เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอังคารที่   18   มิถุนายน   พ.ศ. 2562

Prospective Students


 Admission Period:    01 August 2018 - 16 October 2018

Programme Code 2033DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL PHYSIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Website http://www.si.mahidol.ac.th
Expected number of students 4

1. Admission Requirements

A candidate must:

 1. have got a Bachelor's degree in Medicine, Dentistry, Veterinary medicine, Pharmacy, Science, or related areas, with a cumulative GPA of at least 3.50; OR
 2. have got a Master's degree in Science or related areas, such as Physiotherapy or Nursing, with a cumulative GPA of at least 3.50; AND
 3. be a current students in M.Sc. (Physiology) who wish to transfer to Doctoral degree level and passed at least 2/3 of the required courses at the M.Sc. level with a minimum cumulative GPA 3.50. The transfer must be together approved by the Master and Doctoral Program Committees including the Dean of the Faculty of Graduate Studies
 4. provide at least two letters of recommendations issued by advisor or supervisor and/or the educational portfolio.
 5. submit a certificate of English proficiency with minimum admission score:
 • IELTS   - at least  3  or
 • TOEFL INTERNET BASED  - at least 32  or
 • TOEFL ITP (test arranged by Faculty of Graduate Studies, Mahidol University) - at least 400

Important Notes:

 • English proficiency score must be taken within 2 years up to the admission date.
 • MU English Competence Standards: www.grad.mahidol.ac.th
 • MU English proficiency tests, please contact the Language Center, Faculty of Graduate Studies. Tel. 0-2441-4125 ext. 221-222
 1. Exemption from the above conditions may be granted by the Programme Committee and the Dean of Faculty of Graduate Studies under exceptional circumstances.

2. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 3 พฤศจิกายน 2561
เวลา:9.00 - 12.00 น.
สถานที่:ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 30 ตุลาคม 2561 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- วิชาชีวเคมี
- วิชาคณิตศาสตร์
- วิชาความรู้พื้นฐานทางสรีรวิทยา

3. Required Documents

All documents must be scanned with a scanner machine into PDF format (maximum size 2 MB). Except a photo must be in JPEG format.

 1. English proficiency score certificate
 2. Degree certificate / Letter certifying that the applicant is in the final year waiting for graduation
 3. Academic transcript / Grade report

4. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

5. Curriculum Structure

Plan 1
For students with Master
Dissertation 48            Credits
Required Courses No Credit
Total not less than 48            Credits
Plan 2
For students with Master
Required Courses 6            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits
For students with Master
Required Courses 14            Credits
Elective Courses not less than 4            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 54            Credits
Plan 2
For students with Bachelor
Required Courses 17            Credits
Elective Courses not less than 7            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 72            Credits

Plan 1

Required Courses Credit
   For students with Master's degree
SIPS601 : SEMINAR IN MEDICAL PHYSIOLOGY I 1
SIPS602 : SEMINAR IN MEDICAL PHYSIOLOGY II 1
SIPS609 : ADVANCED SKILLS IN MEDICAL PHYSIOLOGICAL RESEARCH 2
Dissertation Credit
SIPS898 : DISSERTATION 48

Plan 2

Required Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
SIID501 : MOLECULAR AND CELLULAR BASIS OF BIOMEDICINE 3
SIPS509 : MEDICAL PHYSIOLOGY I 3
SIPS510 : MEDICAL PHYSIOLOGY II 3
SIPS522 : PRINCIPLES OF PHYSIOLOGICAL EXPERIMENTATION 2
SIPS601 : SEMINAR IN MEDICAL PHYSIOLOGY I 1
SIPS602 : SEMINAR IN MEDICAL PHYSIOLOGY II 1
SIPS608 : CONTEMPORARY MEDICAL PHYSIOLOGY 2
SIPS609 : ADVANCED SKILLS IN MEDICAL PHYSIOLOGICAL RESEARCH 2
   FOR STUDENTS WITH MASTER'S DEGREE IN OTHER FIELDS
SIPS509 : MEDICAL PHYSIOLOGY I 3
SIPS510 : MEDICAL PHYSIOLOGY II 3
SIPS522 : PRINCIPLES OF PHYSIOLOGICAL EXPERIMENTATION 2
SIPS601 : SEMINAR IN MEDICAL PHYSIOLOGY I 1
SIPS602 : SEMINAR IN MEDICAL PHYSIOLOGY II 1
SIPS608 : CONTEMPORARY MEDICAL PHYSIOLOGY 2
SIPS609 : ADVANCED SKILLS IN MEDICAL PHYSIOLOGICAL RESEARCH 2
   
