โครงการอบรม First Aid ช่วยตน ช่วยคนได้

ประเภทโครงการและการรองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ประเภทใดประเภทหนึ่ง


 •   ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรืออาสาพัฒนา
 •   ด้านศิลปวัฒนธรรม
 •   ด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 •   ด้านกีฬา
 •   ด้านวิชาการ
 •   ด้านการนันทนาการ
 •   ด้านบริหารงาน
 •   ด้านพัฒนาวิชาชีพ
 •   ด้านอื่น ๆ

รองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ม.มหิดล ในข้อต่อไปนี้


 •   Mastery : ความชำนาญ, อำนาจควบคุม (ตนเอง), ความรอบรู้
 •   Altruism : ความไม่เห็นแก่ตัว, ความเห็นแก่ผู้อื่น
 •   Harmony : ความสามัคคี, ความปรองดอง, ความกลมกลืน, ความลงรอยกัน
 •   Integrity : ความซื่อสัตย์, การรวมเป็นหนึ่ง, การไม่แบ่งแยก
 •   Determination : ความมุ่งมั่น, ความตั้งใจมั่น, ความมุมานะ, ความแน่วแน่
 •   Originality : ส่วนรวม ความแปลกใหม่,ความไม่เหมือนใคร, นวัตกรรม
 •   Leadership : ความเป็นผู้นำ

หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันแต่ละบุคคลมีโอกาสเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุทุกเวลา ซึ่งทุกคนมีโอกาสได้พบ และเกิดขึ้นกับตนเองได้ทุกเวลา ทั้งในสภาพแวดล้อมและสถานที่ต่างๆ เพราะในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทุกคนมีโอกาสที่จะได้พบกับผู้ประสบเหตุจากบุคคลใกล้ชิด ตามท้องถนน หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในการเรียน การทำกิจกรรม หรือแม้แต่การทำงานที่ไม่ปลอดภัย การปฐมพยาบาลจึงต้องกระทำอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง ดังนั้น จึงไม่จำเป็นว่าผู้ให้การปฐมพยาบาลจะต้องเป็นแพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรสายการแพทย์เท่านั้น เมื่อมีการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ผู้ประสบเหตุการณ์สามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยหรือบรรเทาความเจ็บป่วยได้ทันท่วงที ถ้าคนส่วนมากมีความรู้ในการปฐมพยาบาลซึ่งอาจจะช่วยเหลือชีวิตผู้บาดเจ็บไว้ได้หรือช่วยบรรเทาความเจ็บป่วย ป้องกันไม่ให้อาการของโรคเลวร้ายลง และยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความพิการหรือโรคแทรกซ้อนตามมา ดังนั้น องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็นถึงความสำคัญ การพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มจำนวนผู้ที่สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน อีกทั้งยังมีหน่วยงานเอกชนที่เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกันกับบริษัท โอซูก้า นิวทราซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลบางปะกอก1 ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพยกระดับขีดความสามารถและสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้เข้าใจถึงการช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกวิธี

วัตถุประสงค์


เพื่อส่งเสริมการนำความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานไปใช้ในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย


 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ (นักศึกษาไทย) จำนวน 70 คน
 • คณะกรรมการทำงานในกิจกรรม จำนวน 15 คน

วิธีการอบรม


หัวข้อในการบรรยาย


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานไปใช้ในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน
 • ได้เครือข่ายการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน แลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ และมีการรายงานการนำความรู้ไปใช้ในกลุ่ม Social Network