โครงการ MU Grad อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งตามรอยพ่อ ครั้งที่ 3

ประเภทโครงการและการรองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ประเภทใดประเภทหนึ่ง


 •   ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรืออาสาพัฒนา
 •   ด้านศิลปวัฒนธรรม
 •   ด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 •   ด้านกีฬา
 •   ด้านวิชาการ
 •   ด้านการนันทนาการ
 •   ด้านบริหารงาน
 •   ด้านพัฒนาวิชาชีพ
 •   ด้านอื่น ๆ

รองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ม.มหิดล ในข้อต่อไปนี้


 •   Mastery : ความชำนาญ, อำนาจควบคุม (ตนเอง), ความรอบรู้
 •   Altruism : ความไม่เห็นแก่ตัว, ความเห็นแก่ผู้อื่น
 •   Harmony : ความสามัคคี, ความปรองดอง, ความกลมกลืน, ความลงรอยกัน
 •   Integrity : ความซื่อสัตย์, การรวมเป็นหนึ่ง, การไม่แบ่งแยก
 •   Determination : ความมุ่งมั่น, ความตั้งใจมั่น, ความมุมานะ, ความแน่วแน่
 •   Originality : ส่วนรวม ความแปลกใหม่,ความไม่เหมือนใคร, นวัตกรรม
 •   Leadership : ความเป็นผู้นำ

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นมีการขยายตัวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มจำนวนของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติซึ่งถือได้ว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้เองแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประเทศไทยหลายแห่งจึงถูกทำลายลงจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ตลอดจนการท่องเที่ยวอย่างขาดความรับผิดชอบของนักท่องเที่ยวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรบริเวณชายฝั่งทะเล ไม่ว่าจะเป็น ชายหาด ป่าชายเลนหรือสัตว์น้ำ ดังนั้นการจัดโครงการเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรดังกล่าวตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีความรู้และจิตสาธารณะจึงถือเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทางองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นความสำคัญของการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลทั้งในส่วนของป่าโกงกางและสัตว์น้ำ ตลอดจนความสำคัญยิ่งของการปลูกจิตสำนึกในการท่องเที่ยวอย่างมีจิตสาธารณะ จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมการบำเพ็ญประโยชน์และการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อก่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งยั่งยืนต่อไป รวมไปถึงส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและการแลกเปลี่ยนทางภาษาระหว่างนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศผ่านการทำกิจกรรมในเชิงอนุรักษ์ที่จัดขึ้นนี้ด้วย

วัตถุประสงค์


เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย


 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ (นักศึกษาไทย) จำนวน 30 คน
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ (นักศึกษาต่างชาติ) จำนวน 30 คน
 • คณะกรรมการทำงานในกิจกรรม จำนวน 10 คน

วิธีการอบรม


หัวข้อในการบรรยาย

 • การอนุรักษ์ป่าชายเลน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน
 • ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับปลูกป่าชายเลนและได้ลงมือปลูกได้อย่างถูกวิธี
 • ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 • ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีต่อกัน