วันจันทร์ที่   21   มกราคม   พ.ศ. 2562

Prospective Students


 Admission Period:   Round 3rd    21 April 2018 - 06 July 2018

Programme Code 2030DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHARMACOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา(หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Website http://www.si.mahidol.ac.th
Expected number of students 3

1. Admission Requirements

A candidate must:

 1. Students must hold a Bachelor degree in  in the Science (botany,  biology, biochemistry ,dentistry, medicine, pharmaceutical science ฯ )  or medical of science or veterinary medicine or Engineering  receive a cumulative GPA of at least 3.50 or
 2. Student must hold a Master degree in in the science (botany,  biology, biochemistry ,dentistry, medicine, pharmaceutical science ฯ )  or medical of science or veterinary medicine or Engineering receive a cumulative GPA of at least 3.50
 3. Submit a certificate of English proficiency with minimum admission score:
 • IELTS   - at least  3  or
 • TOEFL INTERNET BASED  - at least  32  or
 • TOEFL ITP (test arranged by Faculty of Graduate Studies, Mahidol University) - at least 400

      Important Notes:

 • English proficiency score must be taken within 2 years up to the admission date.
 • MU English Competence Standards: www.grad.mahidol.ac.th
 • MU English proficiency tests, please contact the Language Center, Faculty of Graduate Studies. Tel. 0-2441-4125 ext. 221-222
 1. Exemption from the above conditions may be granted by the Programme Committee and the Dean of Faculty of Graduate Studies under exceptional circumstances.

2. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 21 กรกฎาคม 2561
เวลา:9.00 - 12.00 น.
สถานที่:ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันจันทร์ 16 กรกฎาคม 2561 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- วิชาชีววิทยา
- วิชาความรู้พื้นฐานทางสรีรวิทยา
- วิชาเภสัชวิทยา

3. Required Documents

All documents must be scanned with a scanner machine into PDF format (maximum size 2 MB). Except a photo must be in JPEG format.

 1. English proficiency score certificate
 2. Degree certificate / Letter certifying that the applicant is in the final year waiting for graduation
 3. Academic transcript / Grade report

4. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

5. Curriculum Structure

Plan 1
For students with Master's Degree           
Dissertation 48            Credits
Total not less than 48            Credits
For students with Bachelor's Degree           
Dissertation 72            Credits
Total not less than 72            Credits
Plan 2
For students with Master's Degree           
Required Courses 6            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits
For students with Bachelor's Degree           
Core Courses 3            Credits
Required Courses 14            Credits
Elective Courses not less than 7            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 72            Credits

Plan 1

Dissertation Credit
   FOR STUDENTS WITH MASTER'S DEGREE
SIPM898 : DISSERTATION 48
   PLAN 2.2 FOR STUDENTS WITH BACHELOR'S DEGREE
SIPM899 : DISSERTATION 72

Plan 2

Core Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
SIID501 : MOLECULAR AND CELLULAR BASIS OF BIOMEDICINE 3
Required Courses Credit
   FOR STUDENTS WITH MASTER'S DEGREE
   MEDICAL PHARMACOLOGY
SIPM603 : NEW DRUG DEVELOPMENT I 3
SIPM604 : NEW DRUG DEVELOPMENT II 3
   SYSTEMS PHARMACOLOGY
SIPM603 : NEW DRUG DEVELOPMENT I 3
SIPM604 : NEW DRUG DEVELOPMENT II 3
   PLAN 2.2 FOR STUDENTS WITH BACHELOR'S DEGREE
   MEDICAL PHARMACOLOGY
SIPM502 : SEMINAR IN PHARMACOLOGY 2
SIPM506 : MEDICAL PHARMACOLOGY I 3
SIPM507 : MEDICAL PHARMACOLOGY II 3
SIPM603 : NEW DRUG DEVELOPMENT I 3
SIPM604 : NEW DRUG DEVELOPMENT II 3
   SYSTEMS PHARMACOLOGY
SIPM502 : SEMINAR IN PHARMACOLOGY 2
SIPM508 : PRINCIPLES IN SYSTEMS PHARMACOLOGY 3
SIPM509 : QUANTITATIVE TECHNIQUES IN SYSTEMS PHARMACOLOGY 3
SIPM603 : NEW DRUG DEVELOPMENT I 3
SIPM604 : NEW DRUG DEVELOPMENT II 3
Elective Courses Credit
EGBE518 : ENGINEERING MATHEMATICS FOR RESEARCH 3
EGBE551 : COMPUTATIONAL METHODS FOR BIOMEDICAL ENGINEERING 3
EGBE616 : OPTIMIZATION METHODS 3
EGBE623 : PATTERN RECOGNITION 3
EGBE631 : ADVANCED DRUG DELIVERY 3
ITCS503 : DESIGN AND ANALYSIS OF ALGORITHMS 3
ITCS628 : DATA MINING AND KNOWLEDGE DISCOVERY 3
ITCS654 : PARALLEL COMPUTATION 3
SIBC604 : STATISTICS IN MEDICAL GENETICS 1
SIIM618 : MOLECULAR BIOLOGY TECHNIQUES 3
SIMI611 : MOLECULAR TECHNIQUES IN MEDICAL MICROBIOLOGY 3
SIPM510 : AUGMENTED COURSE IN CANCER RESEARCH 3
Dissertation Credit
   FOR STUDENTS WITH MASTER'S DEGREE
SIPM699 : DISSERTATION 36
   PLAN 2.2 FOR STUDENTS WITH BACHELOR'S DEGREE
SIPM799 : DISSERTATION 48

6. Job Option after Graduation

- นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงทางด้านเภสัชวิทยา
- นักวิชาการที่สามารถถ่ายทอดความรู้พร้อมสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเภสัชวิทยาทางการแพทย์
และเภสัชวิทยาเชิงระบบได้
- งานอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่อาศัยการคำนวณด้วยเทคนิค เชิงระบบ
ขั้นสูงและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)

7. Additional Information

-

8. Details of Scholarship

9. Estimated Tuition Fee

More Information at www.grad.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

10. Contact the Programme

-

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th