SIPS601 : SEMINAR IN MEDICAL PHYSIOLOGY I 1
SIPS602 : SEMINAR IN MEDICAL PHYSIOLOGY II 1
SIPS608 : CONTEMPORARY MEDICAL PHYSIOLOGY 2
SIPS609 : ADVANCED SKILLS IN MEDICAL PHYSIOLOGICAL RESEARCH 2
Elective Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
SIBC603 : BIOCHEMISTRY OF DISEASES 2
SIIM501 : IMMUNOLOGY 2
SIIM618 : MOLECULAR BIOLOGY TECHNIQUES 3
SINE501 : BASIC MEDICAL NEUROSCIENCE 4
SIPO507 : PHYSIOLOGY OF EXERCISE 3
SIPO508 : APPLIED EXERCISE PHYSIOLOGY 3
SIPS518 : CURRENT TOPICS IN MEDICAL PHYSIOLOGY AND BIOPHYSICS 3
SIPS518 : CURRENT TOPICS IN MEDICAL PHYSIOLOGY AND BIOPHYSICS 2
SIPS519 : LEARNING STYLES AND BRAIN-BASED LEARNING 2
SIPS521 : PHYSIOLOGICAL BIOCHEMISTRY 2
SIPS527 : MOLECULAR BIOLOGICAL LABORATORY METHODS 2
SIPS552 : APPLIED HUMAN PHYSIOLOGY 2
SIPS603 : BEHAVIORAL NEUROSCIENCE 2
SIPS604 : ION CHANNEL PHYSIOLOGY 2
SIPS606 : ADVANCED RESPIRATORY PHYSIOLOGY 2
SIPS607 : CELLULAR PATHOPHYSIOLOGY 2
   FOR STUDENTS WITH MASTER'S DEGREE IN OTHER FIELDS
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
SIBC603 : BIOCHEMISTRY OF DISEASES 2
SIID501 : MOLECULAR AND CELLULAR BASIS OF BIOMEDICINE 3
SIIM501 : IMMUNOLOGY 2
SIIM618 : MOLECULAR BIOLOGY TECHNIQUES 3
SINE501 : BASIC MEDICAL NEUROSCIENCE 4
SIPO507 : PHYSIOLOGY OF EXERCISE 3
SIPO508 : APPLIED EXERCISE PHYSIOLOGY 3
SIPS518 : CURRENT TOPICS IN MEDICAL PHYSIOLOGY AND BIOPHYSICS 2
SIPS519 : LEARNING STYLES AND BRAIN-BASED LEARNING 2
SIPS521 : PHYSIOLOGICAL BIOCHEMISTRY 2
SIPS527 : MOLECULAR BIOLOGICAL LABORATORY METHODS 2
SIPS552 : APPLIED HUMAN PHYSIOLOGY 2
SIPS603 : BEHAVIORAL NEUROSCIENCE 2
SIPS604 : ION CHANNEL PHYSIOLOGY 2
SIPS606 : ADVANCED RESPIRATORY PHYSIOLOGY 2
SIPS607 : CELLULAR PATHOPHYSIOLOGY 2
   
SIBC603 : BIOCHEMISTRY OF DISEASES 2
SIIM501 : IMMUNOLOGY 2
SIIM618 : MOLECULAR BIOLOGY TECHNIQUES 3
SINE501 : BASIC MEDICAL NEUROSCIENCE 4
SIPO507 : PHYSIOLOGY OF EXERCISE 3
SIPO508 : APPLIED EXERCISE PHYSIOLOGY 3
SIPS518 : CURRENT TOPICS IN MEDICAL PHYSIOLOGY AND BIOPHYSICS 2
SIPS519 : LEARNING STYLES AND BRAIN-BASED LEARNING 2
SIPS521 : PHYSIOLOGICAL BIOCHEMISTRY 2
SIPS527 : MOLECULAR BIOLOGICAL LABORATORY METHODS 2
SIPS552 : APPLIED HUMAN PHYSIOLOGY 2
SIPS603 : BEHAVIORAL NEUROSCIENCE 2
SIPS604 : ION CHANNEL PHYSIOLOGY 2
SIPS606 : ADVANCED RESPIRATORY PHYSIOLOGY 2
SIPS607 : CELLULAR PATHOPHYSIOLOGY 2
Dissertation Credit
   For students with Bachelor's degree
SIPS799 : DISSERTATION 48
   FOR STUDENTS WITH MASTER'S DEGREE IN OTHER FIELDS
SIPS699 : DISSERTATION 36
   
SIPS699 : DISSERTATION 36

6. Job Option after Graduation

- Instructor
- Researcher
- Research Project Manager

7. Additional Information

The researches of this program will emphasize on:
1. Cellular electrophysiology: Study of ion channelopathy using heterologous expression systems
including stem cells; endothelial ion channels in health, disease, response to herbal extracts and drugs
and mechanisms; neurophysiology and patch clamp.
2. Cardiovascular research: Endothelial signaling and dysfunction; vascular smooth muscle contraction;
cardiac biomarkers; cardiovascular autonomic function assessment; heart rate variability; baroreflex
sensitivity.
3. Endocrine research: Hormones and metabolic disorders; physiology and pathophysiology of type 2
diabetes mellitus including searching for new agents for treatment; functional study of Thai MODY;
appetite regulation; obesity; puberty.
4. Gastrointestinal research: Gastrointestinal motility assessment; gastrointestinal hormones.
5. Neuroscience research: Mechanisms of learning and memory; effects of chronic cerebral
hypoperfusion on learning and memory; new approach to find a possible cure of memory-afflicted
diseases; neuropathic pain and electrical stimulation treatment; discovery of biomarkers in neurological
diseases: development of NeuromyelitisOptica diagnostic assay.
6. Renal research: Regulation of water channel in human; urine concentrating mechanism; regulation of
membrane transporters in human kidney.
7. Respiratory research: Postnatal airspace development (alveolarization); animal models of emphysema;
functional studies of genes implicating significant roles in chronic obstructive pulmonary disease
(COPD) and asthma.
8. Nano safety research: Effects of silver nanoparticles on cell proliferation and differentiation.

 

Additional advantages of the programme
The program has emphasized on physiological researches which can be applied to medical sciences.

 

Job option after graduation
- Instructor
- Researcher
- Research Project Manager

8. Details of Scholarship

9. Estimated Tuition Fee

More Information at www.grad.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

10. Contact the Programme

Program Director

Asst. Prof. Sorachai Srisuma, MD, PhD 
    Email : sorachai.sri@mahidol.ac.th

   Srisavarindira Building, Floor 13, Department of Physiology, 
    Faculty of Medicine, Siriraj Hospital 
    Tel: 0 2419 8770, 0 24198510 Fax: 0 2411 5009

Program Coordinator

Ms. Soontaree Meechamnan, MEd 
    Email : tookatigk@hotmail.com

   Srisavarindira Building, Floor 13, Department of Physiology, 
    Faculty of Medicine, Siriraj Hospital 
    Tel: 0 2419 8770 Fax: 0 2411 5009

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th