วันจันทร์ที่   21   มกราคม   พ.ศ. 2562

Prospective Students


 Admission Period:   Round 3rd    21 April 2018 - 06 July 2018

Programme Code 2019DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN IMMUNOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน(หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Website http://www.si.mahidol.ac.th
Expected number of students 3

1. Admission Requirements

A candidate must:

        1.  Candidates must hold a Bachelor’s Degree in Science or an equivalent degree in Pharmacy, Dentistry, Veterinary Medicine, Medicine or related Immunology with GPA no less than 3.50 or

 1. Candidate must hold a Master’s Degree in Immunology or related Immunology with GPA no less than 3.50
 2. Students who are studying in the Master’s Programme in Immunology can change student status to a doctoral student provided that they have already taken and passed courseworks at the Master’s Degree level with approximately no less than 2/3 of the number of credits in required courses and have received a GPA of no less than 3.80 with approval from the Master’s Programme Committee and Doctoral Programme Committee as well as the Dean of the Faculty of Graduate Studies
 3. Submit a certificate of English proficiency with minimum admission score:
 • IELTS   - at least  3  or
 • TOEFL INTERNET BASED  - at least 32   or
 • TOEFL ITP (test arranged by Faculty of Graduate Studis, Mahidol University) - at least 400

       Important Notes:

 • English proficiency score must be taken within 2 years up to the admission date.
 • MU English Competence Standards: www.grad.mahidol.ac.th
 • MU English proficiency tests, please contact the Language Center, Faculty of Graduate Studies. Tel. 0-2441-4125 ext. 221-222
 1. Exemption from the above conditions may be granted by the Programme Committee and the Dean of Faculty of Graduate Studies under  exceptional circumstances.

For more information please go to website : http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/immunology

 

2. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 21 กรกฎาคม 2561
เวลา:9.00 - 12.00 น.
สถานที่:ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันจันทร์ 16 กรกฎาคม 2561 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- วิชาชีววิทยา
- วิชาชีวเคมี
- วิชาจุลชีววิทยา

3. Required Documents

All documents must be scanned with a scanner machine into PDF format (maximum size 2 MB). Except a photo must be in JPEG format.

 1. English proficiency score certificate
 2. Degree certificate / Letter certifying that the applicant is in the final year waiting for graduation
 3. Academic transcript / Grade report

4. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

5. Curriculum Structure

Plan 1
For students with Master's Degree           
Dissertation 48            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2
For students with Bachelor's Degree           
Required Courses 18            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 72            Credits
For students with Master's Degree
Required Courses 7            Credits
Elective Courses not less than 5            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits

Plan 1

Required Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
SIIM622 : IMMUNOLOGY RESEARCH GRANT DEVELOPMENT 2
   For students with Master's degree
SCMI602 : ADVANCED IMMUNOLOGY 3
Elective Courses Credit
GRID603 : BIOSTATISTICS 3
SCID516 : BIOSTATISTICS 3
SCID518 : GENERIC SKILLS IN SCIENCE RESEARCH 1
SIIM611 : MOLECULAR IMMUNOLOGY 2
SIIM614 : IMMUNITY AND INFECTION 2
SIIM615 : MOLECULAR BIOCHEMISTRY OF CANCER 1
SIIM616 : STEM CELL SCIENCE 3
SIIM617 : ADVANCED FLOW CYTOMETRY 2
SIIM618 : MOLECULAR BIOLOGY TECHNIQUES 3
Dissertation Credit
SIIM898 : DISSERTATION 48

Plan 2

Required Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
SCID518 : GENERIC SKILLS IN SCIENCE RESEARCH 1
SCMI602 : ADVANCED IMMUNOLOGY 3
SIIM501 : IMMUNOLOGY 2
SIIM611 : MOLECULAR IMMUNOLOGY 2
SIIM620 : IMMUNOLOGY SEMINAR II 2
SIIM621 : SEROLOGY AND CELLULAR IMMUNOLOGY TECHNIQUES 3
   
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
SIID501 : MOLECULAR AND CELLULAR BASIS OF BIOMEDICINE 3
   For students with Master's degree
SIIM620 : IMMUNOLOGY SEMINAR II 2
SIIM622 : IMMUNOLOGY RESEARCH GRANT DEVELOPMENT 2
Dissertation Credit
SIIM699 : DISSERTATION 36
SIIM799 : DISSERTATION 48

6. Job Option after Graduation

- Lecturer
- Academian
- Project Analyst

7. Additional Information

-

8. Details of Scholarship

9. Estimated Tuition Fee

More Information at www.grad.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

10. Contact the Programme

Program Director

Prof. Sunee Korbsrisate
Email : sunee.kor@mahidol.ac.th
Adulyadejvikrom Building, Floor 11, Department of Immunology,
Faculty of Medicine, Siriraj Hospital

Program Coordinator

Ms. Benjawan Saoruksa
Email : siimphdms@mahidol.ac.th
Graduate program office, Adulyadejvikrom Building, Floor 11, Department of
Immunology,
Faculty of Medicine, Siriraj Hospital
Tel: 02-418-9752 Fax: 0 2418-1636

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th