เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2033DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL PHYSIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Website http://www.si.mahidol.ac.th
Expected number of students 15

1. Admission Requirements

Admission Requirements

1. Plan 1 : Dissertation Only

A candidate must:

1. Have got a Master's degree in Physiology, Medical Physiology, Health Science or related fields from the institute approved by the Office of Higher Education Commission of Kingdom of Thailand.

2. Have got a cumulative GPA of (1) at least 3.50 or equivalent in transcript at the time of graduation or final year.

3. Have at least one publication of research article in the international peer-reviewed journal or other media with public dissemination or accepted for publication at international level in which the application is first author or corresponding author.

4. Have English proficiency score taken within 2 years up to the application date for MU with a minimum English score which initially allow candidate to admission to MU according to requirement of Faculty of Graduate Studies.

 

 

Exemption from which the above conditions may be granted by the Program Committee and the Dean of Faculty of Graduate Studies.

 

2. Plan 2: Coursework and Dissertation

    Plan 2.1: For applicants with Master’s Degree

A candidate must:

1. Have got a Master's degree in Physiology, Medical Physiology, Health Science or related fields from the institute approved by the Office of Higher Education Commission of Kingdom of Thailand.

2. Have got a cumulative GPA of (1) at least 3.50 or equivalent in transcript at the time of graduation or final year.

3. Have English proficiency score taken within 2 years up to the application date for MU with a minimum English score which initially allow candidate to admission to MU according to requirement of Faculty of Graduate Studies.

 

 

Exemption from which the above conditions may be granted by the Programme Committee and the Dean of Faculty of Graduate Studies.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 13 - 16 น. ห้องประชุมดิถี จึงเจริญ ชั้น 13 อาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
English score is compulsory. This program NOT accept application without English score.


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)
Other(s)
- หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
- Letter of recommendation หนังสือรับรองประสบการณ์การเรียน/การทำงาน ๒ ฉบับ

Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 1
For students with Master
Dissertation 48            Credits
Required Courses No Credit
Total not less than 48            Credits
Plan 2
For students with Master
Required Courses 6            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits
For students with Master
Required Courses 14            Credits
Elective Courses not less than 4            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 54            Credits
Plan 2
For students with Bachelor
Required Courses 17            Credits
Elective Courses not less than 7            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 72            Credits

Plan 1

Required Courses Credit
   For students with Master's degree
SIPS601 : SEMINAR IN MEDICAL PHYSIOLOGY I 1
SIPS602 : SEMINAR IN MEDICAL PHYSIOLOGY II 1
SIPS609 : ADVANCED SKILLS IN MEDICAL PHYSIOLOGICAL RESEARCH 2
Dissertation Credit
SIPS898 : DISSERTATION 48

Plan 2

Required Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
SIID501 : MOLECULAR AND CELLULAR BASIS OF BIOMEDICINE 3
SIPS509 : MEDICAL PHYSIOLOGY I 3
SIPS510 : MEDICAL PHYSIOLOGY II 3
SIPS522 : PRINCIPLES OF PHYSIOLOGICAL EXPERIMENTATION 2
SIPS601 : SEMINAR IN MEDICAL PHYSIOLOGY I 1
SIPS602 : SEMINAR IN MEDICAL PHYSIOLOGY II 1
SIPS608 : CONTEMPORARY MEDICAL PHYSIOLOGY 2
SIPS609 : ADVANCED SKILLS IN MEDICAL PHYSIOLOGICAL RESEARCH 2
   FOR STUDENTS WITH MASTER'S DEGREE IN OTHER FIELDS
SIPS509 : MEDICAL PHYSIOLOGY I 3
SIPS510 : MEDICAL PHYSIOLOGY II 3
SIPS522 : PRINCIPLES OF PHYSIOLOGICAL EXPERIMENTATION 2
SIPS601 : SEMINAR IN MEDICAL PHYSIOLOGY I 1
SIPS602 : SEMINAR IN MEDICAL PHYSIOLOGY II 1
SIPS608 : CONTEMPORARY MEDICAL PHYSIOLOGY 2
SIPS609 : ADVANCED SKILLS IN MEDICAL PHYSIOLOGICAL RESEARCH 2
   
SIPS601 : SEMINAR IN MEDICAL PHYSIOLOGY I 1
SIPS602 : SEMINAR IN MEDICAL PHYSIOLOGY II 1
SIPS608 : CONTEMPORARY MEDICAL PHYSIOLOGY 2
SIPS609 : ADVANCED SKILLS IN MEDICAL PHYSIOLOGICAL RESEARCH 2
Elective Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
SIBC603 : BIOCHEMISTRY OF DISEASES 2
SIIM501 : IMMUNOLOGY 2
SIIM618 : MOLECULAR BIOLOGY TECHNIQUES 3
SINE501 : BASIC MEDICAL NEUROSCIENCE 4
SIPO507 : PHYSIOLOGY OF EXERCISE 3
SIPO508 : APPLIED EXERCISE PHYSIOLOGY 3
SIPS518 : CURRENT TOPICS IN MEDICAL PHYSIOLOGY AND BIOPHYSICS 2
SIPS519 : LEARNING STYLES AND BRAIN-BASED LEARNING 2
SIPS521 : PHYSIOLOGICAL BIOCHEMISTRY 2
SIPS527 : MOLECULAR BIOLOGICAL LABORATORY METHODS 2
SIPS552 : APPLIED HUMAN PHYSIOLOGY 2
SIPS603 : BEHAVIORAL NEUROSCIENCE 2
SIPS604 : ION CHANNEL PHYSIOLOGY 2
SIPS606 : ADVANCED RESPIRATORY PHYSIOLOGY 2
SIPS607 : CELLULAR PATHOPHYSIOLOGY 2
   FOR STUDENTS WITH MASTER'S DEGREE IN OTHER FIELDS
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
SIBC603 : BIOCHEMISTRY OF DISEASES 2
SIID501 : MOLECULAR AND CELLULAR BASIS OF BIOMEDICINE 3
SIIM501 : IMMUNOLOGY 2
SIIM618 : MOLECULAR BIOLOGY TECHNIQUES 3
SINE501 : BASIC MEDICAL NEUROSCIENCE 4
SIPO507 : PHYSIOLOGY OF EXERCISE 3
SIPO508 : APPLIED EXERCISE PHYSIOLOGY 3
SIPS518 : CURRENT TOPICS IN MEDICAL PHYSIOLOGY AND BIOPHYSICS 2
SIPS519 : LEARNING STYLES AND BRAIN-BASED LEARNING 2
SIPS521 : PHYSIOLOGICAL BIOCHEMISTRY 2
SIPS527 : MOLECULAR BIOLOGICAL LABORATORY METHODS 2
SIPS552 : APPLIED HUMAN PHYSIOLOGY 2
SIPS603 : BEHAVIORAL NEUROSCIENCE 2
SIPS604 : ION CHANNEL PHYSIOLOGY 2
SIPS606 : ADVANCED RESPIRATORY PHYSIOLOGY 2
SIPS607 : CELLULAR PATHOPHYSIOLOGY 2
   
