โครงการอบรม การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล (บรรยายภาษาอังกฤษ)

ประเภทโครงการและการรองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ประเภทใดประเภทหนึ่ง


 •   ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรืออาสาพัฒนา
 •   ด้านศิลปวัฒนธรรม
 •   ด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 •   ด้านกีฬา
 •   ด้านวิชาการ
 •   ด้านการนันทนาการ
 •   ด้านบริหารงาน
 •   ด้านพัฒนาวิชาชีพ
 •   ด้านอื่น ๆ

รองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ม.มหิดล ในข้อต่อไปนี้


 •   Mastery : ความชำนาญ, อำนาจควบคุม (ตนเอง), ความรอบรู้
 •   Altruism : ความไม่เห็นแก่ตัว, ความเห็นแก่ผู้อื่น
 •   Harmony : ความสามัคคี, ความปรองดอง, ความกลมกลืน, ความลงรอยกัน
 •   Integrity : ความซื่อสัตย์, การรวมเป็นหนึ่ง, การไม่แบ่งแยก
 •   Determination : ความมุ่งมั่น, ความตั้งใจมั่น, ความมุมานะ, ความแน่วแน่
 •   Originality : ส่วนรวม ความแปลกใหม่,ความไม่เหมือนใคร, นวัตกรรม
 •   Leadership : ความเป็นผู้นำ

หลักการและเหตุผล

การทำวิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัย ถือเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ มากมายตั้งแต่การเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา หัวข้อวิทยานิพนธ์ การจัดทำโครงร่างวิทยานิพนธ์ การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล จนกระทั่งการนำเสนอผลงาน เพื่อให้สำเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือในการวิเคราะห์ นั่นคือคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมที่ได้รับความนิยม ใช้งานไม่ยากและยังมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา คือโปรแกรม SPSS for Windows ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก การนำเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการประมวลและวิเคราะห์ผลข้อมูล เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้การทำวิจัยมีประสิทธิภาพขึ้น จากเหตุผลดังกล่าว บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้จัดอบรมในหัวข้อ

วัตถุประสงค์


To support and educate the Graduate student about the Usage and the Process of SPSS program for Windows: Data Analytical level. In additional, students can adapt and apply with conducting the Thesis or Research more efficiency and professional.

กลุ่มเป้าหมาย


 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ จำนวน 100 คน
 • คณะกรรมการทำงานในกิจกรรม จำนวน 0 คน

วิธีการอบรม


หัวข้อในการบรรยาย

 • SPSS program for the Windows: Data

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • SPSS for Windows Data Analytical level