สมัครร่วมกิจกรรม


กิจกรรมที่เสร็จสิ้นแล้ว


ลำดับ กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม จำนวนรับสมัคร จำนวนผูู้สมัคร รายชื่อ จำนวนเวลา (ชั่วโมง / วัน / สัปดาห์) สถานะ
ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร (Communication and Language Skills)
1 โครงการสานสัมพันธ์ผสานวัฒนธรรม (ไทยและนานาชาติ) 2559 วันศุกร์ที่ 23,24  กันยายน 2559 50  คน 51 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 16 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
2 THE POWER OF COMMUNICATION : COMMUNICATIVE SKILLS FOR POSTGRADUATE STUDENTS วันพฤหัสบดีที่ 8  ธันวาคม 2559 160  คน 172 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
3 โครงการเสริมทักษะการสื่อสารด้วยภาษามือ วันศุกร์ที่ 13  มกราคม 2560 60  คน 62 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
4 โครงการเปิดตำรับขนมไทย: ลูกชุบ (รอบเช้า) วันอาทิตย์ที่ 8  มกราคม 2560 30  คน 41 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
5 โครงการเปิดตำรับขนมไทย: ลูกชุบ (รอบบ่าย) วันอาทิตย์ที่ 8  มกราคม 2560 30  คน 32 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
6 BANG KA CHAO CULTURAL TRIP วันเสาร์ที่ 21,22  มกราคม 2560 30  คน 30 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 14 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
7 ACADEMIC WRITING FOR PUBLICATION วันจันทร์ที่ 20  กุมภาพันธ์ 2560 100  คน 101 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
8 โครงการอบรม ART OF PUBLIC SPEAKING WORKSHOP วันพุธที่ 15,16  กุมภาพันธ์ 2560 50  คน 32 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
9 บัณฑิตพบมิตรใหม่ 1 Day At Mahidol วันเสาร์ที่ 2  กันยายน 2560 375  คน 372 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 5 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
10 "INTERCULTURAL COMMUNICATION" AND "HOW TO CREATE YOUR AWESOME PRESENTATION" วันเสาร์ที่ 20  มกราคม 2561 120  คน 110 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 4 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
11 CULTURAL TRIP : UNIVERSITY OUTING วันอาทิตย์ที่ 18  กุมภาพันธ์ 2561 50  คน 71 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 6 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
12 SEMINAR IN GLOBAL HEALTH CHALLENGES : POLICY, RESEARCH, AND PRACTICES วันพฤหัสบดีที่ 2  สิงหาคม 2561 30  คน 30 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
13 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCE AND HEALTH 2018 (PANEL SESSION 1) วันพฤหัสบดีที่ 2  สิงหาคม 2561 30  คน 19 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
14 บัณฑิตพบมิตรใหม่ ตอน ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ (มหิดล) วันเสาร์ที่ 8  กันยายน 2561 240  คน 262 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 6 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
15 CULTURAL TRIP AT GO KARN TOGETHER วันเสาร์ที่ 17,18  พฤศจิกายน 2561 40  คน 40 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 20 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
16 โครงการอบรม พูดให้ปัง ฟังทางนี้ วันเสาร์ที่ 4  พฤษภาคม 2562 100  คน 108 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
17 โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ "Intercultural Communication" วันจันทร์ที่ 5  สิงหาคม 2562 20  คน 20 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 7 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
18 โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ "English public speaking" วันอังคารที่ 6  สิงหาคม 2562 25  คน 22 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 7 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
19 โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ "Summarzing Skills" วันจันทร์ที่ 5  สิงหาคม 2562 30  คน 22 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 2 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
20 โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ "Summarizing Skills" วันจันทร์ที่ 5  สิงหาคม 2562 30  คน 9 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 2 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
21 โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ "Summarizing Skills" วันอังคารที่ 6  สิงหาคม 2562 30  คน 13 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 2 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
22 โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ "Summarizing Skills" วันศุกร์ที่ 9  สิงหาคม 2562 35  คน 32 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 2 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
23 โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ "Summarizing Skills" วันศุกร์ที่ 9  สิงหาคม 2562 30  คน 17 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 2 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
24 โครงการอบรม Public Speaking (บรรยายภาษาไทย) วันอาทิตย์ที่ 24  พฤศจิกายน 2562 50  คน 50 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 6 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
ทักษะด้านการเป็นผู้นำ (Leadership and management Skills)
25 โครงการอบรมหัวข้อ บริหารอย่างไรกับคนที่ไม่ชอบรอ วันอาทิตย์ที่ 3  พฤศจิกายน 2562 63  คน 62 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
26 อบรมเรื่อง การบริหารเวลาและการจัดการความขัดแย้ง วันศุกร์ที่ 28  ตุลาคม 2559 160  คน 149 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม จำนวน 3 ชม. ปิดรับสมัคร
27 อบรมเรื่อง "การโน้มน้าวและการสร้างแรงจูงใจ" วันศุกร์ที่ 4  พฤศจิกายน 2559 170  คน 161 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม จำนวน 3 ชม. ปิดรับสมัคร
28 การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน วันศุกร์ที่ 23  ธันวาคม 2559 120  คน 78 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
29 การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ วันพุธที่ 21  ธันวาคม 2559 180  คน 165 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
30 โครงการค่ายอาสาสร้างเสริมสุขภาพและจินตภาพแด่น้องและชุมชน วันพฤหัสบดีที่ 9,10,11,12  กุมภาพันธ์ 2560 40  คน 38 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 28 ชั่้วโมง ปิดรับสมัคร
31 ORGANISATIONAL TRANSFORMATION : PRIVATE SECTOR PERSPECTIVES วันจันทร์ที่ 27  มีนาคม 2560 100  คน 95 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
32 โครงการ เจ๋งจนคนอื่นต้องจับตา วันศุกร์ที่ 21  เมษายน 2560 90  คน 75 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชม. ปิดรับสมัคร
33 โครงการ ต้นกล้า 2560 วันเสาร์ที่ 13,14  พฤษภาคม 2560 67  คน 67 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 24 ชม. ปิดรับสมัคร
34 โครงการ ค่ายพัฒนาภาวะผู้นำ วันอาทิตย์ที่ 21,22  พฤษภาคม 2560 50  คน 43 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 16 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
35 การบรรยายพิเศษหัวข้อ โค้ชสมอง สู่นวัตกรรมทางความคิด วันพุธที่ 14  มิถุนายน 2560 120  คน 106 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
36 โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต วันศุกร์ที่ 14,15,16  กรกฎาคม 2560 50  คน 35 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 24 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
37 โครงการทูตบัณฑิตมหิดลร่วมใจ หล่อประติมากรรมเหรียญของพ่อ วันพุธที่ 30  สิงหาคม 2560 80  คน 63 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 6 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
38 BUILDING COMPETITIVENESS IN THE GLOBALIZED WORLD วันเสาร์ที่ 16  กันยายน 2560 150  คน 124 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
39 โครงการกระชับมิตรบัณฑิตสัมพันธ์ วันเสาร์ที่ 30  กันยายน 2560 350  คน 259 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 8 ชม. ปิดรับสมัคร
40 Research for Better Society : Developing Science and Technology to Improve Health and Well-Being วันศุกร์ที่ 29  กันยายน 2560 100  คน 98 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
41 TAX REFUND รู้ทันการลงทุน วันพุธที่ 1  พฤศจิกายน 2560 200  คน 159 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
42 โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ด้านภาษาและวัฒนธรรม วันศุกร์ที่ 1  ธันวาคม 2560 120  คน 43 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
43 โครงการ ผ่อนคลาย กับ ART THERAPY วันอาทิตย์ที่ 17  ธันวาคม 2560 50  คน 46 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 6 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
44 โครงการ 1 วันเพื่อ 1 ปี ส่งมอบวันดีดีให้แก่ผู้พิการทางสายตา วันพุธที่ 17  มกราคม 2561 50  คน 59 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 4 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
45 INTRODUCTION TO STARTUPS AND ENTREPRENEURSHIP (THAI VERSION) วันศุกร์ที่ 2  กุมภาพันธ์ 2561 60  คน 36 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
46 การบรรยายเรื่อง การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และ Perfect Pitch for Startups and Entrepreneurs วันศุกร์ที่ 16  กุมภาพันธ์ 2561 80  คน 24 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
47 การบรรยายเรื่อง การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ แผนธุรกิจ และการตลาดเบื้องต้น วันศุกร์ที่ 23  กุมภาพันธ์ 2561 80  คน 34 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
48 โครงการ เมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ 2561 วันอาทิตย์ที่ 4  มีนาคม 2561 100  คน 90 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 6 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
