โครงการอบรม Vlog จน "เป็นเรื่อง" Walk จน "เป็นราว"

ประเภทโครงการและการรองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ประเภทใดประเภทหนึ่ง


 •   ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรืออาสาพัฒนา
 •   ด้านศิลปวัฒนธรรม
 •   ด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 •   ด้านกีฬา
 •   ด้านวิชาการ
 •   ด้านการนันทนาการ
 •   ด้านบริหารงาน
 •   ด้านพัฒนาวิชาชีพ
 •   ด้านอื่น ๆ

รองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ม.มหิดล ในข้อต่อไปนี้


 •   Mastery : ความชำนาญ, อำนาจควบคุม (ตนเอง), ความรอบรู้
 •   Altruism : ความไม่เห็นแก่ตัว, ความเห็นแก่ผู้อื่น
 •   Harmony : ความสามัคคี, ความปรองดอง, ความกลมกลืน, ความลงรอยกัน
 •   Integrity : ความซื่อสัตย์, การรวมเป็นหนึ่ง, การไม่แบ่งแยก
 •   Determination : ความมุ่งมั่น, ความตั้งใจมั่น, ความมุมานะ, ความแน่วแน่
 •   Originality : ส่วนรวม ความแปลกใหม่,ความไม่เหมือนใคร, นวัตกรรม
 •   Leadership : ความเป็นผู้นำ

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันโลกมีการพัฒนาเทคโนโลยีพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว รวมทั้งไลฟ์สไตล์ การศึกษา และอาชีพในอนาคตที่มีหลากหลายและตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ นอกเหนือจากอาชีพที่คุ้นเคยจะสังเกตุได้ว่าในปัจจุบันมีการประกอบอาชีพที่แตกออกไปหลายสาขาและหลากหลายขึ้น รวมทั้งสังคมได้เปิดรับอาชีพใหม่ๆ คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าในสังคมปัจจุบันหลายอาชีพมีจุดเริ่มต้นที่เกิดมาจากความชอบหรือทักษะส่วนตัว หรือมาจากงานอดิเรก หรือมาจากความช่ำชอง จนต่อยอดเป็นอาชีพ สร้างรายได้ สร้างธุรกิจใหม่ นอกจากคนจะมีความสุขจากการทำงานแล้ว ยังประสบความสำเร็จและหาเงินได้มหาศาล จึงกลายเป็นอาชีพทางเลือกใหม่ให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีฝีไม้ลายมือ Vlog เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างอาชีพใหม่ที่เริ่มเป็นที่นิยมในปัจจุบัน Vlog เป็นคำผสมระหว่าง Video + log หรือ Blog จะเป็นการบันทึกวิดีโอเกี่ยวกับตัวเรา บ่งบอกถึงชีวิตประจำวันที่ทำในวันหนึ่งๆ คล้ายกับการเขียนไดอารี่แต่ว่าออกมาในรูปแบบวิดีโอ อาจจะถ่ายทำสิ่งเราชื่นชอบ สถานที่ท่องเที่ยว และเผยแพร่ทางสื่อโซเชียล เช่น YouTube บางคนเป็นที่ชื่นชอบมาก ซึ่งเรียกคนพวกนี้ว่า Vloger หรือ Youtuber ซึ่งหลายคน ทำวิดิโอได้น่าสนใจมากและชักชวนให้คนติดตามตลอดเวลาจนมียอดดูสูงและมีรายได้ตามมานอกจากนั้นในยุคปัจจุบันนี้ การไปสมัครงานต่อนายจ้างหรือแม้กระทั่งการสมัครประกวดร้องเพลงหรือความสามารถพิเศษโดยไปยื่นกระดาษสมัครงานและรอเรียกสัมภาษณ์ได้ลดน้อยลง การขอให้ผู้สมัครงานหรือผู้เข้าประกวดทำ Vlog เพื่อแนะนำตนเองได้ถูกใช้ในหลายองค์กรเพื่อความรวดเร็วและสามารถรู้จักตัวตน ของผู้สมัครงานก่อนพบเจอ เพื่อลดขั้นตอนในการสัมภาษณ์ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย นักศึกษาในระดับบัณฑิตแต่ละคนแต่ละศาสตร์จะมีความสามารถเฉพาะตัวและมีทักษะเฉพาะบุคคล เมื่อจบการศึกษาออกไปแล้วนักศึกษาต้องหางานเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต Vlog เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับสร้างโอกาสให้นักศึกษามีอาชีพตามที่สนใจและตามที่ถนัด การพัฒนาภาษาให้นักศึกษาก็สามารถใช้ Vlog เป็นเครื่องมือ การที่เรานำเรื่องที่เราสนใจอยู่แล้วบวกกับการที่เราอยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษด้วย Vlog ก็เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดี โดยเฉพาะด้านการฟัง ไม่น่าเบื่อ ศัพท์ที่ใช้พูดใน Vlog นั้นก็เป็นศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือ ศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องที่เราสนใจ ซึ่งเชื่อว่าหลายคนที่สนใจดูก็คงจะรู้ศัพท์เกี่ยวกับเรื่องที่เราสนใจเรื่องนั้นๆอยู่แล้ว และ วิธีนี้ก็เป็นวิธีที่เรียนภาษาอังกฤษกับ YouTube ที่แสนจะประหยัด โครงการนี้จึงถูกจัดขึ้นเพื่อการปูทักษะพื้นฐานในด้านความคิดสร้างสรรค์ให้นักศึกษาได้ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของ Vlog ที่น่าสนใจ มีคนติดตามชมและอาจสร้างรายได้ ถึงขั้นสามารถประกอบอาชีพได้ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาพัฒนาและค้นพบตัวเอง ได้กล้าคิดกล้าแสดงออกในสิ่งที่ตนเองถนัดและชอบอีกด้วย

วัตถุประสงค์


อธิบายหลักการถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอที่ให้น่าติดตามในรูปแบบของ Vlog

กลุ่มเป้าหมาย


 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ (นักศึกษาไทย) จำนวน 60 คน
 • คณะกรรมการทำงานในกิจกรรม จำนวน 0 คน

วิธีการอบรม


หัวข้อในการบรรยาย


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการของความคิดแบบสร้างสรรค์เพื่อออกแบบวิดิโอในรูปแบบของ Vlog
 • นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอที่ให้น่าติดตามในรูปแบบของ Vlog