โครงการอบรม "First Aid รู้ไว้สักนิด ช่วยชีวิตให้ปลอดภัย"

ประเภทโครงการและการรองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ประเภทใดประเภทหนึ่ง


 •   ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรืออาสาพัฒนา
 •   ด้านศิลปวัฒนธรรม
 •   ด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 •   ด้านกีฬา
 •   ด้านวิชาการ
 •   ด้านการนันทนาการ
 •   ด้านบริหารงาน
 •   ด้านพัฒนาวิชาชีพ
 •   ด้านอื่น ๆ

รองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ม.มหิดล ในข้อต่อไปนี้


 •   Mastery : ความชำนาญ, อำนาจควบคุม (ตนเอง), ความรอบรู้
 •   Altruism : ความไม่เห็นแก่ตัว, ความเห็นแก่ผู้อื่น
 •   Harmony : ความสามัคคี, ความปรองดอง, ความกลมกลืน, ความลงรอยกัน
 •   Integrity : ความซื่อสัตย์, การรวมเป็นหนึ่ง, การไม่แบ่งแยก
 •   Determination : ความมุ่งมั่น, ความตั้งใจมั่น, ความมุมานะ, ความแน่วแน่
 •   Originality : ส่วนรวม ความแปลกใหม่,ความไม่เหมือนใคร, นวัตกรรม
 •   Leadership : ความเป็นผู้นำ

หลักการและเหตุผล

อุบัติเหตุฉุกเฉินหรืออาการเจ็บป่วยอย่างเฉียบพลัน สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทั้งกับตนเองและคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นในระหว่างการดำเนินชีวิตประจำวัน การทำงาน การทำกิจกรรม การออกกำลังกาย หรือแม้กระทั่งในขณะขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนน ส่งผลให้เกิดความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตหรือทุพพลภาพได้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานจึงเป็นแนวทางสำคัญในการรักษาชีวิต อันจะช่วยบรรเทาอาการ ลดความรุนแรงของโรค และลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากอุบัติเหตุฉุกเฉินหรืออาการเจ็บป่วยอย่างเฉียบพลันได้ อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ประสบเหตุได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้องและได้รับการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัย ในปัจจุบันการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานไม่จำเป็นที่จะต้องกระทำโดยผู้ให้บริการด้านสุขภาพ (Health care provider) เท่านั้น เนื่องจากพบว่ามีผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยอย่างเฉียบพลัน รวมทั้งผู้ป่วยที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น (cardiac arrest) นอกโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ถูกต้องและปลอดภัย โดยเฉพาะจากผู้พบเห็นเหตุการณ์หรืออยู่ในที่เกิดเหตุ ณ ขณะนั้น ซึ่งบุคคลเหล่านี้จำเป็นจะต้องมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง อันจะช่วยให้ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นปลอดภัยและมีโอกาสรอดชีวิตได้มากขึ้น ดังนั้น องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จึงได้มีการจัดกิจกรรม

วัตถุประสงค์


เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานำความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย


 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ (นักศึกษาไทย) จำนวน 60 คน
 • คณะกรรมการทำงานในกิจกรรม จำนวน 10 คน

วิธีการอบรม


หัวข้อในการบรรยาย

 • การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิต ขั้นพื้นฐาน
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะและสามารถปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง