิภาคทั่วไป 3
ศรพย๕๑๙ : เทคนิคทางศัลยพยาธิวิทยา 3
ศรพย๕๒๐ : วิทยาศาสตร์พยาธิวิทยากายวิภาค 3
ศรพย๕๒๑ : พยาธิวิทยาตามระบบ 2
ศรพย๕๒๒ : เทคนิคทางศัลยพยาธิวิทยาชั้นสูง 3
ศรพย๕๒๓ : การประยุกต์วิทยาศาสตร์พยาธิวิทยากายวิภาค 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ศรวค๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ศรวค๕๐๑ : หลักการและการจัดการวิธีทดสอบและเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการคลินิก 3
ศรวค๕๐๒ : พยาธิวิทยาคลินิกพื้นฐาน 2
ศรวค๕๐๓ : มาตรฐานห้องปฏิบัติการคลินิก 3
ศรวค๕๐๔ : สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการคลินิก 2
ศรวค๕๐๕ : คุณธรรมจริยธรรมทางห้องปฏิบัติการคลินิก 1
ศรวค๕๐๖ : ทักษะการจัดการสำหรับผู้บริหารห้องปฏิบัติการคลินิก 2
ศรวค๕๐๗ : งานประจำทางห้องปฏิบัติการคลินิกสู่งานวิจัย 2
ศรสว๕๐๒ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ศรปร๕๑๑ : ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ 2
ศรปร๕๑๒ : วิธีวินิจฉัยปรสิตวิทยาทางการแพทย์ 2
ศรปร๖๑๑ : กีฏวิทยานิติเวช 2
ศรพค๕๐๘ : พยาธิวิทยาคลินิก โลหิตวิทยา และจุลทรรศน์ศาสตร์ 3
ศรพค๕๐๙ : พยาธิวิทยาคลินิก เคมีคลินิก และระบบภูมิคุ้มกัน 3
ศรพค๕๑๐ : พยาธิวิทยาคลินิกระดับโมเลกุล 2
ศรพย๕๑๘ : พยาธิวิทยากายวิภาคทั่วไป 3
ศรพย๕๑๙ : เทคนิคทางศัลยพยาธิวิทยา 3
ศรพย๕๒๐ : วิทยาศาสตร์พยาธิวิทยากายวิภาค 3
ศรพย๕๒๑ : พยาธิวิทยาตามระบบ 2
ศรพย๕๒๒ : เทคนิคทางศัลยพยาธิวิทยาชั้นสูง 3
ศรพย๕๒๓ : การประยุกต์วิทยาศาสตร์พยาธิวิทยากายวิภาค 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
ศรวค๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

-  หัวหน้าห้องปฏิบัติการคลินิก
-  นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการที่ต้องใช้ความรู้ทางด้านห้องปฏิบัติการคลินิกในการปฏิบัติงาน

9. รายละเอียดอื่นๆ

-

10. ทุนการศึกษาของหลักสูตร

-

11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ดูรายละเอียด ที่ https://graduate.mahidol.ac.th หัวข้อ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

12. ข้อมูลติดต่อ

ประธานหลักสูตร

ศ.ดร.พญ. ธนวรรณ กุมมาลือ

Email: tanawan.kum@mahidol.edu

ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก ชั้น 10 ตึกอดุลยเดชวิกรม

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เลขานุการหลักสูตร

ผู้ประสานงานหลักสูตร

นายคุณาธิป สุทธิยุทธ์

Email: Kunatip.sut@mahidol.ac.th

ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก ชั้น 10 ตึกอดุลยเดชวิกรม

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โทร. 02-4196603


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th