วันพุธที่   20   มิถุนายน   พ.ศ. 2561

ประชุมวิชาการ


2561  /   2560  /   2559  /   2558  /   2557  /  

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๕

จัดโดย โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 03 พฤศจิกายน 2557
  ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และพลังงาน ครั้งที่ ๖

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 สิงหาคม 2557
  ณ จังหวัดอุดรธานี

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 กันยายน 2557
  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557

จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 ตุลาคม 2557
  ณ ห้อง Auditorium 1-2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ

Thammasat University is organizing the 4th JSA-ASEAN Conference 2014

จัดโดย Thammasat University, Rangsit Campus, Thailand
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 กรกฏาคม 2557
  ณ the Institute, located in Thammasat University, Rangsit Campus, Thailand

การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนองานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2557

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 ตุลาคม 2557
  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

International Graduate Research Conference 2014 (iGRC 2014)

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 สิงหาคม 2557
  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จงหวัดเชียงใหม่

การประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์

จัดโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 กันยายน 2557
  ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Conference on Quality Assurance 2014 (ICQA)

จัดโดย The Office for National Education Standards and Quality Assessment (ONESQA)
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 ตุลาคม 2557
  ณ Convention and Exhibition Centre BITEC, Bangna, Bangkok Responsible

The 5th International Symposium on Wellness, Healthy Lifestyle and Nutrition

จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 มิถุนายน 2557
  ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดซ์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การประชุมวิชาการนานาชาติ Joint International Tropical Medicine Meeting and The 8th Seminar on Food-and Water-Borne Parasitic Zoonoses (JITMM 2014&FBPZ 8)

จัดโดย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 กันยายน 2557
  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการ Grad Research @ MU Research Expo 2014

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
   ปิดรับบทความ/วิจัย 10 ตุลาคม 2557
  ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้ง 4

จัดโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 กันยายน 2557
  ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การประชุมวิชาการระดับชาติ ''มศว วิจัย ครั้งที่ 8''

จัดโดย สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 01 สิงหาคม 2557
  ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10

จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 สิงหาคม 2557
  ณ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

The 2nd International Conference on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI 2014)

จัดโดย สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 มิถุนายน 2557
  ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

''งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่ออนาคต'' (Researches and Creative Solutions of Tomorrow)

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 มิถุนายน 2557
  ณ มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

ประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd Annual PSU Phuket InternationalConference 2014

จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 มิถุนายน 2557
  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 12

จัดโดย คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
   ปิดรับบทความ/วิจัย 12 กันยายน 2557
  ณ คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2557

จัดโดย มหาวิทยาลัยรังสิต
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 กรกฏาคม 2557
  ณ ตึก 15 มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2

จัดโดย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 สิงหาคม 2557
  ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น

การประชุมทางวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 33

จัดโดย สำนักงานเลขานุการ สออ. ประเทศไทย
   ปิดรับบทความ/วิจัย 01 สิงหาคม 2557
  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 3rd ICADA 2014-SSIS

จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 กันยายน 2557
  ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 8

จัดโดย สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 10 กรกฏาคม 2557
  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The SIBR-RDINRRU Hong Kong Conference 2014

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 พฤษภาคม 2557
  ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประเทศจีน

ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 ''งานศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทย''

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 20 กันยายน 2557
  ณ โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 10 : MSU To World Class

จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม
   ปิดรับบทความ/วิจัย 10 มิถุนายน 2557
  ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ ''Rice for the world''

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 20 เมษายน 2557
  ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ประชุมวิชาการระดับชาติ ''วิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกรรม''

จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 21 กรกฏาคม 2557
  ณ หอประชุม อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ICMSIT 2014 : International Conference on Management Science, Innovation, and Technology 2014 Faculty of Management Science SuanSunandhaRajabhatUnivesity, Bangkok

จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 มิถุนายน 2557
  ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ (5724) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 31


   ปิดรับบทความ/วิจัย 20 กรกฏาคม 2557
  ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2557

จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 กรกฏาคม 2557
  ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 (22.14)อาคาร 22 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การบูรณาการงานวิจัยเพื่อสร้างสังคมอุดมปัญญาภายใต้พหุวัฒนธรรมสู่สังคมสันติสุขและประชาคมอาเซียน

จัดโดย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2557
  ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ

จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 17 เมษายน 2557
  ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การประชุมวิชาการ ''มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557(Thailand Research Expo 2014)''

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
   ปิดรับบทความ/วิจัย 20 กรกฏาคม 2557
  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1

จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ปิดรับบทความ/วิจัย 16 มิถุนายน 2557
  ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

งานศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทย

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 01 มิถุนายน 2557
  ณ โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

DPU-Wuhan International Conference on Oriental Leadership

จัดโดย มหาวิทยลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 พฤษภาคม 2557
  ณ มหาวิทยลัยธุรกิจบัณฑิตย์กรุงเทพมหานคร

นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10

จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2557
  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 มิถุนายน 2557
  ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

Teaching and Learning towards 21st Century Higher Education

จัดโดย สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.)
   ปิดรับบทความ/วิจัย 16 พฤษภาคม 2557
  ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียนล ควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพฯ

การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน : บทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม

จัดโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2557
  ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

สัมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 3

จัดโดย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 27 มิถุนายน 2557
  ณ ห้อง สค.103 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1

จัดโดย วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
   ปิดรับบทความ/วิจัย 13 มิถุนายน 2557
  ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301 ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การประชุมวิชาการด้านสุขภาพระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1

จัดโดย มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ University of Pittsburg, USA, La Trobe University, Australia
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 เมษายน 2557
  ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

Burapha University International Conference 2014

จัดโดย Burapha University
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 เมษายน 2557
  ณ Dusit Thani PATAYA

การสัมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 6

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
   ปิดรับบทความ/วิจัย 08 พฤษภาคม 2557
  ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านความมั่นคงศึกษา ครั้งที่ 1

จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 21 เมษายน 2557
  ณ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์