สมัครร่วมกิจกรรม


ลำดับ กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม จำนวนรับสมัคร จำนวนผูู้สมัคร รายชื่อ จำนวนเวลา (ชั่วโมง / วัน / สัปดาห์) สถานะ
ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร (Communication and Language Skills)
1 โครงการสานสัมพันธ์ผสานวัฒนธรรม (ไทยและนานาชาติ) 2559 วันศุกร์ที่ 23,24  กันยายน 2559 50  คน 51 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 16 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
2 THE POWER OF COMMUNICATION : COMMUNICATIVE SKILLS FOR POSTGRADUATE STUDENTS วันพฤหัสบดีที่ 8  ธันวาคม 2559 160  คน 172 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
3 โครงการเสริมทักษะการสื่อสารด้วยภาษามือ วันศุกร์ที่ 13  มกราคม 2560 60  คน 62 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
4 โครงการเปิดตำรับขนมไทย: ลูกชุบ (รอบเช้า) วันอาทิตย์ที่ 8  มกราคม 2560 30  คน 41 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
5 โครงการเปิดตำรับขนมไทย: ลูกชุบ (รอบบ่าย) วันอาทิตย์ที่ 8  มกราคม 2560 30  คน 32 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
6 BANG KA CHAO CULTURAL TRIP วันเสาร์ที่ 21,22  มกราคม 2560 30  คน 30 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 14 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
7 โครงการอบรม ART OF PUBLIC SPEAKING WORKSHOP วันพุธที่ 15,16  กุมภาพันธ์ 2560 50  คน 32 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
8 บัณฑิตพบมิตรใหม่ 1 Day At Mahidol วันเสาร์ที่ 2  กันยายน 2560 375  คน 372 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 6 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
9 HOW TO PRESENT LIKE A PROFESSIONAL (VERSION ENGLISH) วันศุกร์ที่ 3  พฤศจิกายน 2560 170  คน 162 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 hrs. ปิดรับสมัคร
10 "INTERCULTURAL COMMUNICATION" AND "HOW TO CREATE YOUR AWESOME PRESENTATION" วันเสาร์ที่ 20  มกราคม 2561 120  คน 110 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 4 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
11 CULTURAL TRIP : UNIVERSITY OUTING วันอาทิตย์ที่ 18  กุมภาพันธ์ 2561 50  คน 70 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 8 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
ทักษะด้านการเป็นผู้นำ (Leadership and management Skills)
12 อบรมเรื่อง การบริหารเวลาและการจัดการความขัดแย้ง วันศุกร์ที่ 28  ตุลาคม 2559 160  คน 149 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม จำนวน 3 ชม. ปิดรับสมัคร
13 อบรมเรื่อง "การโน้มน้าวและการสร้างแรงจูงใจ" วันศุกร์ที่ 4  พฤศจิกายน 2559 170  คน 161 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม จำนวน 3 ชม. ปิดรับสมัคร
14 การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน วันศุกร์ที่ 23  ธันวาคม 2559 120  คน 78 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
15 การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ วันพุธที่ 21  ธันวาคม 2559 180  คน 165 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
16 TIME MANAGEMENT AND CONFLICT MANAGEMENT TRAINING  Online เปิดตลอดทั้งปี 5000  คน 1037 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
ปิดรับสมัคร
17 โครงการค่ายอาสาสร้างเสริมสุขภาพและจินตภาพแด่น้องและชุมชน วันพฤหัสบดีที่ 9,10,11,12  กุมภาพันธ์ 2560 40  คน 38 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 28 ชั่้วโมง ปิดรับสมัคร
18 ORGANISATIONAL TRANSFORMATION : PRIVATE SECTOR PERSPECTIVES วันจันทร์ที่ 27  มีนาคม 2560 100  คน 89 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
19 โครงการ เจ๋งจนคนอื่นต้องจับตา วันศุกร์ที่ 21  เมษายน 2560 90  คน 75 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชม. ปิดรับสมัคร
20 โครงการ ต้นกล้า 2560 วันเสาร์ที่ 13,14  พฤษภาคม 2560 67  คน 67 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 24 ชม. ปิดรับสมัคร
21 โครงการ ค่ายพัฒนาภาวะผู้นำ วันอาทิตย์ที่ 21,22  พฤษภาคม 2560 50  คน 43 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 16 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
22 การบรรยายพิเศษหัวข้อ โค้ชสมอง สู่นวัตกรรมทางความคิด วันพุธที่ 14  มิถุนายน 2560 120  คน 106 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
23 โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต วันศุกร์ที่ 14,15,16  กรกฎาคม 2560 50  คน 35 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 24 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
24 โครงการทูตบัณฑิตมหิดลร่วมใจ หล่อประติมากรรมเหรียญของพ่อ วันพุธที่ 30  สิงหาคม 2560 80  คน 61 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 7 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
25 BUILDING COMPETITIVENESS IN THE GLOBALIZED WORLD วันเสาร์ที่ 16  กันยายน 2560 150  คน 124 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
26 โครงการกระชับมิตรบัณฑิตสัมพันธ์ วันเสาร์ที่ 30  กันยายน 2560 350  คน 260 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 8 ชม. ปิดรับสมัคร
27 Research for Better Society : Developing Science and Technology to Improve Health and Well-Being วันศุกร์ที่ 29  กันยายน 2560 100  คน 98 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 8 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
28 TAX REFUND รู้ทันการลงทุน วันพุธที่ 1  พฤศจิกายน 2560 200  คน 159 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
29 โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ด้านภาษาและวัฒนธรรม วันศุกร์ที่ 1  ธันวาคม 2560 120  คน 43 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
30 โครงการ ผ่อนคลาย กับ ART THERAPY วันอาทิตย์ที่ 17  ธันวาคม 2560 50  คน 46 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 8 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
31 โครงการ 1 วันเพื่อ 1 ปี ส่งมอบวันดีดีให้แก่ผู้พิการทางสายตา วันพุธที่ 17  มกราคม 2561 50  คน 59 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 4 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
32 INTRODUCTION TO STARTUPS AND ENTREPRENEURSHIP (THAI VERSION) วันศุกร์ที่ 2  กุมภาพันธ์ 2561 60  คน 36 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
33 การบรรยายเรื่อง การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และ Perfect Pitch for Startups and Entrepreneurs วันศุกร์ที่ 16  กุมภาพันธ์ 2561 80  คน 13 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
ทักษะการทำงานด้านวิจัย (Research Skills)
34 อบรมการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน (บรรยายภาษาไทย) วันเสาร์ที่ 15  ตุลาคม 2559 120  คน 104 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม จำนวน 7 ชม. ปิดรับสมัคร
35 อบรม "เทคนิคการเขียนและทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัย" (สายสังคมศาสตร์) วันเสาร์ที่ 8  ตุลาคม 2559 120  คน 109 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม จำนวน 4 ชม. ปิดรับสมัคร
36 อบรม "เทคนิคการเขียนและทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัย" (สายวิทยาศาสตร์) วันศุกร์ที่ 14  ตุลาคม 2559 170  คน 146 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม จำนวน 4 ชม. ปิดรับสมัคร
37 การเขียนหัวข้องานวิจัย (บรรยายภาษาอังกฤษ) วันศุกร์ที่ 21  ตุลาคม 2559 170  คน 158 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
38 การวิจัยเชิงคุณภาพ วันอาทิตย์ที่ 6  พฤศจิกายน 2559 160  คน 131 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม จำนวน 6 ชม. ปิดรับสมัคร
39 การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล วันเสาร์ที่ 12  พฤศจิกายน 2559 120  คน 96 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม จำนวน 6 ชม. ปิดรับสมัคร
40 อบรมการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ วันศุกร์ที่ 18  พฤศจิกายน 2559 160  คน 4 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม จำนวน 3 ชม. ปิดรับสมัคร
41 อบรม "การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ" วันเสาร์ที่ 19  พฤศจิกายน 2559 160  คน 150 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม จำนวน 3 ชม. ปิดรับสมัคร
42 การวิจัยเชิงคุณภาพ (บรรยายภาษาอังกฤษ) วันอังคารที่ 22  พฤศจิกายน 2559 160  คน 117 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม จำนวน 6 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
43 STRATEGIES FOR SUCCESSFULLY COMPLETING DOCTORAL RESEARCH  Online เปิดตลอดทั้งปี 10000  คน 1117 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
ปิดรับสมัคร
44 ACADEMIC WRITING FOR PUBLICATION วันจันทร์ที่ 20  กุมภาพันธ์ 2560 100  คน 101 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
45 โครงการอบรมเรื่อง เปิดโปงเปเปอร์ (สายวิทยาศาสตร์) วันเสาร์ที่ 6  พฤษภาคม 2560 100  คน 69 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
46 โครงการอบรมเรื่อง เปิดโปงเปเปอร์ (สายสังคมศาสตร์) วันอาทิตย์ที่ 7  พฤษภาคม 2560 100  คน 70 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
47 โครงการอบรม เทคนิคการเลือกหัวข้อและการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ) วันเสาร์ที่ 17  มิถุนายน 2560 160  คน 135 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
48 อบรม การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน (บรรยายภาษาไทย) วันเสาร์ที่ 28  ตุลาคม 2560 165  คน 165 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 8 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
49 โครงการอบรม การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล (บรรยายภาษาไทย) วันเสาร์ที่ 27  มกราคม 2561 115  คน 112 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 8 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Skills)
50 อบรม "การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin" (ช่วงเช้า) วันเสาร์ที่ 17  กันยายน 2559 100  คน 95 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม จำนวน 3 ชม. ปิดรับสมัคร
51 อบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ Infographic เพื่องานวิชาการ วันอาทิตย์ที่ 11  กันยายน 2559 55  คน 59 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม จำนวน 7 ชม. ปิดรับสมัคร
52 เสริมทักษะออกแบบสื่อสร้างสรรค์ Social Presentation วันศุกร์ที่ 16  ธันวาคม 2559 190  คน 165 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
53 Workshop: Creating Infographics for Academic Purpose  Online เปิดตลอดทั้งปี 5000  คน 1261 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
ปิดรับสมัคร
54 DIGITAL LITERACY TRAINING วันศุกร์ที่ 20  มกราคม 2560 160  คน 156 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
55 DIGITAL LITERACY THAILAND 4.0 วันอาทิตย์ที่ 9  เมษายน 2560 150  คน 150 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
56 อบรมโปรแกรม EndNote (บรรยายภาษาอังกฤษ) วันศุกร์ที่ 4  สิงหาคม 2560 20  คน 20 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
57 โครงการ Curriculum Vitae ดีๆต้องมี Infographic วันเสาร์ที่ 23  กันยายน 2560 80  คน 82 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 7 ชม. ปิดรับสมัคร
58 โครงการอบรม "การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin" (บรรยายภาษาไทย) วันเสาร์ที่ 23  ธันวาคม 2560 120  คน 116 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
59 โครงการ การใช้โปรแกรม EndNote จัดการข้อมูลบรรณานุกรม (บรรยายภาษาไทย) วันเสาร์ที่ 10  กุมภาพันธ์ 2561 110  คน 87 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 7 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร