เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอังคารที่   21   พฤษภาคม   พ.ศ. 2562

หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2561 (ภาคปลาย)


รับสมัครออนไลน์ ตลอดทั้งปี
กำหนดการพิจารณาใบสมัคร(ภาคปลาย) วันที่ 16 ตุลาคม 2561

เริ่ม 1 สิงหาคม - 16 ตุลาคม 2561

หมายเหตุ

  • หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร หากไม่ได้ระบุว่าเป็นภาคพิเศษ คือหลักสูตรภาคปกติ
  • รายชื่อหลักสูตรสาขาวิชา ที่เปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2561 (ภาคปลาย) จะปรับปรุงเพิ่มเติม (update) ตลอดเวลา ขอให้ผู้สนใจเข้าศึกษาโปรดติดตามข้อมูลที่นี่ ตลอดระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร


โปรดคลิกเลือกระดับที่สนใจสมัครเข้าศึกษาตามเมนูด้านล่าง

ระดับปริญญาเอก

สาขาวิชาที่เปิดรับ จำนวนรับ(คน) รับสมัครออนไลน์

    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL

2030DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM PHARMACOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
5          เปิดรับสมัคร         
2033DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM MEDICAL PHYSIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
4          เปิดรับสมัคร         
2019DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN IMMUNOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2032DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL MICROBIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2041DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์การแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL ANATOMY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2045DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOMEDICAL SCIENCES(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2018DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    
2039DS00  การแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ภาคพิเศษ)
DOCTOR OF APPLIED THAI TRADITIONAL MEDICINE PROGRAM AND DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN APPLIED THAI TRADITIONAL MEDICINE
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    

    คณะวิทยาศาสตร์
  FACULTY OF SCIENCE

2101DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM  ANATOMY AND STRUCTURAL BIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
10          เปิดรับสมัคร         
2107DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM  PATHOBIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
3          เปิดรับสมัคร         
2110DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM  POLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
10          เปิดรับสมัคร         
2111DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM  PHYSIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
5          เปิดรับสมัคร         
2115DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM  BIOTECHNOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
5          เปิดรับสมัคร         
2119DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM  TOXICOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
5          เปิดรับสมัคร         
2121DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM  BIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
12          เปิดรับสมัคร         
2127DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM EXERCISE PHYSIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
3          เปิดรับสมัคร         
2128DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING(INTERNATIONAL PROGRAM)
10          เปิดรับสมัคร         
2129DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM CHEMISTRY(INTERNATIONAL PROGRAM)
10          เปิดรับสมัคร         
2130DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM BOTANY(INTERNATIONAL PROGRAM)
5          เปิดรับสมัคร         
2104DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MICROBIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2108DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHARMACOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2118DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHYSICS(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2122DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MATHEMATICS(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2105DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOCHEMISTRY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    

    คณะสาธารณสุขศาสตร์
  FACULTY OF PUBLIC HEALTH

2325DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM PUBLIC HEALTH MICROBIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
5          เปิดรับสมัคร         
2306DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2307DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2329DG01  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกการพยาบาลสาธารณสุข )
DOCTOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2329DG02  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกการพยาบาลสาธารณสุข )
DOCTOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2329DG03  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกการพยาบาลสาธารณสุข )
DOCTOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2329DG04  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกการพยาบาลสาธารณสุข )
DOCTOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2329DG05  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกการพยาบาลสาธารณสุข )
DOCTOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2329DG06  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกการพยาบาลสาธารณสุข )
DOCTOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2329DG07  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกการพยาบาลสาธารณสุข )
DOCTOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2329DG08  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกการพยาบาลสาธารณสุข )
DOCTOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2338DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN NURSING SCIENCE(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  FACULTY OF ENVIRONMENT AND RESOURCE STUDIES

2407DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM  ENVIRONMENT AND RESOURCE STUDIES(INTERNATIONAL PROGRAM)
5          เปิดรับสมัคร         

    คณะเภสัชศาสตร์
  FACULTY OF PHARMACY

2612DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND PHYTOCHEMISTRY(INTERNATIONAL PROGRAM)
5          เปิดรับสมัคร         
2613DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM  BIOPHARMACEUTICAL SCIENCES(INTERNATIONAL PROGRAM)
4          เปิดรับสมัคร         
2614DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชการ(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM PHARMACEUTICS(INTERNATIONAL PROGRAM)
8          เปิดรับสมัคร         
2615DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM SOCIAL, ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE PHARMACY(INTERNATIONAL PROGRAM)
3          เปิดรับสมัคร         
2616DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM  PHYTOPHARMACEUTICAL SCIENCES(INTERNATIONAL PROGRAM)
2          เปิดรับสมัคร         
2617DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CLINICAL PHARMACY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    คณะเทคนิคการแพทย์
  FACULTY OF MEDICAL TECHNOLOGY

