โครงการอบรมเรื่อง การป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์

ประเภทโครงการและการรองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ประเภทใดประเภทหนึ่ง


 •   ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรืออาสาพัฒนา
 •   ด้านศิลปวัฒนธรรม
 •   ด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 •   ด้านกีฬา
 •   ด้านวิชาการ
 •   ด้านการนันทนาการ
 •   ด้านบริหารงาน
 •   ด้านพัฒนาวิชาชีพ
 •   ด้านอื่น ๆ

รองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ม.มหิดล ในข้อต่อไปนี้


 •   Mastery : ความชำนาญ, อำนาจควบคุม (ตนเอง), ความรอบรู้
 •   Altruism : ความไม่เห็นแก่ตัว, ความเห็นแก่ผู้อื่น
 •   Harmony : ความสามัคคี, ความปรองดอง, ความกลมกลืน, ความลงรอยกัน
 •   Integrity : ความซื่อสัตย์, การรวมเป็นหนึ่ง, การไม่แบ่งแยก
 •   Determination : ความมุ่งมั่น, ความตั้งใจมั่น, ความมุมานะ, ความแน่วแน่
 •   Originality : ส่วนรวม ความแปลกใหม่,ความไม่เหมือนใคร, นวัตกรรม
 •   Leadership : ความเป็นผู้นำ

หลักการและเหตุผล

ด้วยบทบาทของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ต้องอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน ทั้งหน้าที่ป้องกัน ปราบปราม สืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษตามกฏหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคดีพิเศษประกาศกำหนด หรือมติของคณะกรรมการคดีพิเศษ แล้วยังต้องศึกษา รวบรวมจัดระบบ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ และดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกัน ปราบปราม สืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ โดยจัดให้มีการศึกษา อบรม และพัฒนาระบบงานการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษการพัฒนาความรู้และการประเมินสมรรถภาพการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของกรม และบุคลากรทีเกี่ยวข้อง ฉะนั้นการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงได้ดำเนินการของบประมาณตามขั้นตอน เพื่อให้การประชาสัมพันธ์สามารถครอบคลุมในทุกสื่อมิติการประชาสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการ (Exhibition) การเดินสายเพื่อแสดงผลงาน (Road Show) เป็นการประชาสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งทีสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนในการนำเสนอผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยกลุ่มเป้าหมายจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแลกประสบการณ์ร่วมกัน โดยการสื่อสารกับหน่วยงานได้โดยตรง ซึ่งจะทำให้สามารถสร้างความเข้าใจเนื้อหาที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้ และสามารถส่งเสริมการแสดงออกของกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจภารกิจ อำนาจหน้าที่ขั้นตอนการขอรับบริการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตลอดจนความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับรูปแบบคดีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดความศรัทธาเชื่อมั่น พร้อม ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของกรมสอบสวนคดีพิเศษเกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของกลุ่ม เป้าหมาย

วัตถุประสงค์


เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่มีต่อสาธารณชน

กลุ่มเป้าหมาย


 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ (นักศึกษาไทย) จำนวน 110 คน
 • คณะกรรมการทำงานในกิจกรรม จำนวน 0 คน

วิธีการอบรม


หัวข้อในการบรรยาย


ผลที่คาดว่าจะได้รับ