โครงการ SAY CHEESE WITH CELL PHONE

ประเภทโครงการและการรองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ประเภทใดประเภทหนึ่ง


 •   ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรืออาสาพัฒนา
 •   ด้านศิลปวัฒนธรรม
 •   ด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 •   ด้านกีฬา
 •   ด้านวิชาการ
 •   ด้านการนันทนาการ
 •   ด้านบริหารงาน
 •   ด้านพัฒนาวิชาชีพ
 •   ด้านอื่น ๆ

รองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ม.มหิดล ในข้อต่อไปนี้


 •   Mastery : ความชำนาญ, อำนาจควบคุม (ตนเอง), ความรอบรู้
 •   Altruism : ความไม่เห็นแก่ตัว, ความเห็นแก่ผู้อื่น
 •   Harmony : ความสามัคคี, ความปรองดอง, ความกลมกลืน, ความลงรอยกัน
 •   Integrity : ความซื่อสัตย์, การรวมเป็นหนึ่ง, การไม่แบ่งแยก
 •   Determination : ความมุ่งมั่น, ความตั้งใจมั่น, ความมุมานะ, ความแน่วแน่
 •   Originality : ส่วนรวม ความแปลกใหม่,ความไม่เหมือนใคร, นวัตกรรม
 •   Leadership : ความเป็นผู้นำ

หลักการและเหตุผล

การจัดทำสื่อนำเสนอด้วยเทคนิค multimedia ต้องใช้ความรู้พื้นฐานหลายด้าน ตั้งแต่การคิดสร้าง โครงเรื่อง (story board) การจัดองค์ประกอบของภาพ แสง เสียง และ การตัดต่อ ซึ่งในปัจจุบันสามารถรังสรรค์ชิ้นงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างง่ายดายด้วยอุปกรณ์ทันสมัยที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ตัวอย่าง เช่น สมาร์ทโฟน โดยอาศัยฟังก์ชันพื้นฐานและความคิดสร้างสรรค์สะท้อนมุมมองและแนวคิดออกมาผ่านผลงาน จากการที่องค์การนักศึกษาบัณฑิตได้จัดงาน

วัตถุประสงค์


เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ จัดทำสื่อวีดิโอขนาดสั้น ผ่านสมาร์ทโฟนได้

กลุ่มเป้าหมาย


 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ (นักศึกษาไทย) จำนวน 60 คน
 • คณะกรรมการทำงานในกิจกรรม จำนวน 10 คน

วิธีการอบรม


หัวข้อในการบรรยาย


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานในการทำสื่อ multimedia
 • ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำสื่อวิดีโอสั้นความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยใช้สมาร์ทโฟนได้