3008DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM  MEDICAL TECHNOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
10          เปิดรับสมัคร         

    คณะวิศวกรรมศาสตร์
  FACULTY OF ENGINEERING

3803DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM ENVIRONMENTAL AND WATER RESOURCES ENGINEERING(INTERNATIONAL PROGRAM)
2          เปิดรับสมัคร         
3806DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM INTEGRATED CHEMICAL ENGINEERING(INTERNATIONAL PROGRAM)
10          เปิดรับสมัคร         
3809DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และวิศวกรรม(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM LOGISTICS AND ENGINEERING MANAGEMENT(INTERNATIONAL PROGRAM)
3          เปิดรับสมัคร         
3802DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOMEDICAL ENGINEERING(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
3807DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MECHANICAL ENGINEERING
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
3814DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะพยาบาลศาสตร์
  FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL & FACULTY OF NURSING

4601DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM NURSING SCIENCE(INTERNATIONAL PROGRAM)
9          เปิดรับสมัคร         

    คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
  FACULTY OF TROPICAL MEDICINE

4801DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM  TROPICAL MEDICINE(INTERNATIONAL PROGRAM)
15          เปิดรับสมัคร         
4803DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CLINICAL TROPICAL MEDICINE(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    โครงการร่วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
  FACULTY OF SCIENCE & FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL & FACULTY OF DENTISTRY & FACULTY OF TROPICAL MEDI

6201DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM MOLECULAR MEDICINE(INTERNATIONAL PROGRAM)
5          เปิดรับสมัคร         

    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  FACULTY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

6901DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM COMPUTER SCIENCE(INTERNATIONAL PROGRAM)
5          เปิดรับสมัคร         
6901DS00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
  INSTITUTE FOR INNOVATIVE LEARNING

7101DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION(INTERNATIONAL PROGRAM)
10          เปิดรับสมัคร         

    สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
  INSTITUTE OF MOLECULAR BIOSCIENCES

7203DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM MOLECULAR GENETICS AND GENETIC ENGINEERING(INTERNATIONAL PROGRAM)
5          เปิดรับสมัคร         
7202DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN NEUROSCIENCE(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
7204DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SYSTEMS BIOSCIENCES(INTERNATIONAL PROGRAM)
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    

    สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
  RESEARCH INSTITUTE FOR LANGUAGES AND CULTURES OF ASIA

7304DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM MULTICULTURAL STUDIES(INTERNATIONAL PROGRAM)
5          เปิดรับสมัคร         
7301DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (วิชาเอกภาษาศาสตร์ทฤษฎี )
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN LINGUISTICS
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    

    โครงการร่วมสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
  ASEAN INSTITUTE FOR HEALTH DEVELOPMENT INSTITUTE FOR POPULATION AND SOCIAL RESEARCH FACULTY OF PUBLIC HEALTH FACULTY OF TROPICAL MEDICINE FACULTY OF VETERINARY SCIENCE FACULTY OF ENVIRONMENT AND RESOURCE STUDIES AND FACULTY OF GRADUATE STUDIES

8101DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM HEALTH AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT(INTERNATIONAL PROGRAM)
10          เปิดรับสมัคร         

    คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL

2205DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CLINICAL PATHOLOGY
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2224DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดคลินิก(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CLINICAL EPIDEMIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    
2227DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN TRANSLATIONAL MEDICINE(INTERNATIONAL PROGRAM)
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    
2231DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลการดูแลสุขภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN DATA SCIENCE FOR HEALTH CARE(INTERNATIONAL PROGRAM)
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    

    คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES

2503DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN POPULATION EDUCATION
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2504DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENVIRONMENTAL EDUCATION
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2506DG00  ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL MANAGEMENT(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2507DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SPORTS MANAGEMENT
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2507DS00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (ภาคพิเศษ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SPORT MANAGEMENT
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2510DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL AND HEALTH SOCIAL SCIENCES
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2511DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา (วิชาเอกการพัฒนาชุมชนและองค์การทางศาสนา )
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN RELIGION AND DEVELOPMENT
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2512DS00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์การ (ภาคพิเศษ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ETHICAL STUDIES FOR ORGANIZATION DEVELOPMENT
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2513DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN HEALTH SOCIAL SCIENCE(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2515DS00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม (ภาคพิเศษ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CRIMINOLOGY, JUSTICE ADMINISTRATION AND SOCIETY
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2517DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2518DG00  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2518DS00  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคพิเศษ)
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2519DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENVIRONMENTAL SOCIAL SCIENCES
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2503DS00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา (ภาคพิเศษ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN POPULATION EDUCATION
- ติดต่อขอข้อมูลเพื่อสมัคร

    คณะพยาบาลศาสตร์
  FACULTY OF NURSING

2808DG00  พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
DOCTOR OF NURSING SCIENCE
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
  INSTITUTE FOR POPULATION AND SOCIAL RESEARCH

2904DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN DEMOGRAPHY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2901DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN POPULATION AND SOCIAL RESEARCH
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    

    คณะทันตแพทยศาสตร์
  FACULTY OF DENTISTRY

3314DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ORAL BIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
3316DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตชีววัสดุศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN DENTAL BIOMATERIALS SCIENCE(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    วิทยาลัยราชสุดา
  RATCHASUDA COLLEGE

3905DS00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ภาคพิเศษ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN QUALITY OF LIFE DEVELOPMENT FOR PERSONS WITH DISABILITIES
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    วิทยาลัยศาสนศึกษา
  COLLEGE OF RELIGIOUS STUDIES

4001DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN RELIGIOUS STUDIES(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
  COLLEGE OF MUSIC

4204DG00  ดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF MUSIC PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAME)
- ติดต่อขอข้อมูลเพื่อสมัคร

    วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
  COLLEGE OF SPORT SCIENCE AND TECHNOLOGY

4301DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SPORTS SCIENCE(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    วิทยาลัยการจัดการ
  COLLEGE OF MANAGEMENT

5001DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MANAGEMENT(INTERNATIONAL PROGRAM)
- ติดต่อขอข้อมูลเพื่อสมัคร

    โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ
  FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL & INSTITUTE OF NUTRITION

5201DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN NUTRITION
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    

    คณะสัตวแพทยศาสตร์
  FACULTY OF VETERINARY SCIENCE

6701DG03  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกพยาธิวิทยา )
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN VETERINARY SCIENCE(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
6701DG01  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกเวชศาสตร์สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน )
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN VETERINARY SCIENCE(INTERNATIONAL PROGRAM)
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    
6701DG02  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกเวชศาสตร์การผลิต )
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN VETERINARY SCIENCE(INTERNATIONAL PROGRAM)
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    
6701DG04  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกวิทยาการระบาด )
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN VETERINARY SCIENCE(INTERNATIONAL PROGRAM)
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    

    คณะกายภาพบำบัด
  FACULTY OF PHYSICAL THERAPY

6801DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHYSICAL THERAPY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    คณะศิลปศาสตร์
  FACULTY OF LIBERAL ARTS

7501DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN APPLIED LINGUISTICS(INTERNATIONAL PROGRAM)
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    
7501DS00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์(หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN APPLIED LINGUISTICS(INTERNATIONAL PROGRAM)
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    

    โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
  PROJECT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS AND PEACE STUDIES

7704DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN HUMAN RIGHTS AND PEACE STUDIES(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    โครงการร่วมคณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย
  FACULTY OF PHARMACY, FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL, FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL, FACULTY OF PUBLIC HEALTH, FACULTY OF SOCIAL SCIEN

7901DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT(INTERNATIONAL PROGRAM)
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    

ระดับปริญญาโท

สาขาวิชาที่เปิดรับ จำนวนรับ(คน) รับสมัครออนไลน์

    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL

2030MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM PHARMACOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
10          เปิดรับสมัคร         
2034MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการคลินิก   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM CLINICAL LABORATORY SCIENCE
10          เปิดรับสมัคร         
2043MS00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   (ภาคพิเศษ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM HEALTH SCIENCE EDUCATION
30          เปิดรับสมัคร         
2019MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN IMMUNOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2021MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ANATOMY
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2023MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL MICROBIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2024MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FORENSIC SCIENCE
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2025MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN EPIDEMIOLOGY
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2027MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TRANSFUSION SCIENCE
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2029MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL PHYSICS
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2037MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SURGERY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2038MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกกุมารเวชศาสตร์ )
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICINE(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2040MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหุ่นจำลองทางการศึกษาแพทยศาสตร์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MODEL TECHNOLOGY FOR MEDICAL EDUCATION
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2044MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PROSTHETICS, ORTHOTICS AND PEDORTHICS(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2018MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    
2022MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CLINICAL PSYCHOLOGY
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    
2026MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL PHYSIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    
2039MS00  การแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ภาคพิเศษ)
MASTER OF APPLIED THAI TRADITIONAL MEDICINE PROGRAM AND MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED THAI TRADITIONAL MEDICINE
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    
2042MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศทางการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL BIOINFORMATICS(INTERNATIONAL PROGRAM)
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    

