โครงการอบรม การสร้างภาวะผู้นำและทำงานเป็นทีม

ประเภทโครงการและการรองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ประเภทใดประเภทหนึ่ง


 •   ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรืออาสาพัฒนา
 •   ด้านศิลปวัฒนธรรม
 •   ด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 •   ด้านกีฬา
 •   ด้านวิชาการ
 •   ด้านการนันทนาการ
 •   ด้านบริหารงาน
 •   ด้านพัฒนาวิชาชีพ
 •   ด้านอื่น ๆ

รองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ม.มหิดล ในข้อต่อไปนี้


 •   Mastery : ความชำนาญ, อำนาจควบคุม (ตนเอง), ความรอบรู้
 •   Altruism : ความไม่เห็นแก่ตัว, ความเห็นแก่ผู้อื่น
 •   Harmony : ความสามัคคี, ความปรองดอง, ความกลมกลืน, ความลงรอยกัน
 •   Integrity : ความซื่อสัตย์, การรวมเป็นหนึ่ง, การไม่แบ่งแยก
 •   Determination : ความมุ่งมั่น, ความตั้งใจมั่น, ความมุมานะ, ความแน่วแน่
 •   Originality : ส่วนรวม ความแปลกใหม่,ความไม่เหมือนใคร, นวัตกรรม
 •   Leadership : ความเป็นผู้นำ

หลักการและเหตุผล

การทำงานแล้ว นักศึกษายังต้องได้รับการพัฒนาในสิ่งที่ต้องนำไปใช้ในชีวิต โดยเฉพาะผู้ที่จำเป็น ดุษฎีบัณฑิตหรือมหาบัณฑิตต้องสื่อสารกับคนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้สิ่งใหม่เป็นสิ่งสำคัญ การทำงานเป็น

วัตถุประสงค์


เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและเรียนรู้กระบวนการทำงานเป็นทีม

กลุ่มเป้าหมาย


 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ (นักศึกษาไทย) จำนวน 60 คน
 • คณะกรรมการทำงานในกิจกรรม จำนวน 0 คน

วิธีการอบรม


หัวข้อในการบรรยาย

 • ลักษณะและบทบาทของผู้นำที่จะทำให้องค์กรสู่ความสำเร็จ
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นผู้นำที่ดี
 • เทคนิคการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
 • ความคิดสร้างสรรค์สำหรับผู้นำ
 • การเจรจาต่อรองเพื่อความสำเร็จ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม