โครงการอบรมเรื่อง Infographic Recipe

ประเภทโครงการและการรองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ประเภทใดประเภทหนึ่ง


 •   ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรืออาสาพัฒนา
 •   ด้านศิลปวัฒนธรรม
 •   ด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 •   ด้านกีฬา
 •   ด้านวิชาการ
 •   ด้านการนันทนาการ
 •   ด้านบริหารงาน
 •   ด้านพัฒนาวิชาชีพ
 •   ด้านอื่น ๆ

รองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ม.มหิดล ในข้อต่อไปนี้


 •   Mastery : ความชำนาญ, อำนาจควบคุม (ตนเอง), ความรอบรู้
 •   Altruism : ความไม่เห็นแก่ตัว, ความเห็นแก่ผู้อื่น
 •   Harmony : ความสามัคคี, ความปรองดอง, ความกลมกลืน, ความลงรอยกัน
 •   Integrity : ความซื่อสัตย์, การรวมเป็นหนึ่ง, การไม่แบ่งแยก
 •   Determination : ความมุ่งมั่น, ความตั้งใจมั่น, ความมุมานะ, ความแน่วแน่
 •   Originality : ส่วนรวม ความแปลกใหม่,ความไม่เหมือนใคร, นวัตกรรม
 •   Leadership : ความเป็นผู้นำ

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันการสื่อสารออนไลน์มีบทบาทและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับรู้และความเข้าใจโดยเฉพาะสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสื่ออินโฟกราฟิกเป็นการนำข้อมูลจำนวนมหาศาลมาทำให้เข้าใจง่าย และสื่อออกมาในลักษณะของภาพกราฟิก เหมาะสำหรับคนในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลที่ซับซ้อนและจำนวนมากในเวลาอันจำกัด การใช้สื่อในรูปแบบอินโฟกราฟิกในด้านการศึกษาถูกนำมาใช้ในรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล เช่น การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของนักศึกษา ของคณะ และของมหาวิทยาลัย การนำสื่อในรูปแบบอินโฟกราฟิกมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถนำสื่ออินโฟกราฟิกมาทำให้การนำเสนองานมีความน่าสนใจ เข้าใจง่ายมากขึ้น และสวยงาม การจะออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ออกแบบต้องมีความเข้าใจด้านการจัดการข้อมูล การสรุปเนื้อหาและมีทักษะด้านการออกแบบซึ่งหมายถึงการใช้ภาพสัญลักษณ์ ตัวอักษร สีและองค์ประกอบ การอบรมเรื่อง

วัตถุประสงค์


เพื่อให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงาน และประยุกต์ใช้อินโฟกราฟิกกับการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย


 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ (นักศึกษาไทย) จำนวน 115 คน
 • คณะกรรมการทำงานในกิจกรรม จำนวน 0 คน

วิธีการอบรม


หัวข้อในการบรรยาย


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • นักศึกษามีทักษะการคิดแบบสร้างสรรค์ที่แสดงออกมาในรูปภาพกราฟิก
 • นักศึกษาเข้าใจหลักการและเทคนิคการทำอินโฟกราฟิก
 • นักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงาน และประยุกต์ใช้อินโฟกราฟิกกับการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