    คณะวิทยาศาสตร์
  FACULTY OF SCIENCE

2101MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM  ANATOMY AND STRUCTURAL BIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
10          เปิดรับสมัคร         
2107MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM  PATHOBIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
5          เปิดรับสมัคร         
2108MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM  PHARMACOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
15          เปิดรับสมัคร         
2111MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM  PHYSIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
5          เปิดรับสมัคร         
2115MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM  BIOTECHNOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
10          เปิดรับสมัคร         
2119MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM  TOXICOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
10          เปิดรับสมัคร         
2128MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING(INTERNATIONAL PROGRAM)
30          เปิดรับสมัคร         
2102MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED MATHEMATICS(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2104MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MICROBIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2110MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN POLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2118MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHYSICS(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2125MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FORENSIC SCIENCE(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2105MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOCHEMISTRY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    
2106MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    
2109MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN EXERCISE PHYSIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    
2129MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CHEMISTRY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    

    คณะสาธารณสุขศาสตร์
  FACULTY OF PUBLIC HEALTH

2306MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
10          เปิดรับสมัคร         
2328MG03  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) (วิชาเอกอนามัยครอบครัว)   
MASTER OF SCIENCE (PUBLIC HEALTH) PROGRAM (MAJOR FAMILY HEALTH)
10          เปิดรับสมัคร         
2331MS00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   (ภาคพิเศษ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
10          เปิดรับสมัคร         
2305MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOSTATISTICS
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2305MS00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ (ภาคพิเศษ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOSTATISTICS
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2307MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2307MS00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ภาคพิเศษ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2313MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PUBLIC HEALTH INFECTIOUS DISEASES AND EPIDEMIOLOGY
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2313MS00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข (ภาคพิเศษ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PUBLIC HEALTH INFECTIOUS DISEASES AND EPIDEMIOLOGY
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2314MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
MASTER OF SCIENCE (PUBLIC HEALTH) PROGRAM IN HEALTH EDUCATION AND HEALTH PROMOTION
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2314MS00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (ภาคพิเศษ)
MASTER OF SCIENCE (PUBLIC HEALTH) PROGRAM IN HEALTH EDUCATION AND HEALTH PROMOTION
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2324MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HEALTH INFORMATICS(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2328MS02  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) (วิชาเอกโภชนวิทยา )(ภาคพิเศษ)
MASTER OF SCIENCE (PUBLIC HEALTH) PROGRAM
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2330MG00  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH NURSING
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2330MS00  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย (ภาคพิเศษ)
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH NURSING
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2311MG00  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN COMMUNITY NURSE PRACTITIONER
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    
2311MS00  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ)
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN COMMUNITY NURSE PRACTITIONER
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    
2317MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL HEALTH
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    
2317MS00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL HEALTH
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    
2326MG00  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
MASTER OF PUBLIC HEALTH PROGRAM
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    
2326MS00  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
MASTER OF PUBLIC HEALTH PROGRAM
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    
2328MG01  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) (วิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน )
MASTER OF SCIENCE (PUBLIC HEALTH) PROGRAM
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    
2328MG02  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) (วิชาเอกโภชนวิทยา )
MASTER OF SCIENCE (PUBLIC HEALTH) PROGRAM
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    
2328MS01  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) (วิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน )(ภาคพิเศษ)
MASTER OF SCIENCE (PUBLIC HEALTH) PROGRAM
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    
2328MS03  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) (วิชาเอกอนามัยครอบครัว )(ภาคพิเศษ)
MASTER OF SCIENCE (PUBLIC HEALTH) PROGRAM
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    

    คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  FACULTY OF ENVIRONMENT AND RESOURCE STUDIES

2402MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM APPROPRIATE TECHNOLOGY AND INNOVATION FOR ENVIRONMENTAL SECURITY
10          เปิดรับสมัคร         
2401MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2401MS00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2402MS00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN APPROPRIATE TECHNOLOGY AND INNOVATION FOR ENVIRONMENTAL SECURITY
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2404MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN LIVABLE CITY MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2404MS00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ภาคพิเศษ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN LIVABLE CITY MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2408MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND TECHNOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2408MS00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม(หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND TECHNOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES

2509MS00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม   (ภาคพิเศษ)
MASTER OF ARTS PROGRAM ENVIRONMENTAL SOCIAL SCIENCES
15          เปิดรับสมัคร         
2506MG00  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL MANAGEMENT(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2507MG00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
MASTER OF ARTS PROGRAM IN SPORT MANAGEMENT
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2507MS00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (ภาคพิเศษ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN SPORT MANAGEMENT
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2508MG00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
MASTER OF ARTS PROGRAM IN CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2509MG00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
MASTER OF ARTS PROGRAM IN ENVIRONMENTAL SOCIAL SCIENCES
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2510MG00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
MASTER OF ARTS PROGRAM IN MEDICAL AND HEALTH SOCIAL SCIENCES
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2510MS00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข (ภาคพิเศษ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN MEDICAL AND HEALTH SOCIAL SCIENCES
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2511MG00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา
MASTER OF ARTS PROGRAM IN RELIGIONS AND DEVELOPMENT
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2512MS00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์การ (ภาคพิเศษ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN ETHICAL STUDIES FOR ORGANIZATION DEVELOPMENT
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2513MG00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN HEALTH SOCIAL SCIENCE(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2514MG00  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2514MS00  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคพิเศษ)
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2519MS00  การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเวชสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)
MASTER OF MANAGEMENT PROGRAM IN MEDICAL INFORMATION MANAGEMENT
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    คณะเภสัชศาสตร์
  FACULTY OF PHARMACY

2601MG00  เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชการ(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF SCIENCE PHARMACEUTICS(INTERNATIONAL PROGRAM)
8          เปิดรับสมัคร         
2604MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM SOCIAL, ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE PHARMACY(INTERNATIONAL PROGRAM)
5          เปิดรับสมัคร         
2612MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM  PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND PHYTOCHEMISTRY(INTERNATIONAL PROGRAM)
10          เปิดรับสมัคร         
2613MG05  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ(หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกจุลชีววิทยา)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM  BIOPHARMACEUTICAL SCIENCES(INTERNATIONAL PROGRAM) (MICROBIOLOGY)
4          เปิดรับสมัคร         
2613MG06  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ(หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกชีวเคมี)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM  BIOPHARMACEUTICAL SCIENCES(INTERNATIONAL PROGRAM) (BIOCHEMISTRY)
4          เปิดรับสมัคร         
2613MG07  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ(หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกเภสัชวิทยา)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM  BIOPHARMACEUTICAL SCIENCES(INTERNATIONAL PROGRAM) (PHARMACOLOGY)
4          เปิดรับสมัคร         
2613MG08  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ(หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกสรีรวิทยา)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM  BIOPHARMACEUTICAL SCIENCES(INTERNATIONAL PROGRAM) (PHYSIOLOGY)
4          เปิดรับสมัคร         
2616MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM PHYTOPHARMACEUTICAL SCIENCES(INTERNATIONAL PROGRAM)
4          เปิดรับสมัคร         
2619MG00  เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและเภสัชพฤกษเคมี(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF SCIENCE PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND PHARMACEUTICAL PHYTOCHEMISTRY(INTERNATIONAL PROGRAM)
8          เปิดรับสมัคร         
2620MG00  เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF SCIENCE PHARMACOLOGY AND BIOMOLECULAR SCIENCE(INTERNATIONAL PROGRAM)
5          เปิดรับสมัคร         
2623MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการกำกับดูแลเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM REGULATORY SCIENCE FOR PHARMACEUTICAL AND HEALTH PRODUCTS (INTERNATIONAL PROGRAM)
10          เปิดรับสมัคร         
2603MG00  เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE IN PHARMACY PROGRAM IN CLINICAL PHARMACY(INTERNATIONNAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2603MS00  เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก(หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ)
MASTER OF SCIENCE IN PHARMACY PROGRAM IN CLINICAL PHARMACY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2622MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NUTRACEUTICALS AND FUNCTIONAL FOODS (INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    คณะวิศวกรรมศาสตร์
  FACULTY OF ENGINEERING

3802MG00  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM  BIOMEDICAL ENGINEERING(INTERNATIONAL PROGRAM)
10          เปิดรับสมัคร         
3803MG00  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM ENVIRONMENTAL AND WATER RESOURCES ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
15          เปิดรับสมัคร         
3804MG00  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM INDUSTRIAL ENGINEERING
20          เปิดรับสมัคร         
3806MG00  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM INTEGRATED CHEMICAL ENGINEERING(INTERNATIONAL PROGRAM)
10          เปิดรับสมัคร         
3811MS00  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   (ภาคพิเศษ)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM COMPUTER ENGINEERING
30          เปิดรับสมัคร         
3816MS00  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน   (ภาคพิเศษ)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN
30          เปิดรับสมัคร         
3817MG00  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM RAILWAY TRANSPORTATION SYSTEM(INTERNATIONAL PROGRAM)
20          เปิดรับสมัคร         
3801MS00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
3804MS00  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
3805MG00  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
3807MG00  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL ENGINEERING
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
3808MS00  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (ภาคพิเศษ)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ENTERPRISE ARCHITECTURE
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
3810MG00  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING AND ELECTRONICS(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
3810MS00  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING AND ELECTRONICS(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
3813MG00  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CHEMICAL ENGINEERING
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
3815MG00  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องรับรู้
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRONICS AND SENSORS ENGINEERING
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    โครงการร่วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
  FACULTY OF SCIENCE & FACULTY OF PHARMACY

5501MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM PLANT SCIENCES(INTERNATIONAL PROGRAM)
15          เปิดรับสมัคร         

    สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
  ASEAN INSTITUTE FOR HEALTH DEVELOPMENT