49 โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุล ปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 10,11,12  มีนาคม 2561 41  คน 28 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 36 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
50 MU Grad อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วันอาทิตย์ที่ 25  มีนาคม 2561 74  คน 92 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 8 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
51 โครงการ การสื่อสารเชิงบวกกับสุนทรียปรัศนี วันเสาร์ที่ 12  พฤษภาคม 2561 70  คน 60 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 6 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
52 TERRARIUM MINIATURE WORLD วันอาทิตย์ที่ 22  เมษายน 2561 60  คน 65 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 6 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
53 โครงการ "ต้นกล้า" ประจำปี 2561 วันเสาร์ที่ 5,6  พฤษภาคม 2561 50  คน 55 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 30 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
54 โครงการอบรม การช่วยกู้ชีพเบื้องต้นและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (CPR & AED) วันอาทิตย์ที่ 20  พฤษภาคม 2561 50  คน 28 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
55 โครงการอบรม "เสริมทักษะเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ" วันอาทิตย์ที่ 27  พฤษภาคม 2561 50  คน 21 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 6 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
56 โครงการอบรมเรื่อง การโค้ชสมองเพื่อกระตุ้นนวัตกรรมทางความคิด วันศุกร์ที่ 15  มิถุนายน 2561 100  คน 48 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
57 โครงการค่ายบัณฑิตอาสาเสริมสร้างชุมชน วันศุกร์ที่ 6,7,8  กรกฎาคม 2561 15  คน 15 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 24 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
58 โครงการกระชับมิตรบัณฑิตสัมพันธ์ วันเสาร์ที่ 29  กันยายน 2561 260  คน 212 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 6 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
59 โครงการจัดบรรยาย เรื่อง Online suicide, the dark psychology of internet insult forums, Bullying & cyberbullying risk factors. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2561 วันอังคารที่ 4  ธันวาคม 2561 150  คน 99 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
60 โครงการ เมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ 2562 วันเสาร์ที่ 26  มกราคม 2562 70  คน 80 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 6 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
61 โครงการอบรม First Aid ช่วยตน ช่วยคนได้ วันเสาร์ที่ 23  กุมภาพันธ์ 2562 70  คน 84 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 6 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
62 โครงการ พักกายผ่อนใจ ไปปฏิบัติธรรม วันศุกร์ที่ 3,4,5  พฤษภาคม 2562 30  คน 22 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 30 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
63 Multimedia Creation Idea and Contest ครั้งที่ 2 Change yourself for our University : เปลี่ยนตัวเองเพื่อมหาวิทยาลัย วันพุธที่ 8  พฤษภาคม 2562 60  คน 35 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 5 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
64 โครงการอบรม การสร้างภาวะผู้นำและทำงานเป็นทีม วันศุกร์ที่ 7  มิถุนายน 2562 60  คน 43 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
65 โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ "Skills to survive in business world" (Thai Version) วันศุกร์ที่ 9  สิงหาคม 2562 50  คน 24 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 2 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
66 โครงการกีฬาสัมพันธ์บัณฑิตพบมิตรใหม่ วันเสาร์ที่ 31  สิงหาคม 2562 260  คน 246 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 10 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
67 โครงการอบรม "First Aid รู้ไว้สักนิด ช่วยชีวิตให้ปลอดภัย" วันเสาร์ที่ 5  ตุลาคม 2562 60  คน 60 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 7 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
68 โครงการครูถุงนอนสอนหนังสือ (WINTER CAMP 2019) วันเสาร์ที่ 2,3,4,5,6,7,8,9  พฤศจิกายน 2562 20  คน 3 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 96 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
69 โครงการครูถุงนอนสอนหนังสือ (WINTER CAMP 2019) วันเสาร์ที่ 14,15,16,17,18,19,20,21  ธันวาคม 2562 20  คน 9 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 96 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
70 โครงการครูถุงนอนสอนหนังสือ (WINTER CAMP 2019) วันเสาร์ที่ 11,12,13,14,15,16,17,18  มกราคม 2563 20  คน 19 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 96 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
71 โครงการอบรมหัวข้อ บริหารอย่างไรกับคนที่ไม่ชอบรอ วันอาทิตย์ที่ 3  พฤศจิกายน 2562 63  คน 62 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
72 โครงการอบรม Conflict Management (บรรยายภาษาไทย) วันเสาร์ที่ 30  พฤศจิกายน 2562 50  คน 45 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 6 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
73 โครงการอบรมหัวข้อ ต่อจิ๊กซอร์สร้างผู้นำในตัวคุณ วันเสาร์ที่ 14  ธันวาคม 2562 60  คน 35 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 6 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
74 โครงการเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ 2563 วันเสาร์ที่ 1  กุมภาพันธ์ 2563 90  คน 79 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 6 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
75 โครงการมหิดลอาสาทำความดี ปีที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 16  กุมภาพันธ์ 2563 10  คน 17 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 4 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
76 บริหารอย่างไรกับคนที่ไม่ชอบรอ บรรยายภาษาอังกฤษ วันอาทิตย์ที่ 16  กุมภาพันธ์ 2563 50  คน 23 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
ทักษะการทำงานด้านวิจัย (Research Skills)
77 อบรมการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน (บรรยายภาษาไทย) วันเสาร์ที่ 15  ตุลาคม 2559 120  คน 104 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม จำนวน 7 ชม. ปิดรับสมัคร
78 อบรม "เทคนิคการเขียนและทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัย" (สายสังคมศาสตร์) วันเสาร์ที่ 8  ตุลาคม 2559 120  คน 109 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม จำนวน 4 ชม. ปิดรับสมัคร
79 อบรม "เทคนิคการเขียนและทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัย" (สายวิทยาศาสตร์) วันศุกร์ที่ 14  ตุลาคม 2559 170  คน 146 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม จำนวน 4 ชม. ปิดรับสมัคร
80 การเขียนหัวข้องานวิจัย (บรรยายภาษาอังกฤษ) วันศุกร์ที่ 21  ตุลาคม 2559 170  คน 158 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
81 การวิจัยเชิงคุณภาพ วันอาทิตย์ที่ 6  พฤศจิกายน 2559 160  คน 132 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม จำนวน 6 ชม. ปิดรับสมัคร
82 การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล วันเสาร์ที่ 12  พฤศจิกายน 2559 120  คน 96 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม จำนวน 6 ชม. ปิดรับสมัคร
83 อบรมการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ วันศุกร์ที่ 18  พฤศจิกายน 2559 160  คน 5 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม จำนวน 3 ชม. ปิดรับสมัคร
84 อบรม "การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ" วันเสาร์ที่ 19  พฤศจิกายน 2559 160  คน 150 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม จำนวน 3 ชม. ปิดรับสมัคร
85 การวิจัยเชิงคุณภาพ (บรรยายภาษาอังกฤษ) วันอังคารที่ 22  พฤศจิกายน 2559 160  คน 117 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม จำนวน 6 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
86 โครงการอบรมเรื่อง เปิดโปงเปเปอร์ (สายวิทยาศาสตร์) วันเสาร์ที่ 6  พฤษภาคม 2560 100  คน 69 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
87 โครงการอบรมเรื่อง เปิดโปงเปเปอร์ (สายสังคมศาสตร์) วันอาทิตย์ที่ 7  พฤษภาคม 2560 100  คน 70 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
88 โครงการอบรม เทคนิคการเลือกหัวข้อและการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ) วันเสาร์ที่ 17  มิถุนายน 2560 160  คน 135 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
89 อบรม การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน (บรรยายภาษาไทย) วันเสาร์ที่ 28  ตุลาคม 2560 165  คน 165 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 6 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
90 HOW TO PRESENT LIKE A PROFESSIONAL (VERSION ENGLISH) วันศุกร์ที่ 3  พฤศจิกายน 2560 170  คน 162 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 hrs. ปิดรับสมัคร
91 โครงการอบรม การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล (บรรยายภาษาไทย) วันเสาร์ที่ 27  มกราคม 2561 115  คน 112 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 6 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
92 โครงการบรรยายเรื่อง "เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์" วันอาทิตย์ที่ 1  เมษายน 2561 150  คน 133 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 6 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
93 โครงการอบรมเรื่อง การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน (บรรยายภาษาอังกฤษ) วันอาทิตย์ที่ 3  มิถุนายน 2561 100  คน 99 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 6 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
94 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติ "เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ" วันศุกร์ที่ 13  กรกฎาคม 2561 50  คน 50 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 6 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
95 โครงการอบรมเรื่อง การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน (บรรยายภาษาไทย) วันเสาร์ที่ 27  ตุลาคม 2561 110  คน 73 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 6 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
96 โครงการอบรม "การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล" (บรรยายภาษาไทย) วันอาทิตย์ที่ 11  พฤศจิกายน 2561 100  คน 95 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 6 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
97 โครงการอบรมเรื่อง การนำเสนอผลงานวิชาการอย่างมืออาชีพ (บรรยายภาษาไทย) วันศุกร์ที่ 18  มกราคม 2562 120  คน 114 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 6 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
98 โครงการอบรม การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน (บรรยายภาษาอังกฤษ) วันอาทิตย์ที่ 20  มกราคม 2562 120  คน 120 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 6 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
99 HOW TO PRESENT LIKE A PROFESSIONAL (ENGLISH VERSION) วันเสาร์ที่ 2  กุมภาพันธ์ 2562 110  คน 107 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 6 hrs. ปิดรับสมัคร
100 โครงการอบรม การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล (บรรยายภาษาอังกฤษ) วันเสาร์ที่ 9  กุมภาพันธ์ 2562 100  คน 99 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 6 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
101 โครงการอบรม เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ (บรรยายภาษาไทย) วันอาทิตย์ที่ 10  มีนาคม 2562 100  คน 94 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 6 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Skills)
102 อบรม "การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin" (ช่วงเช้า) วันเสาร์ที่ 17  กันยายน 2559 100  คน 95 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม จำนวน 3 ชม. ปิดรับสมัคร
103 อบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ Infographic เพื่องานวิชาการ วันอาทิตย์ที่ 11  กันยายน 2559 55  คน 59 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม จำนวน 7 ชม. ปิดรับสมัคร
104 เสริมทักษะออกแบบสื่อสร้างสรรค์ Social Presentation วันศุกร์ที่ 16  ธันวาคม 2559 190  คน 165 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
105 DIGITAL LITERACY TRAINING วันศุกร์ที่ 20  มกราคม 2560 160  คน 156 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
106 DIGITAL LITERACY THAILAND 4.0 วันอาทิตย์ที่ 9  เมษายน 2560 150  คน 150 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
107 อบรมโปรแกรม EndNote (บรรยายภาษาอังกฤษ) วันศุกร์ที่ 4  สิงหาคม 2560 20  คน 20 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
108 โครงการ Curriculum Vitae ดีๆต้องมี Infographic วันเสาร์ที่ 23  กันยายน 2560 80  คน 82 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 6 ชม. ปิดรับสมัคร
109 โครงการอบรม "การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin" (บรรยายภาษาไทย) วันเสาร์ที่ 23  ธันวาคม 2560 120  คน 116 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
110 โครงการ การใช้โปรแกรม EndNote จัดการข้อมูลบรรณานุกรม (บรรยายภาษาไทย) วันเสาร์ที่ 10  กุมภาพันธ์ 2561 110  คน 87 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 6 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
111 โครงการ Multimedia Creation Idea ปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 24  กุมภาพันธ์ 2561 80  คน 54 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 6 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
112 MULTIMEDIA CREATION CONTEST 1ST วันพุธที่ 2  พฤษภาคม 2561 60  คน 47 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 4 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
113 โครงการ การใช้โปรแกรม EndNote จัดการข้อมูลบรรณานุกรม (บรรยายภาษาไทย) วันเสาร์ที่ 28  เมษายน 2561 130  คน 87 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 6 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
114 โครงการอบรมเรื่อง การป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ วันอังคารที่ 30  เมษายน 2562 110  คน 104 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
115 โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ "Are you plagiarizing without knowing it?" and "Turnitin: A plagiarism checker" วันอังคารที่ 6  สิงหาคม 2562 120  คน 83 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
116 โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ "Cyber security" วันศุกร์ที่ 9  สิงหาคม 2562 120  คน 95 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 2 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
117 โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ "Professional communication with Powerpoint & e-mail" วันศุกร์ที่ 9  สิงหาคม 2562 120  คน 100 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and Innovative Skills)
118 โครงการอบรมเรื่อง ทักษะการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง : การค้นพบด้วยตนเอง 1 วันเสาร์ที่ 22  กันยายน 2561 120  คน 120 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
119 โครงการ SAY CHEESE WITH CELL PHONE วันเสาร์ที่ 20  ตุลาคม 2561 60  คน 68 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 6 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
120 โครงการอบรมเรื่อง Transformative Learning Skill 2 & Value-based Time Management วันอาทิตย์ที่ 4  พฤศจิกายน 2561 150  คน 84 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 6 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
121 Transformative Learning skills : Self Discovery (English Version) วันอาทิตย์ที่ 27  มกราคม 2562 140  คน 140 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
122 โครงการอบรม ครบเครื่องเรื่อง การทำ info-graphic อย่างมืออาชีพ (บรรยายภาษาไทย) วันเสาร์ที่ 2  มีนาคม 2562 70  คน 76 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 6 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
123 โครงการอบรม 8 เทคนิคสรรสร้างนวัตกรรมเพื่อความคิดสร้างสรรค์ วันเสาร์ที่ 16  มีนาคม 2562 100  คน 82 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 6 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
124 โครงการอบรม เคล็ดลับของนักสร้างสรรค์นวัตกรรม วันอาทิตย์ที่ 26  พฤษภาคม 2562 120  คน 101 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 6 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
125 DESIGN THINKING: EVERYONE CAN BE AN INNOVATIVE LEADER วันเสาร์ที่ 1  มิถุนายน 2562 50  คน 45 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 6 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
126 CREATIVE DESIGN THINKING วันอังคารที่ 25  มิถุนายน 2562 100  คน 87 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
127 โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ "Intellectual property,Patent and Copyright: What Graduate Students Must Know" วันพฤหัสบดีที่ 8  สิงหาคม 2562 1000  คน 702 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
128 โครงการอบรมเรื่อง Infographic Recipe วันอาทิตย์ที่ 20  ตุลาคม 2562 115  คน 109 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 7 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
129 โครงการอบรม สร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการอย่างมีสไตล์ ด้วย Design thinking วันศุกร์ที่ 20  ธันวาคม 2562 100  คน 84 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
130 โครงการอบรม Vlog จน "เป็นเรื่อง" Walk จน "เป็นราว" วันเสาร์ที่ 25,26  มกราคม 2563 60  คน 44 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 14 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
ทักษะด้านการเสริมสร้างสุขภาพดี (Health Literacy Skills)
131 โครงการอบรม "ขยับกาย ป้องกันภัย OFFICE SYNDROME" (บรรยายภาษาไทย) วันจันทร์ที่ 16  ธันวาคม 2562 50  คน 33 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
132 โครงการอบรม ออกแบบการจัดการความเครียดสไตล์ตัวเอง วันพุธที่ 22  มกราคม 2563 50  คน 26 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
133 โครงการอบรม กินอย่างไร ไร้โรค วันพุธที่ 29  มกราคม 2563 50  คน 26 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
ทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Literacy Skills)
134 โครงการอบรม "สร้างธุรกิจออนไลน์อย่างไรให้ปัง" วันอาทิตย์ที่ 1  ธันวาคม 2562 61  คน 61 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
135 โครงการอบรม "บริหารเงินอย่างไรให้เติบโต" วันอาทิตย์ที่ 8  ธันวาคม 2562 67  คน 67 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
136 โครงการอบรมหัวข้อ "บริหารเงินอย่างชาญฉลาด" (บรรยายภาษาไทย) วันจันทร์ที่ 16  ธันวาคม 2562 60  คน 49 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร
137 ปลุกความคิดธุรกิจในตัวคุณ (บรรยายภาษาไทย) วันเสาร์ที่ 22  กุมภาพันธ์ 2563 60  คน 60 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ปิดรับสมัคร
ทักษะด้านความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy Skills)
138 โครงการอบรม Computational thinking for non-computing majors วันพุธที่ 15  มกราคม 2563 50  คน 41 คน รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง ปิดรับสมัคร