โครงการอบรมเรื่อง Transformative Learning Skill 2 & Value-based Time Management

ประเภทโครงการและการรองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ประเภทใดประเภทหนึ่ง


 •   ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรืออาสาพัฒนา
 •   ด้านศิลปวัฒนธรรม
 •   ด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 •   ด้านกีฬา
 •   ด้านวิชาการ
 •   ด้านการนันทนาการ
 •   ด้านบริหารงาน
 •   ด้านพัฒนาวิชาชีพ
 •   ด้านอื่น ๆ

รองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ม.มหิดล ในข้อต่อไปนี้


 •   Mastery : ความชำนาญ, อำนาจควบคุม (ตนเอง), ความรอบรู้
 •   Altruism : ความไม่เห็นแก่ตัว, ความเห็นแก่ผู้อื่น
 •   Harmony : ความสามัคคี, ความปรองดอง, ความกลมกลืน, ความลงรอยกัน
 •   Integrity : ความซื่อสัตย์, การรวมเป็นหนึ่ง, การไม่แบ่งแยก
 •   Determination : ความมุ่งมั่น, ความตั้งใจมั่น, ความมุมานะ, ความแน่วแน่
 •   Originality : ส่วนรวม ความแปลกใหม่,ความไม่เหมือนใคร, นวัตกรรม
 •   Leadership : ความเป็นผู้นำ

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่โดดเด่นในงานด้านการแพทย์ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับแนวหน้าในภูมิภาค รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ มากมายที่มีประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมและมนุษยชาติเป็นที่ปรากฎแก่สาธารณชน และได้รับการยอมรับจากทั่วโลก นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยมหิดล ยังเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความต้องการของตลาดในสาขาที่ขาดแคลนและเพื่อการพัฒนาสังคมของประเทศ เพื่อให้สำเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์สำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษากระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดสู่สังคมเป็นสื่งที่มีความสำคัญยิ่ง การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) เป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างลึกซึ้ง ผ่านประสบการณ์สร้างสำนึกใหม่ และเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ให้เกิดความเข้าใจในตนเอง เข้าใจโลก และความสัมพันธ์ทางสังคมมีทักษะในการค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ สะท้อนคิด มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงปลุกจิตวิญญาณของการเป็นบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ในการสร้างและพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบโจทย์สังคม ดังนั้นการเรียนรู้ในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยมหิดลและสังคมโลกต้องคำนึงถึงการพัฒนาทัศนคติ (Attitude) ทักษะ (Skill) และความรู้ (Cognition) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งความคิด ทัศนคติ นำไปสู่การพัฒนาทักษะที่เหมาะสมในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change agent) และก่อให้เกิดทีมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์


เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงและพัฒนาตัวเองในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

กลุ่มเป้าหมาย


 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ (นักศึกษาไทย) จำนวน 150 คน
 • คณะกรรมการทำงานในกิจกรรม จำนวน 0 คน

วิธีการอบรม


หัวข้อในการบรรยาย

 • - ธรรมชาติของมนุษย์
 • - การับรู้และการตัดสินใจ
 • - เบื้องหลังการตัดสินใจ
 • - ธรรมชาติของข้อมูล
 • - การเรียนรู้ของมนุษย์
 • - หลักการ Transformative Learning
 • - ข้อจำกัดของมนุษย์
 • - ธรรมชาติของการฟัง
 • - ภาษาของมนุษย์
 • - ความสำเร็จและล้มเหลว
 • - ทฤษฎี Competency
 • - การแสดงออกซึ่งตนเอง
 • - การให้กำลังใจและการสร้างความแตกต่าง
 • คุณค่าของมนุษย์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • มีทักษะการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง สามารถประยุกต์ใช้ในการใช้ชีวิต
 • สามารถสร้างความแตกต่างในแบบใหม่และพัฒนาภาวะผู้นำในสถานการณ์ต่าง ๆ เกิดพลัง และความสงบสุขในจิตใจ