งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

 • ดร.สุภาพร จตุรภัทร

  หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
 • สุภาพร นพเก้า

  นักวิชาการศึกษา
 • เจษฎาภรณ์ วิริยะสกุลธรณ์

  นักวิชาการศึกษา
 • ลลิตา อดุลย์กิตติไพศาล

  นักวิเทศสัมพันธ์
 • จตุพงษ์ ยศพิมพา

  นักวิชาการศึกษา
 • วีรชาติ พนาวิวัฒน์

  นักวิชาการศึกษา
 • พนิดา ตาตะยานนท์

  นักวิชาการศึกษา
 • นันทิยา ปิ่นปลื้มจิต

  นักวิชาการศึกษา