7001MG00  การจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF PRIMARY HEALTH CARE MANAGEMENT PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
40          เปิดรับสมัคร         
7002MG00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเสพติด
MASTER OF ARTS PROGRAM IN ADDICTION STUDIES
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
  RESEARCH INSTITUTE FOR LANGUAGES AND CULTURES OF ASIA

7303MG00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา   
MASTER OF ARTS PROGRAM CULTURAL STUDIES
25          เปิดรับสมัคร         
7302MG00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
MASTER OF ARTS PROGRAM IN LANGUAGE AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
7301MG00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
MASTER OF ARTS PROGRAM IN LINGUISTICS
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    
7302MS00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (ภาคพิเศษ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN LANGUAGE AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    

    โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
  PROJECT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS AND PEACE STUDIES

7703MG00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา   
MASTER OF ARTS PROGRAM HUMAN RIGHTS AND PEACE STUDIES
20          เปิดรับสมัคร         
7701MG00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN HUMAN RIGHTS AND DEMOCRATISATION(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
7702MG00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN HUMAN RIGHTS(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL

2205MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CLINICAL PATHOLOGY
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2214MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HUMAN REPRODUCTION AND POPULATION PLANNING
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2216MG00  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN PEDIATRIC NURSING
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2217MG00  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN ADULT NURSING
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2218MG00  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN COMMUNITY NURSE PRACTITIONER
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2218MS00  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ)
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN COMMUNITY NURSE PRACTITIONER
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2219MG00  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH NURSING
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2220MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL PHYSICS
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2222MG01  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN COMMUNICATION DISORDERS
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2222MG02  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN COMMUNICATION DISORDERS
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2222MG03  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN COMMUNICATION DISORDERS
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2222MG04  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN COMMUNICATION DISORDERS
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2225MG00  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN GERONTOLOGICAL NURSING
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2226MG00  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN MIDWIFERY
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2228MG00  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2229MG01  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICINE(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2229MG02  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICINE(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2229MG03  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICINE(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2229MG04  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICINE(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2229MG05  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICINE(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2230MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและพิษวิทยา(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH AND TOXICOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2227MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TRANSLATIONAL MEDICINE(INTERNATIONAL PROGRAM)
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    
2231MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลการดูแลสุขภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DATA SCIENCE FOR HEALTH CARE(INTERNATIONAL PROGRAM)
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    

    คณะพยาบาลศาสตร์
  FACULTY OF NURSING

2803MG00  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN PEDIATRIC NURSING
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2804MG00  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN ADULT AND GERONTOLOGICAL NURSING
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2804MS00  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (ภาคพิเศษ)
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN ADULT AND GERONTOLOGICAL NURSING
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2805MG00  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH NURSING
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2805MS00  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ภาคพิเศษ)
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH NURSING
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2810MG00  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN MIDWIFERY
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2811MG00  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN GERONTOLOGICAL NURSING
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2812MG00  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN COMMUNITY NURSE PRACTITIONER
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2812MS00  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ)
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN COMMUNITY NURSE PRACTITIONER
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2813MG03  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2813MG04  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2813MG06  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2813MG07  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2813MG01  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM(INTERNATIONAL PROGRAM)
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    
2813MG02  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM(INTERNATIONAL PROGRAM)
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    
2813MG05  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM(INTERNATIONAL PROGRAM)
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    

    สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
  INSTITUTE FOR POPULATION AND SOCIAL RESEARCH

2903MG00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN POPULATION AND SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2905MG00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤฒิวิทยาเชิงประชากรและสังคม(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN POPULATION AND SOCIAL GERONTOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2901MG00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม
MASTER OF ARTS PROGRAM IN POPULATION AND SOCIAL RESEARCH
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    

    คณะเทคนิคการแพทย์
  FACULTY OF MEDICAL TECHNOLOGY

3008MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL TECHNOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
3009MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN RADIOLOGICAL TECHNOLOGY(INTERNATION PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    คณะทันตแพทยศาสตร์
  FACULTY OF DENTISTRY

3303MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN OPERATIVE DENTISTRY
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
3309MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN GENERAL DENTISTRY
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
3311MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PEDIATRIC DENTISTRY
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
3312MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ORTHODONTICS(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
3314MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ORAL BIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
3319MG01  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DENTISTRY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
3319MG02  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DENTISTRY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
3319MG03  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DENTISTRY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
3319MG04  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DENTISTRY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
3319MG05  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DENTISTRY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
3319MG06  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DENTISTRY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
3319MG07  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DENTISTRY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
3319MG08  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DENTISTRY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
3319MG09  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DENTISTRY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
3321MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN IMPLANT DENTISTRY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
3326MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN GERIATRIC DENTISTRY
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    วิทยาลัยราชสุดา
  RATCHASUDA COLLEGE

3904MS00  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ (ภาคพิเศษ)
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATION FOR PERSONS WITH SPECIAL
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
3902MG01  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
MASTER OF ARTS PROGRAM IN REHABILITATION SCIENCE FOR PERSONS WITH DISABILITIES
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    
3902MG02  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
MASTER OF ARTS PROGRAM IN REHABILITATION SCIENCE FOR PERSONS WITH DISABILITIES
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    
3902MG03  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
MASTER OF ARTS PROGRAM IN REHABILITATION SCIENCE FOR PERSONS WITH DISABILITIES
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    
3902MG04  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
MASTER OF ARTS PROGRAM IN REHABILITATION SCIENCE FOR PERSONS WITH DISABILITIES
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    
3902MS01  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (ภาคพิเศษ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN REHABILITATION SCIENCE FOR PERSONS WITH DISABILITIES
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    
3902MS02  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (ภาคพิเศษ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN REHABILITATION SCIENCE FOR PERSONS WITH DISABILITIES
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    
3902MS03  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (ภาคพิเศษ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN REHABILITATION SCIENCE FOR PERSONS WITH DISABILITIES
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    
3902MS04  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (ภาคพิเศษ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN REHABILITATION SCIENCE FOR PERSONS WITH DISABILITIES
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    

    วิทยาลัยศาสนศึกษา
  COLLEGE OF RELIGIOUS STUDIES

4001MG00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN RELIGIOUS STUDIES(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
  COLLEGE OF SPORT SCIENCE AND TECHNOLOGY

4301MS00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (ภาคพิเศษ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SPORTS SCIENCE
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
4301MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SPORTS SCIENCE
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    

    คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
  FACULTY OF TROPICAL MEDICINE

4801MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TROPICAL MEDICINE(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
4802MG00  อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF CLINICAL TROPICAL MEDICINE PROGRAM IN TROPICAL PEDIATRICS(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
4803MG00  อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF CLINICAL TROPICAL MEDICINE(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
4806MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOMEDICAL AND HEALTH INFORMATICS(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
4807MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยโรงเรียน(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SCHOOL HEALTH(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
  NATIONAL INSTITUTE FOR CHILD AND FAMILY DEVELOPMENT

4901MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HUMAN DEVELOPMENT
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    
4901MS00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ (ภาคพิเศษ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HUMAN DEVELOPMENT
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    

    วิทยาลัยการจัดการ
  COLLEGE OF MANAGEMENT

5002MG00  การจัดการมหาบัณฑิต
MASTER OF MANAGEMENT PROGRAM
- ติดต่อขอข้อมูลเพื่อสมัคร
5002MS00  การจัดการมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
MASTER OF MANAGEMENT PROGRAM
- ติดต่อขอข้อมูลเพื่อสมัคร
5003MG00  การจัดการมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF MANAGEMENT PROGRAM IN (INTERNATIONAL PROGRAM)
- ติดต่อขอข้อมูลเพื่อสมัคร
5003MS00  การจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ)
MASTER OF MANAGEMENT PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
- ติดต่อขอข้อมูลเพื่อสมัคร

    โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ
  FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL & INSTITUTE OF NUTRITION

5201MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NUTRITION
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    
5201MS00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NUTRITION
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    

    โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
  FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL & FACULTY OF PUBLIC HEALTH & FACULTY OF TROPICAL MEDICINE

5901MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดทางการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL EPIDEMIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
  CONTEMPLATIVE EDUCATION CENTRE

6501MG00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา
MASTER OF ARTS PROGRAM IN CONTEMPLATIVE EDUCATION
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
6501MS00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา (ภาคพิเศษ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN CONTEMPLATIVE EDUCATION
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    วิทยาลัยนานาชาติ
  INTERNATIONAL COLLEGE

6601MS00  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างตัวแบบและการพัฒนาธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ)
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN BUSINESS MODELING AND DEVELOPMENT(INTERNATIONAL PROGRAM)
- ติดต่อขอข้อมูลเพื่อสมัคร
6602MS00  การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการนานาชาติ(หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ)
MASTER OF MANAGEMENT PROGRAM IN INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT(INTERNATIONAL PROGRAM)
- ติดต่อขอข้อมูลเพื่อสมัคร

    คณะสัตวแพทยศาสตร์
  FACULTY OF VETERINARY SCIENCE

6703MG02  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN VETERINARY BIOMEDICAL SCIENCES(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
6703MG03  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN VETERINARY BIOMEDICAL SCIENCES(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
6703MG01  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN VETERINARY BIOMEDICAL SCIENCES(INTERNATIONAL PROGRAM)
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    

    คณะกายภาพบำบัด
  FACULTY OF PHYSICAL THERAPY

6801MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHYSICAL THERAPY
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
6805MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHYSICAL THERAPY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    

    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  FACULTY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

6901MS00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
6902MS00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ(หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CYBER SECURITY AND INFORMATION ASSURANCE(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
6903MS00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน(หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN GAME TECHNOLOGY AND GAMIFICATION(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
  INSTITUTE FOR INNOVATIVE LEARNING

7101MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION(INTERNATIONAL PROGRAM)
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    

    สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
  INSTITUTE OF MOLECULAR BIOSCIENCES

7202MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NEUROSCIENCE(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
7203MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MOLECULAR GENETICS AND GENETIC ENGINEERING(INTERNATIONAL PROGRAM)
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    

    สถาบันโภชนาการ
  INSTITUTE OF NUTRITION

7402MS00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย (ภาคพิเศษ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TOXICOLOGY AND NUTRITION FOR FOOD SAFETY
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
7403MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NUTRITION AND DIETETICS(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
7401MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD SCIENCE FOR NUTRITION(INTERNATIONAL PROGRAM)
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    
7402MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TOXICOLOGY AND NUTRITION FOR FOOD SAFETY
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    

    คณะศิลปศาสตร์
  FACULTY OF LIBERAL ARTS

7501MS00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์(หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN APPLIED LINGUISTICS(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
7501MG00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN APPLIED LINGUISTICS(INTERNATIONAL PROGRAM)
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    

    โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
  FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL, FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL, NATIONAL INSTITUTE FOR CHILD AND FAMILY DEVELOPMENT

7801MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CHILD, ADOLESCENT AND FAMILY PSYCHOLOGY
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    โครงการร่วมคณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย
  FACULTY OF PHARMACY, FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL, FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL, FACULTY OF PUBLIC HEALTH, FACULTY OF SOCIAL SCIEN

7901MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT(INTERNATIONAL PROGRAM)
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    

ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง

สาขาวิชาที่เปิดรับ จำนวนรับ(คน) รับสมัครออนไลน์

    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL

2035NG00  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES
- ติดต่อขอข้อมูลเพื่อสมัคร

    คณะทันตแพทยศาสตร์
  FACULTY OF DENTISTRY

3318NG00  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ทันตกรรมรากเทียม(หลักสูตรนานาชาติ)
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN DENTAL IMPLANT PROSTHODONTICS(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
3319NG00  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN DENTISTRY
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  PRA MONGKUTKLAO COLLEGE OF MEDICINE

3613NG00  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES
- ติดต่อขอข้อมูลเพื่อสมัคร

ระดับประกาศนียบัตร

สาขาวิชาที่เปิดรับ จำนวนรับ(คน) รับสมัครออนไลน์

    คณะทันตแพทยศาสตร์
  FACULTY OF DENTISTRY

3310CG00  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (หลักสูตรนานาชาติ)
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCE IN MAXILLOFACIAL PROSTHETICS(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
3319CG01  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
GRADUATE DIPLOMA IN CLINICAL SCIENCE PROGRAM IN DENTISTRY
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
3319CG02  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
GRADUATE DIPLOMA IN CLINICAL SCIENCE PROGRAM IN DENTISTRY
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
3319CG03  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
GRADUATE DIPLOMA IN CLINICAL SCIENCE PROGRAM IN DENTISTRY
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
3319CG04  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
GRADUATE DIPLOMA IN CLINICAL SCIENCE PROGRAM IN DENTISTRY
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
3319CG05  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
GRADUATE DIPLOMA IN CLINICAL SCIENCE PROGRAM IN DENTISTRY
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
3319CG06  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
GRADUATE DIPLOMA IN CLINICAL SCIENCE PROGRAM IN DENTISTRY
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
3319CG07  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
GRADUATE DIPLOMA IN CLINICAL SCIENCE PROGRAM IN DENTISTRY
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
3319CG08  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
GRADUATE DIPLOMA IN CLINICAL SCIENCE PROGRAM IN DENTISTRY
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
3319CG09  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
GRADUATE DIPLOMA IN CLINICAL SCIENCE PROGRAM IN DENTISTRY
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
  FACULTY OF TROPICAL MEDICINE

4804CG00  ประกาศนียบัตรบัณฑิตอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา(หลักสูตรนานาชาติ)
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
4806CG00  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN BIOMEDICAL AND HEALTH INFORMATICS(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    คณะสัตวแพทยศาสตร์
  FACULTY OF VETERINARY SCIENCE

6702CG00  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์คลินิก(หลักสูตรนานาชาติ)
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL VETERINARY SCIENCE(INTERNATIONAL PROGRAM)
-     ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้    

    คณะกายภาพบำบัด
  FACULTY OF PHYSICAL THERAPY

6802CG01  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL PHYSICAL THERAPY
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
6802CG02  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL PHYSICAL THERAPY
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
6802CG03  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL PHYSICAL THERAPY
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
6802CG04  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL PHYSICAL THERAPY
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
6802CG05  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL PHYSICAL THERAPY
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)