วันจันทร์ที่   21   มกราคม   พ.ศ. 2562

Prospective Students


 Admission Period:   Round 3rd    21 April 2018 - 06 July 2018

Programme Code 2018DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL
Website http://www.si.mahidol.ac.th
Expected number of students 2

1. Admission Requirements

A candidate must:

 1. Candidate with the Bachelor’s degree:-
  1. hold a degree or be studying in the final year of Bachelor’s Degree of Science (all fields of study), Doctor of Dental Surgery, Doctor of Medicine, Bachelor of Pharmacy, Doctor of Veterinary Medicine, or other related fields
  2. have a minimum grade point average of 3.50 after graduation or during the final year of Bachelor’s Degree
  3. Submit a certificate of English proficiency with minimum admission score:
 • IELTS   - at least  3   or
 • TOEFL INTERNET BASED  - at least 32   or
 • TOEFL ITP (test arranged by Faculty of Graduate Studies, Mahidol University) - at least 400

                Important Notes:

 • English proficiency score must be taken within 2 years up to the admission date.
 • MU English Competence Standards: www.grad.mahidol.ac.th
 • MU English proficiency tests, please contact the Language Center, Faculty of Graduate Studies. Tel. 0-2441-4125 ext. 221-222
  1. Exemption from the above conditions may be granted by the Programme Committee and the Dean of Faculty of Graduate Studies under  exceptional circumstances.

 

 1. Candidate with the Master’s degree or equivalent degrees : -
  1. hold a degree or be studying in the final year of Master’s Degree of Science (all field of study),or Master’s degree in Dentistry, Pharmacy, Veterinary Medicine, or students who graduated from overseas institute approved by the Higher Education Commission
  2. have a minimum grade point average of 3.50
  3. Students who are studying in Master’s program in Medical Biochemistry and Molecular Biology can change student status to a Doctoral student with the following conditions : receive a minimum cumulative GPA of 3.50 for Master’s degree, already enrolled in the Master’s Degree level at least 1 year with approvals from Master’s program director, Doctoral program director as well as the Dean of the Faculty of Graduate Studies
  1. Submit a certificate of English proficiency with minimum admission score:
 • IELTS   - at least  3   or
 • TOEFL INTERNET BASED  - at least 32    or
 • TOEFL ITP (test arranged by Faculty of Graduate Studies, Mahidol University) - at least 400

                Important Notes:

 • English proficiency score must be taken within 2 years up to the admission date.
 • MU English Competence Standards: www.grad.mahidol.ac.th
 • MU English proficiency tests, please contact the Language Center Section, Faculty of Graduate Studies. Tel. 0-2441-4125 ext. 221-222
  1. Exemption from the above conditions may be granted by the Programme Committee and the Dean of Faculty of Graduate Studies under  exceptional circumstances.

2. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 21 กรกฎาคม 2561
เวลา:9.00 - 12.00 น.
สถานที่:ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันจันทร์ 16 กรกฎาคม 2561 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- วิชาชีววิทยา
- วิชาชีวเคมี
- วิชาเคมี

3. Required Documents

All documents must be scanned with a scanner machine into PDF format (maximum size 2 MB). Except a photo must be in JPEG format.

 1. English proficiency score certificate
 2. Degree certificate / Letter certifying that the applicant is in the final year waiting for graduation
 3. Academic transcript / Grade report

4. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

5. Curriculum Structure

Plan 1
For students with Master
Dissertation 48            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2
For students with Master
Required Courses 7            Credits
Elective Courses not less than 5            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits
For students with Bachelor
Required Courses 18            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 72            Credits

Plan 1

Dissertation Credit
   For students with Master's degree
SIBB898 : DISSERTATION 48

Plan 2

Required Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
SIBB501 : BIOENERGETICS AND METABOLISM 2
SIBB502 : CELL SIGNALING PATHWAYS AND GENE EXPRESSION 2
SIBB585 : DOCTORAL SEMINAR AND CRITICAL ANALYSIS IN MEDICAL BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY RESEARCH I 1
SIBB601 : CONTEMPORARY MEDICAL BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY 3
SIBB602 : MEDICAL BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY OF BLOOD SYSTEM 1
SIBB604 : ADVANCED SKILLS IN MEDICAL BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY RESEARCH DESIGN 2
SIBB605 : ADVANCED MEDICAL BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY RESEARCH 3
SIBB685 : DOCTORAL SEMINAR AND CRITICAL ANALYSIS IN MEDICAL BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY RESEARCH II 1
SIID501 : MOLECULAR AND CELLULAR BASIS OF BIOMEDICINE 3
   For students with Master's degree
SIBB585 : DOCTORAL SEMINAR AND CRITICAL ANALYSIS IN MEDICAL BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY RESEARCH I 1
SIBB604 : ADVANCED SKILLS IN MEDICAL BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY RESEARCH DESIGN 2
SIBB605 : ADVANCED MEDICAL BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY RESEARCH 3
SIBB685 : DOCTORAL SEMINAR AND CRITICAL ANALYSIS IN MEDICAL BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY RESEARCH II 1
Elective Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
GRID603 : BIOSTATISTICS 3
SCID511 : GENE TECHNOLOGY 1
SCID513 : ANIMAL CELL CULTURE TECHNIQUES 1
SIBB505 : LABORATORY TECHNIQUE 2
SIBB512 : BIOCHEMISTRY LABORATORY 3
SIBB603 : BIOCHEMISTRY OF DISEASES 2
SIBB607 : ADVANCED TOPICS IN MEDICAL BIOCHEMISTRY 3
SIBB608 : ADVANCED TOPICS IN MOLECULAR BIOLOGY 2
   For students with Master's degree
GRID603 : BIOSTATISTICS 3
SCID511 : GENE TECHNOLOGY 1
SCID513 : ANIMAL CELL CULTURE TECHNIQUES 1
SIBB505 : LABORATORY TECHNIQUE 2
SIBB512 : BIOCHEMISTRY LABORATORY 3
SIBB603 : BIOCHEMISTRY OF DISEASES 2
SIBB607 : ADVANCED TOPICS IN MEDICAL BIOCHEMISTRY 3
SIBB608 : ADVANCED TOPICS IN MOLECULAR BIOLOGY 2
Dissertation Credit
   For students with Bachelor's degree
SIBB799 : DISSERTATION 48
   For students with Master's degree
SIBB699 : DISSERTATION 36

6. Job Option after Graduation

- นักวิชาการ นักวิจัย รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์
- หัวหน้าห้องปฏิบัติการทางด้านชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ และ/หรือ ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่รองรับเทคโนโลยีขั้นสูง

7. Additional Information

-

8. Details of Scholarship

9. Estimated Tuition Fee

More Information at www.grad.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

10. Contact the Programme

Program Director

Assoc. Prof. Napatara  Tirawanchai
    Email : Nednapis.tir@mahidol.edu

    Room 1020 Srisavarindira Building, Floor 10, Department of Biochemistry, 
    Faculty of Medicine, Siriraj Hospital 
    Tel: 0 2419 7581Fax: 0 2419 9141

Program Coordinator

Ms. Thirarat Sae-tiao 
    Email: Thirarat.sae@mahidol.edu
    Room 1001, Srisavarindira Building, Floor 10, Department of Biochemistry, 
    Faculty of Medicine, Siriraj Hospital 
    Tel: 0 2419 5356 Fax: 0 2419 9141

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th