โครงการ Curriculum Vitae ดีๆต้องมี Infographic

ประเภทโครงการและการรองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ประเภทใดประเภทหนึ่ง


 •   ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรืออาสาพัฒนา
 •   ด้านศิลปวัฒนธรรม
 •   ด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 •   ด้านกีฬา
 •   ด้านวิชาการ
 •   ด้านการนันทนาการ
 •   ด้านบริหารงาน
 •   ด้านพัฒนาวิชาชีพ
 •   ด้านอื่น ๆ

รองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ม.มหิดล ในข้อต่อไปนี้


 •   Mastery : ความชำนาญ, อำนาจควบคุม (ตนเอง), ความรอบรู้
 •   Altruism : ความไม่เห็นแก่ตัว, ความเห็นแก่ผู้อื่น
 •   Harmony : ความสามัคคี, ความปรองดอง, ความกลมกลืน, ความลงรอยกัน
 •   Integrity : ความซื่อสัตย์, การรวมเป็นหนึ่ง, การไม่แบ่งแยก
 •   Determination : ความมุ่งมั่น, ความตั้งใจมั่น, ความมุมานะ, ความแน่วแน่
 •   Originality : ส่วนรวม ความแปลกใหม่,ความไม่เหมือนใคร, นวัตกรรม
 •   Leadership : ความเป็นผู้นำ

หลักการและเหตุผล

Infographic เป็นการนาเสนอข้อมูลรูปแบบหนึ่ง ที่ทาให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายด้วยรูปประกอบและสีสันที่สวยงาม พร้อมกับเนื้อหาที่ครบถ้วน ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น แม้ว่าเนื้อหานั้นๆ จะมีปริมาณที่มาก ซึ่งปัจจุบัน สื่อสิ่งพิมพ์ การโฆษณา การทาโปสเตอร์ การทาคลิปวิดีโอนาเสนอข้อมูล หรือแม้กระทั่งการเขียนประวัติส่วนตัวเพื่อประกอบการสมัครงาน นิยมใช้การสื่อสารด้วยรูปภาพพร้อมกับคาประกอบ หรือคาอธิบาย เพื่อจะดึงดูดผู้อ่านได้ จาเป็นที่จะต้องทาให้เข้าใจง่าย สวยงาม และ สะดุดตา ดังนั้นการเขียนประวัติส่วนตัวเพื่อประกอบการเรียนต่อหรือสมัครงาน (Curriculum Vitae; CV) ในปัจจุบันนอกจากข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องการทาให้ภาพลักษณ์ CV ของตนเองให้โดดเด่นด้วยการใช้ Infographic นาเสนอเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สาคัญ ซึ่งช่วยดึงดูดสายตาของผู้อ่าน และทาให้ CV น่าสนใจ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

วัตถุประสงค์


นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการนาทักษะการใช้งาน Infographic ไปใช้ในการทา Curriculum Vitae และประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆได้

กลุ่มเป้าหมาย


 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ (นักศึกษาไทย) จำนวน 80 คน

วิธีการอบรม


หัวข้อในการบรรยาย


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจใน เนื้อหาและรายละเอียดของ Curriculum Vitae มากขึ้น
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการทราบ และ เข้าใจ สิ่งที่ควรมี และ สิ่งที่ไม่สมควรมีใน Curriculum Vitae
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการใช้ Infographic เพื่อทา Curriculum Vitae มากขึ้น