โครงการอบรม เทคนิคการเลือกหัวข้อและการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ (บรรยายไทย)

ประเภทโครงการและการรองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ประเภทใดประเภทหนึ่ง


 •   ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรืออาสาพัฒนา
 •   ด้านศิลปวัฒนธรรม
 •   ด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 •   ด้านกีฬา
 •   ด้านวิชาการ
 •   ด้านการนันทนาการ
 •   ด้านบริหารงาน
 •   ด้านพัฒนาวิชาชีพ
 •   ด้านอื่น ๆ

รองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ม.มหิดล ในข้อต่อไปนี้


 •   Mastery : ความชำนาญ, อำนาจควบคุม (ตนเอง), ความรอบรู้
 •   Altruism : ความไม่เห็นแก่ตัว, ความเห็นแก่ผู้อื่น
 •   Harmony : ความสามัคคี, ความปรองดอง, ความกลมกลืน, ความลงรอยกัน
 •   Integrity : ความซื่อสัตย์, การรวมเป็นหนึ่ง, การไม่แบ่งแยก
 •   Determination : ความมุ่งมั่น, ความตั้งใจมั่น, ความมุมานะ, ความแน่วแน่
 •   Originality : ส่วนรวม ความแปลกใหม่,ความไม่เหมือนใคร, นวัตกรรม
 •   Leadership : ความเป็นผู้นำ

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ ที่มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่โดดเด่นในงานด้านการแพทย์ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับแนวหน้าในภูมิภาค รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงาน องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ มากมายที่มีประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมและมนุษยชาติ เป็นที่ปรากฏแก่สาธารณชน และได้รับการยอมรับจากทั่วโลก นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยมหิดล ยังเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความต้องการของตลาดในสาขาที่ขาดแคลน และเพื่อการพัฒนาสังคมของประเทศ การทำวิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัย ถือเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ มากมายตั้งแต่การเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา หัวข้อวิทยานิพนธ์ การจัดทำโครงร่างวิทยานิพนธ์ การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล จนกระทั่งการนำเสนอผลงาน เพื่อให้สำเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์ สำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา การเขียนและสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการทำงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกสุดที่นักศึกษาทุกคนที่ทำงานวิจัยต้องผ่านกระบวนการนี้ นักศึกษามักจะประสบปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการเขียนและการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เช่น ขั้นตอนในการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ การนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ จากเหตุผลดังกล่าว บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้จัดอบรมในหัวข้อ

วัตถุประสงค์


กลุ่มเป้าหมาย


 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ (นักศึกษาไทย) จำนวน 170 คน

วิธีการอบรม


หัวข้อในการบรรยาย


ผลที่คาดว่าจะได้รับ