โครงการอบรม 8 เทคนิคสรรสร้างนวัตกรรมเพื่อความคิดสร้างสรรค์

ประเภทโครงการและการรองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ประเภทใดประเภทหนึ่ง


 •   ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรืออาสาพัฒนา
 •   ด้านศิลปวัฒนธรรม
 •   ด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 •   ด้านกีฬา
 •   ด้านวิชาการ
 •   ด้านการนันทนาการ
 •   ด้านบริหารงาน
 •   ด้านพัฒนาวิชาชีพ
 •   ด้านอื่น ๆ

รองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ม.มหิดล ในข้อต่อไปนี้


 •   Mastery : ความชำนาญ, อำนาจควบคุม (ตนเอง), ความรอบรู้
 •   Altruism : ความไม่เห็นแก่ตัว, ความเห็นแก่ผู้อื่น
 •   Harmony : ความสามัคคี, ความปรองดอง, ความกลมกลืน, ความลงรอยกัน
 •   Integrity : ความซื่อสัตย์, การรวมเป็นหนึ่ง, การไม่แบ่งแยก
 •   Determination : ความมุ่งมั่น, ความตั้งใจมั่น, ความมุมานะ, ความแน่วแน่
 •   Originality : ส่วนรวม ความแปลกใหม่,ความไม่เหมือนใคร, นวัตกรรม
 •   Leadership : ความเป็นผู้นำ

หลักการและเหตุผล

การดำรงชีวิตอย่างมุ่งมั่นและมีเป้าหมายเพื่อความสำเร็จในทุกด้านนั้นจำเป็นต้องเข้าถึงหลักคิดและมุมมอง โดยมีแนวทางสำคัญคือการจัดการความคิดแบบมีหลักการและเป็นระบบ การคิดสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในระบบความคิดที่มีขั้นตอนซึ่งสามารถฝึกฝนและเรียนรู้ได้โดยผ่านกระบวนการฝึกหัดในรูปแบบต่างๆและการฝึกนั้นต้องฝึกอย่างถูกวิธีและต้องฝึกให้เป็น เป้าหมายของการฝึกการคิดแบบสร้างสรรค์คือการเปลี่ยนแปลงแบบรูปธรรมและผลท้ายสุดออกมาในแบบนวัตกรรมใหม่ ซึ่งการพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมใหม่เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติไทยในยุค Thailand 4.0 การจะเกิดนวัตกรรมใหม่ได้นั้นประชาชนทั่วไปรวมถึงนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจำเป็นต้องมีความรู้และได้รับการฝึกฝนเรื่องความคิดสร้างสรรค์เพื่อเป็นรากฐานของการนำไปสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหิดลเล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดให้มีโครงการเพื่อปูรากฐานและพื้นฐานความรู้ในการคิดแบบสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษาบัณฑิตโดยเนื้อหาของการอบรมจะเริ่มตั้งแต่ ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม ความสำคัญ ที่มา ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ นิสัยที่สกัดกั้นความคิดสร้างสรรค์ การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนคิดสร้างสรรค์ และที่สำคัญที่สุดคือ ฝึกฝนการเปลี่ยนแปลงความคิดจากยุค Informative age สู่ยุค Conceptual age คือ การฝึกหัดใช้สมองอีกข้างที่ควบคุมความคิดสร้างสรรค์ ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นจะใช้เทคนิค 8 เทคนิคเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ความคิด โดย 8 เทคนิคดังกล่าวคือ เทคนิค 1) การเปลี่ยนแปลงในทางความคิด 2) การแลกเปลี่ยนความคิด 3) การดัดแปลงความคิด 4) การจุดประกายไอเดียใหม่ๆโดยการออกไปหาข้อมูล 5) การรวบรวมความคิดหลังจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง 6) การคิดหาวิธีการนำความคิดสร้างสรรค์นั้นไปใช้อย่างไรให้เกิดเป็นรูปธรรมและในเวลาอันควรเมื่อใด 7) เพิ่มการฝึกฝนในการเล่นเกมส์ การทำงานเป็นทีม การคิดนอกกรอบ และการระดมสมองความคิดสร้างสรรค์ในเวลาที่จำกัด และ 8) การนำความคิดสร้างสรรค์ที่ได้จาก 7 เทคนิคดังกล่าวต่อยอดไปถึงการพัฒนานวัตกรรม

วัตถุประสงค์


เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีคิดและทำงานอย่างมีระบบและพัฒนาทักษะจนไปถึงขั้นพัฒนานวัตกรรมได้

กลุ่มเป้าหมาย


 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ (นักศึกษาไทย) จำนวน 100 คน
 • คณะกรรมการทำงานในกิจกรรม จำนวน 0 คน

วิธีการอบรม


หัวข้อในการบรรยาย

 • ทฤษฎีของความคิดสร้างสรรค์ และ 8 เทคนิคเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม
 • กิจกรรมระดมสมอง
 • กิจกรรมกลุ่ม เล่นเกมส์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในระยะเวลาที่จำกัด
 • เสนอผลงานกลุ่มและ Q & A

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ เทคนิคทั้ง 8 ชนิดที่เป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างสรรค์ความคิด
 • ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สามารถกล้าคิดนอกกรอบและพัฒนาความคิดแบบสร้างสรรค์ให้ยั่งยืน