โครงการอบรม เคล็ดลับของนักสร้างสรรค์นวัตกรรม

ประเภทโครงการและการรองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ประเภทใดประเภทหนึ่ง


 •   ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรืออาสาพัฒนา
 •   ด้านศิลปวัฒนธรรม
 •   ด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 •   ด้านกีฬา
 •   ด้านวิชาการ
 •   ด้านการนันทนาการ
 •   ด้านบริหารงาน
 •   ด้านพัฒนาวิชาชีพ
 •   ด้านอื่น ๆ

รองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ม.มหิดล ในข้อต่อไปนี้


 •   Mastery : ความชำนาญ, อำนาจควบคุม (ตนเอง), ความรอบรู้
 •   Altruism : ความไม่เห็นแก่ตัว, ความเห็นแก่ผู้อื่น
 •   Harmony : ความสามัคคี, ความปรองดอง, ความกลมกลืน, ความลงรอยกัน
 •   Integrity : ความซื่อสัตย์, การรวมเป็นหนึ่ง, การไม่แบ่งแยก
 •   Determination : ความมุ่งมั่น, ความตั้งใจมั่น, ความมุมานะ, ความแน่วแน่
 •   Originality : ส่วนรวม ความแปลกใหม่,ความไม่เหมือนใคร, นวัตกรรม
 •   Leadership : ความเป็นผู้นำ

หลักการและเหตุผล

จากสภาพการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและผันผวนอย่างรวดเร็ว ความพร้อมของบัณฑิตศึกษาและบุคลากรต้องปรับเปลี่ยนแผนตามวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยหรือองค์กรให้ดียิ่งขึ้น แต่ปัญหาที่ตามมาก็คือ ความไม่พร้อมของบัณฑิตศึกษาและบุคลากรที่ขาดความกระตือรือร้น นวัตกรรมหลายอย่างที่เกิดขึ้นมา ไม่ได้เกิดจากการวางแผนหรือกระบวนการคิดเพื่อพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ที่มีคุณค่า ตลอดจนการทำงานในยุคปัจจุบันใช้ปัญญาประดิษฐ์ ที่คิดค้นมาก่อนแล้วนำมาใช้ในการทำงานแทนมนุษย์ เช่น ระบบซอฟแวร์ (Software) การใช้สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต ซึ่งมนุษย์ต้องใช้เวลาหลายปี ในการคิดค้นจนเชี่ยวชาญ จนกลายเป็นจักรกลอัจฉริยะ ทั้งนี้ ในการที่จะสร้างนวัตกรรมได้นั้น จะต้องมาจากกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ โดยองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ ความคิดต้องเป็นสิ่งใหม่ไม่เคยมีมาก่อน (New Original) ใช้การได้ (Workable) และมีความเหมาะสม (Appropriate) ซึ่งการคิดสร้างสรรค์ตามองค์ประกอบนี้จะต้องได้รับการพัฒนาให้เกิดกระบวนการทางความคิด เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมทั้งแบบที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมได้ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมเพื่อให้มีการพัฒนาสมองโดยการฝึกการตั้งคำถาม การสังเกต การจดบันทึก หรือการนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ แบบสร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก รวมถึงการคิดนอกกรอบ เป็นการพัฒนาที่ง่ายและมีพลังอย่างยิ่งในการที่จะนำความสำเร็จมาสู่ผู้ที่สามารถพัฒนาได้ ผสมผสานผ่านกระบวนการการระดมสมองเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการทำงาน และสร้างความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น ดังนั้น องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพทางด้านความคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ มีไหวพริบในการรับมือที่เกิดขึ้นกระทันหัน ตัดสินใจในสถานการณ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บัณฑิตศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ด้วยโครงการ

วัตถุประสงค์


เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการ แนวคิด และทักษะความคิดเชิงนวัตกรรมสร้างสรรค์ มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย


 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ (นักศึกษาไทย) จำนวน 120 คน
 • คณะกรรมการทำงานในกิจกรรม จำนวน 10 คน

วิธีการอบรม


หัวข้อในการบรรยาย

 • ความคิดสร้างสรรค์ในยุคจักรกลอัจฉริยะ
 • นวัตกรตั้งคำถามอย่างไร
 • การสังเกตกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
 • การหาไอเดียใหม่ให้บรรเจิด
 • การนำเสนออย่างทรงพลัง
 • การสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างง่ายๆ ด้วย 3 ขั้นตอน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้สร้างความเข้าใจต่อระบบการคิดเชิงนวัตกรรม และสร้างสรรค์ได้อย่างมีกระบวนการ
 • ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถพัฒนาระบบการคิดของตนเองไปในทางสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ นำกระบวนการคิดสร้างสรรค์ไปออกแบบระบบการปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น