Research skills


หมายถึง การพัฒนาทักษะด้านการทำงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาให้สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อเผยแพร่ในที่ประชุม หรือวารสารระดับนานาชาติ โดยกิจกรรมหรือโครงการในทักษะทางด้านนี้ได้แก่ การเริ่มทบทวนวรรณกรรม การเขียนโครงการวิจัย การออกแบบงานวิจัยที่เหมาะสม การนำสถิติมาใช้ในงานวิจัย ตลอดจนการเขียนและเผยแพร่ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ

ตัวอย่างโครงการของบัณฑิตวิทยาลัยที่ใช้พัฒนาทักษะทางด้านนี้ ได้แก่