เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2018DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Website http://www.si.mahidol.ac.th
Expected number of students 5

1. Admission Requirements

Type 1 (No coursework)

Type 1.1 For Master degree graduates
(1)    Graduated (or expect to graduate before the start of the first semester) with a Master’s degree in related fields e.g. Sciences, Dentistry, Veterinary, Pharmacy from local/international institutions which are recognized by The Office of the Higher Education Commission (OHEC)
(2)    Have a cumulative GPA not less than 3.50 (or equivalent)
(3)    Have at least 2 research publications in international journals, one of which has to be listed as the first author or corresponding author
(4)    Pass English Examination as per Faculty of Graduate Studies, Mahidol University’s requirement
(5)    The application of candidates who do not meet all above criteria may be considered at the discretion of Program Director and Dean of Faculty of Graduate Studies, Mahidol University

Type 2 (With Coursework)

Type 2.1 For Master degree graduates
(1)    Graduated (or expect to graduate before the start of the first semester) with a Master’s degree in related fields e.g. Sciences, Dentistry, Veterinary, Pharmacy from local/international institutions which are recognized by The Office of the Higher Education Commission (OHEC)
(2)    Have a cumulative GPA not less than 3.50 (or equivalent)
(3)    Pass English Examination as per Faculty of Graduate Studies, Mahidol University’s requirement
(4)    The application of candidates who do not meet all above criteria may be considered at the discretion of Program Director and Dean of Faculty of Graduate Studies, Mahidol University

Type 2.2 For Bachelor degree graduates
(1)    Graduated (or expect to graduate before the start of the first semester) with a Bachelor’s degree in related fields e.g. Sciences, Dentistry, Medicine, Pharmacy, Veterinary from local/international institutions which are recognized by The Office of the Higher Education Commission (OHEC)
(2)    Have a cumulative GPA not less than 3.50 (or equivalent)
(3)    Pass English Examination as per Faculty of Graduate Studies, Mahidol University’s requirement
(4)    The application of candidates who do not meet all above criteria may be considered at the discretion of Program Director and Dean of Faculty of Graduate Studies, Mahidol University

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 09.30 น.- 12.00 น. ณ ห้องประชุมชีวเคมี 1 ชั้น 9 อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วิทยาเขตบางกอกน้อย
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 1
For students with Master's Degree
Dissertation 48            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2
For students with Master's Degree
Required Courses 7            Credits
Elective Courses not less than 5            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits
For students with Bachelor's Degree
Required Courses 18            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 72            Credits

Plan 1

Dissertation Credit
   For students with Master's degree
SIBB898 : DISSERTATION 48

Plan 2

Required Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
SIBB501 : BIOENERGETICS AND METABOLISM 2
SIBB502 : CELL SIGNALING PATHWAYS AND GENE EXPRESSION 2
SIBB585 : DOCTORAL SEMINAR AND CRITICAL ANALYSIS IN MEDICAL BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY RESEARCH I 1
SIBB601 : CONTEMPORARY MEDICAL BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY 3
SIBB602 : MEDICAL BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY OF BLOOD SYSTEM 1
SIBB604 : ADVANCED SKILLS IN MEDICAL BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY RESEARCH DESIGN 2
SIBB605 : ADVANCED MEDICAL BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY RESEARCH 3
SIBB685 : DOCTORAL SEMINAR AND CRITICAL ANALYSIS IN MEDICAL BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY RESEARCH II 1
SIID501 : MOLECULAR AND CELLULAR BASIS OF BIOMEDICINE 3
   For students with Master's degree
SIBB585 : DOCTORAL SEMINAR AND CRITICAL ANALYSIS IN MEDICAL BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY RESEARCH I 1
SIBB604 : ADVANCED SKILLS IN MEDICAL BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY RESEARCH DESIGN 2
SIBB605 : ADVANCED MEDICAL BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY RESEARCH 3
SIBB685 : DOCTORAL SEMINAR AND CRITICAL ANALYSIS IN MEDICAL BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY RESEARCH II 1
Elective Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
GRID603 : BIOSTATISTICS 3
SCID511 : GENE TECHNOLOGY 1
SCID513 : ANIMAL CELL CULTURE TECHNIQUES 1
SIBB505 : LABORATORY TECHNIQUE 2
SIBB512 : BIOCHEMISTRY LABORATORY 3
SIBB603 : BIOCHEMISTRY OF DISEASES 2
SIBB607 : ADVANCED TOPICS IN MEDICAL BIOCHEMISTRY 3
SIBB608 : ADVANCED TOPICS IN MOLECULAR BIOLOGY 2
   For students with Master's degree
GRID603 : BIOSTATISTICS 3
SCID511 : GENE TECHNOLOGY 1
SCID513 : ANIMAL CELL CULTURE TECHNIQUES 1
SIBB505 : LABORATORY TECHNIQUE 2
SIBB512 : BIOCHEMISTRY LABORATORY 3
SIBB603 : BIOCHEMISTRY OF DISEASES 2
SIBB607 : ADVANCED TOPICS IN MEDICAL BIOCHEMISTRY 3
SIBB608 : ADVANCED TOPICS IN MOLECULAR BIOLOGY 2
Dissertation Credit
   For students with Bachelor's degree
SIBB799 : DISSERTATION 48
   For students with Master's degree
SIBB699 : DISSERTATION 36

8. Job Option after Graduation

- นักวิชาการ นักวิจัย รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์
- หัวหน้าห้องปฏิบัติการทางด้านชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ และ/หรือ ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่รองรับเทคโนโลยีขั้นสูง

9. Additional Information

1. The statement of purpose should not exceed 500 words. The following information should be covered : 

 • Short introduction (relevant personal information)
 • Research and work experience (s) and their impact on your development
 • Purpose (s) / reason (s) to pursue a PhD study, as well as your motivation (s) and what you expect from PhD study
 • Your research / academic interests with respect to this PhD program
 • Reason (s) why you are suitable for a PhD study particularly in this program
 • Career goal (s) after completing PhD study

2. Name and contact information (postal address, email address, phone number) of at least 2 references are required. Please also indicate the relationship between you and the references.

3. The scope of the interview includes

 • Personal information, education, qualification, skills and talent, strength & area for improvement
 • Your previous research works/ senior projects including how they are conducted, what the results are, what you have learned and developed, how problems are solved
 • What you plan to do / study in this PhD program
 • Your plan after completing PhD study

10. Details of Scholarship

The eligible students will be nominated to Faculty of Medicine Siriraj Hospital or Faculty of Graduate Studies, Mahodol University for consideration of scholarship support as per each faculty's criteria.

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Assist. Prof. Dr. Patarabutr  Masaratana

E-mail: patarabutr.mas@mahidol.ac.th

Srisavarindira Bldg, Floor 10, Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital

Tel: 02-419-5369 Fax: 02-419-9141

Program Secretary

Dr. Chanatip  Metheetrairut

E-mail: chanatip.met@mahidol.ac.th

Srisavarindira Bldg, Floor 10, Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital

Tel: 02-419-9145 Fax: 02-419-9141

Program Coordinator

Ms.Thirarat  Saetiao

E-mail: thirarat.sae@mahidol.edu

Srisavarindira Bldg, Floor 10, Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital

Tel: 02-419-9145 Fax: 02-419-9141


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th