โครงการเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ 2563

ประเภทโครงการและการรองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ประเภทใดประเภทหนึ่ง


 •   ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรืออาสาพัฒนา
 •   ด้านศิลปวัฒนธรรม
 •   ด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 •   ด้านกีฬา
 •   ด้านวิชาการ
 •   ด้านการนันทนาการ
 •   ด้านบริหารงาน
 •   ด้านพัฒนาวิชาชีพ
 •   ด้านอื่น ๆ

รองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ม.มหิดล ในข้อต่อไปนี้


 •   Mastery : ความชำนาญ, อำนาจควบคุม (ตนเอง), ความรอบรู้
 •   Altruism : ความไม่เห็นแก่ตัว, ความเห็นแก่ผู้อื่น
 •   Harmony : ความสามัคคี, ความปรองดอง, ความกลมกลืน, ความลงรอยกัน
 •   Integrity : ความซื่อสัตย์, การรวมเป็นหนึ่ง, การไม่แบ่งแยก
 •   Determination : ความมุ่งมั่น, ความตั้งใจมั่น, ความมุมานะ, ความแน่วแน่
 •   Originality : ส่วนรวม ความแปลกใหม่,ความไม่เหมือนใคร, นวัตกรรม
 •   Leadership : ความเป็นผู้นำ

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากคณะกรรมการของสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2562 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี คือตลอดปีการศึกษา 2562 เพื่อให้การบริหารงานของสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษาฯ มีความต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และยังประโยชน์แก่นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลทุกคน จึงจำเป็นต้องมีการจัดหาผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษาฯ ชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนั้นทางสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดโครงการ

วัตถุประสงค์


เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งผู้แทนจากหลักสูตรและผู้สนใจเข้าร่วมเข้าใจถึงที่มา บทบาท หน้าที่ โครงสร้างองค์กร และลักษณะการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาของสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

กลุ่มเป้าหมาย


 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ (นักศึกษาไทย) จำนวน 60 คน
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ (นักศึกษาต่างชาติ) จำนวน 30 คน
 • คณะกรรมการทำงานในกิจกรรม จำนวน 20 คน

วิธีการอบรม


หัวข้อในการบรรยาย


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนตัวแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อจากหลักสูตรและผู้สนใจให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2563
 • นักศึกษาผู้แทนหลักสูตรและผู้สนใจเข้าร่วมเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่และการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาของสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
 • นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการทราบลักษณะการทำงานของแต่ละฝ่ายและสามารถเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมกับความถนัดของตนเองในการปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการของสภานักศึกษาหรือองค์การนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2563
 • ได้เครือข่ายนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะผู้ปฏิบัติงานของสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล วาระประจำปีการศึกษา 2563