โครงการอบรมหัวข้อ บริหารจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทโครงการและการรองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ประเภทใดประเภทหนึ่ง


 •   ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรืออาสาพัฒนา
 •   ด้านศิลปวัฒนธรรม
 •   ด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 •   ด้านกีฬา
 •   ด้านวิชาการ
 •   ด้านการนันทนาการ
 •   ด้านบริหารงาน
 •   ด้านพัฒนาวิชาชีพ
 •   ด้านอื่น ๆ

รองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ม.มหิดล ในข้อต่อไปนี้


 •   Mastery : ความชำนาญ, อำนาจควบคุม (ตนเอง), ความรอบรู้
 •   Altruism : ความไม่เห็นแก่ตัว, ความเห็นแก่ผู้อื่น
 •   Harmony : ความสามัคคี, ความปรองดอง, ความกลมกลืน, ความลงรอยกัน
 •   Integrity : ความซื่อสัตย์, การรวมเป็นหนึ่ง, การไม่แบ่งแยก
 •   Determination : ความมุ่งมั่น, ความตั้งใจมั่น, ความมุมานะ, ความแน่วแน่
 •   Originality : ส่วนรวม ความแปลกใหม่,ความไม่เหมือนใคร, นวัตกรรม
 •   Leadership : ความเป็นผู้นำ

หลักการและเหตุผล

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานั้น ไม่ได้เรียนรู้เฉพาะในห้องเรียนแต่ยังต้องแสวงหาเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง การบริหารเวลาจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ต้องรู้จักวางแผนและจัดสรรเวลาในการทำงานอย่างถูกต้อง เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการศึกษาและเพื่อสำเร็จการศึกษาได้ทันตามเวลาที่กำหนดไว้ รวมทั้งจัดการกับเป้าหมายและลำดับความสำคัญ เมื่อมีงานล้นมือ ควรจะจัดการกับงานนั้นอย่างไรให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาด พร้อมทั้งดำเนินงานในแต่ละวันอย่างราบรื่น ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็นว่าสิ่งที่จะทำให้นักศึกษามีความสุขในการเรียนควบคู่กับความสุขในการดำเนินชีวิต จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักศึกษาได้นำไปใช้ในการวางแผนการศึกษาและการดำเนินชีวิตอย่างสำเร็จผลตามเป้าหมายที่กำหนด

วัตถุประสงค์


เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย


 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ (นักศึกษาไทย) จำนวน 100 คน
 • คณะกรรมการทำงานในกิจกรรม จำนวน 0 คน

วิธีการอบรม


หัวข้อในการบรรยาย


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สามารถบริหารเวลาของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถประยุกต์นำความรู้ไปใช้บริหารตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