โครงการอบรมเรื่อง การนำเสนอผลงานวิชาการอย่างมืออาชีพ (บรรยายภาษาไทย)

ประเภทโครงการและการรองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ประเภทใดประเภทหนึ่ง


 •   ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรืออาสาพัฒนา
 •   ด้านศิลปวัฒนธรรม
 •   ด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 •   ด้านกีฬา
 •   ด้านวิชาการ
 •   ด้านการนันทนาการ
 •   ด้านบริหารงาน
 •   ด้านพัฒนาวิชาชีพ
 •   ด้านอื่น ๆ

รองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ม.มหิดล ในข้อต่อไปนี้


 •   Mastery : ความชำนาญ, อำนาจควบคุม (ตนเอง), ความรอบรู้
 •   Altruism : ความไม่เห็นแก่ตัว, ความเห็นแก่ผู้อื่น
 •   Harmony : ความสามัคคี, ความปรองดอง, ความกลมกลืน, ความลงรอยกัน
 •   Integrity : ความซื่อสัตย์, การรวมเป็นหนึ่ง, การไม่แบ่งแยก
 •   Determination : ความมุ่งมั่น, ความตั้งใจมั่น, ความมุมานะ, ความแน่วแน่
 •   Originality : ส่วนรวม ความแปลกใหม่,ความไม่เหมือนใคร, นวัตกรรม
 •   Leadership : ความเป็นผู้นำ

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ ที่มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่โดดเด่นในงานด้านการแพทย์ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับแนวหน้าในภูมิภาค รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงาน องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ มากมายที่มีประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมและมนุษยชาติ เป็นที่ปรากฏแก่สาธารณชน และได้รับการยอมรับจากทั่วโลก นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยมหิดล ยังเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความต้องการของตลาดในสาขาที่ขาดแคลน และเพื่อการพัฒนาสังคมของประเทศ การทำวิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัย ถือเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ มากมาย หัวข้อวิทยานิพนธ์ การจัดทำโครงร่างวิทยานิพนธ์ การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล จนกระทั่งการนำเสนอผลงาน เพื่อให้สำเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์ สำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาการเสนอผลงานเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะเป็นวิธีการที่จะทำให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจถึงผลงานนั้น จากเหตุผลดังกล่าว บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้จัดอบรมในหัวข้อ

วัตถุประสงค์


เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รู้หลักและวิธีการนำเสนอผลงาน

กลุ่มเป้าหมาย


 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ (นักศึกษาไทย) จำนวน 120 คน

วิธีการอบรม


หัวข้อในการบรรยาย

 • - รูปแบบการนำเสนอผลงาน
 • - ขั้นตอนการนำเสนอผลงาน
 • - วิธีการการนำเสนอผลงาน
 • - หลักการเสนอผลงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้รับการอบรมได้รู้หลักและวิธีการนำเสนอผลงาน