SIBC603 : BIOCHEMISTRY OF DISEASES 2
SIIM501 : IMMUNOLOGY 2
SIIM618 : MOLECULAR BIOLOGY TECHNIQUES 3
SINE501 : BASIC MEDICAL NEUROSCIENCE 4
SIPO507 : PHYSIOLOGY OF EXERCISE 3
SIPO508 : APPLIED EXERCISE PHYSIOLOGY 3
SIPS518 : CURRENT TOPICS IN MEDICAL PHYSIOLOGY AND BIOPHYSICS 2
SIPS519 : LEARNING STYLES AND BRAIN-BASED LEARNING 2
SIPS521 : PHYSIOLOGICAL BIOCHEMISTRY 2
SIPS527 : MOLECULAR BIOLOGICAL LABORATORY METHODS 2
SIPS552 : APPLIED HUMAN PHYSIOLOGY 2
SIPS603 : BEHAVIORAL NEUROSCIENCE 2
SIPS604 : ION CHANNEL PHYSIOLOGY 2
SIPS606 : ADVANCED RESPIRATORY PHYSIOLOGY 2
SIPS607 : CELLULAR PATHOPHYSIOLOGY 2
Dissertation Credit
   For students with Bachelor's degree
SIPS799 : DISSERTATION 48
   FOR STUDENTS WITH MASTER'S DEGREE IN OTHER FIELDS
SIPS699 : DISSERTATION 36
   
SIPS699 : DISSERTATION 36

8. Job Option after Graduation

-  Instructor
-  Researcher
-  Research Project Manager

9. Additional Information

The researches of this program will emphasize on:
1. Cellular electrophysiology: Study of ion channelopathy using heterologous expression systems including stem cells; endothelial ion channels in health, disease, response to herbal extracts and drugs and mechanisms; neurophysiology and patch clamp.
2. Cardiovascular research: Endothelial signaling and dysfunction; vascular smooth muscle contraction; cardiac biomarkers; cardiovascular autonomic function assessment; heart rate variability; baroreflex sensitivity.
3. Endocrine research: Hormones and metabolic disorders; physiology and pathophysiology of type 2 diabetes mellitus including searching for new agents for treatment; functional study of Thai MODY; appetite regulation; obesity; puberty.
4. Gastrointestinal research: Gastrointestinal motility assessment; gastrointestinal hormones.
5. Neuroscience research: Mechanisms of learning and memory; effects of chronic cerebral hypoperfusion on learning and memory; new approach to find a possible cure of memory-afflicted diseases; neuropathic pain and electrical stimulation treatment; discovery of biomarkers in neurological diseases: development of NeuromyelitisOptica diagnostic assay.
6. Renal research: Regulation of water channel in human; urine concentrating mechanism; regulation of membrane transporters in human kidney.
7. Respiratory research: Postnatal airspace development (alveolarization); animal models of emphysema; functional studies of genes implicating significant roles in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and asthma.
8. Nano safety research: Effects of silver nanoparticles on cell proliferation and differentiation.


Additional advantages of the programme
The program has emphasized on physiological researches which can be applied to medical sciences.

10. Details of Scholarship

1. The Siriraj Graduate Scholarships.
2. The Siriraj Graduate Thesis Scholarships.
3. The Graduate Scholarship Program for International Students from Neighboring Countries.
4. The 60th Year supreme Reign of His Majesty King BhumibolAdulyadej.

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Asst. Prof.Sorachai Srisuma, MD, PhD

(Email : sorachai.sri@mahidol.ac.th)
Room 1321, Srisavarindira Building, Floor 13, Department of Physiology,
Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University.
Tel: 0 2419 8510. 0 2419 8770 Fax: 0 2411 5009

Program Secretary

Asst. Prof. Narawut Pakaprot, MD, PhD

Email : narawut.pak@mahidol.ac.th
Room 1323, Srisavarindira Building, Floor 13,
Department of Physiology, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital
Tel: 0 2419 5264, 02 419 8770 Fax: 0 2411 5009

Program Coordinator

Ms. Soontaree Meechamnan

Email : tookatigk@hotmail.com
Room 1301, Srisavarindira Building, Floor 13, Department of Physiology,
Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University.
Tel: 0 2419 8770 Fax: 0 2411 5009


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th