วันพุธที่   20   มิถุนายน   พ.ศ. 2561

ประชุมวิชาการ


2561  /   2560  /   2559  /   2558  /   2557  /  

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง ''การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ'' ครั้งที่ 6 (The 6th Business Management Research Conference) และการประชุมผลงานวิจัยนานาชาติด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 3 (The 3rd Business Management Research Conference)

จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 พฤษภาคม 2556
  ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 29

จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 สิงหาคม 2556
  ณ อาคาร C5 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

การประชุมวิชาการระดับชาติ ''ภาษาและวัฒนธรรม 2556'' เรื่อง ''อาเซียนในมิติวัฒนธรรม''

จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 28 มกราคม 2556
  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการ ''นเรศวรวิจัย'' ครั้งที่ 9 : ความรู้สู่เชิงพาณิชย์ นำเศรษฐกิจก้าวไกลอาเซียน

จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2556
  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนารถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

กำหนดการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครั้งที่ 2 (The 2nd BU Graduate Research Conference)

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 พฤษภาคม 2556
  ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ ''การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน:การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต''

จัดโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2556
  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 ในหัวข้อเรื่อง ''การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออความยั่งยืน''

จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มีนาคม 2556
  ณ ศูนย์ประชุมบางกองคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ

การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิ

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยออัสสัมชัญ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 10 พฤษภาคม 2556
  ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ John XXIII มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการด้านการบริหารจัดการทรัพยาการน้ำ ครั้งที่ 3

จัดโดย กรมทรัพยการน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   ปิดรับบทความ/วิจัย 29 มีนาคม 2556
  ณ ห้องประชุมโรงแรมภายในกรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2556 ''สังคมคุณธรรม : ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน''

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
   ปิดรับบทความ/วิจัย 08 กุมภาพันธ์ 2556
  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การเสวนางานวิจัยครั้งที่ 10 ในหัวข้อ ''การเป็นศูนย์กลางสุขภาพของไทยในเอเชีย''

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน
   ปิดรับบทความ/วิจัย 10 พฤษภาคม 2556
  ณ ห้องประชุม 1-204 ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม

งานประชุมวิชาการ งานวิจัยพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 5 ( ECTI-CARD 2013)

จัดโดย สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 มกราคม 2556
  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจับระดับชาติ 2556 ''ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน ทศวรรษหน้า''

จัดโดย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 มีนาคม 2556
  ณ โรงแรม ไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 เรื่อง ''การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา: หนทางสู่การพัฒนาประเทศในบริบทประชาคมอาเซียน''

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 ธันวาคม 2555
  ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ (QS) มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SMARTS ครั้งที่ 3

จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 พฤศจิกายน 2555
  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

International Conference on Advances in Mechanical and Computer Engineering (ICAMCE-2013)

จัดโดย Ganpati Institute of Technology and Management
   ปิดรับบทความ/วิจัย 05 มกราคม 2556
  ณ Ganpati Institute of Technology & Management, Bilaspur, Yamuna Nagar, Haryana, India.

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ ''ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ครั้งที่ 6 : บรูณาการศาสตร์และศิลป''

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 สิงหาคม 2555
  ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม