วันอังคารที่   23   ตุลาคม   พ.ศ. 2561

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561


 โปรดสนใจเป็นพิเศษ

ผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ฯ ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา

ระดับปริญญาเอก


  1. IELTS ที่ระดับ 3 คะแนนขึ้นไป หรือ
  2. TOEFL-iBT ที่ระดับ 32 คะแนนขึ้นไป หรือ
  3. TOEFL-ITP (เฉพาะที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย) ที่คะแนนระดับคะแนน 400 ขึ้นไป *


ระดับ ป.บัณฑิตชั้นสูง / ปริญญาโท และ ป.บัณฑิต


  1. IELTS ที่ระดับ 3 คะแนนขึ้นไป หรือ
  2. TOEFL-iBT ที่ระดับ 32 คะแนนขึ้นไป หรือ
  3. TOEFL-ITP (เฉพาะที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย) ที่คะแนนระดับคะแนน 400 ขึ้นไป หรือ*
  4. MU GRAD TEST (Computer-based) ที่ระดับ 36 คะแนนขึ้นไป **

ผู้สนใจสมัคร สามารถสมัครสอบภาษาอังกฤษ ที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย 

* TOEFL ITP (ระบบรับสมัครสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ)


การรับสมัครโครงการพิเศษ


การรับสมัครโครงการพิเศษเป็นการเปิดช่องทางการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ให้แก่ผู้สนใจเข้าศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นการวางแผนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งอนาคตสู่การจบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการพิเศษที่เปิดรับเข้าศึกษามีดังต่อไปนี้