อาสาสมัครช่วยงานเดิน-วิ่ง "มหิดลคนรักสุขภาพ"

ประเภทโครงการและการรองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ประเภทใดประเภทหนึ่ง


 •   ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรืออาสาพัฒนา
 •   ด้านศิลปวัฒนธรรม
 •   ด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 •   ด้านกีฬา
 •   ด้านวิชาการ
 •   ด้านการนันทนาการ
 •   ด้านบริหารงาน
 •   ด้านพัฒนาวิชาชีพ
 •   ด้านอื่น ๆ

รองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ม.มหิดล ในข้อต่อไปนี้


 •   Mastery : ความชำนาญ, อำนาจควบคุม (ตนเอง), ความรอบรู้
 •   Altruism : ความไม่เห็นแก่ตัว, ความเห็นแก่ผู้อื่น
 •   Harmony : ความสามัคคี, ความปรองดอง, ความกลมกลืน, ความลงรอยกัน
 •   Integrity : ความซื่อสัตย์, การรวมเป็นหนึ่ง, การไม่แบ่งแยก
 •   Determination : ความมุ่งมั่น, ความตั้งใจมั่น, ความมุมานะ, ความแน่วแน่
 •   Originality : ส่วนรวม ความแปลกใหม่,ความไม่เหมือนใคร, นวัตกรรม
 •   Leadership : ความเป็นผู้นำ

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทยมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกโดยมุ่งเน้นผลิตผลงานวิชาการและบุคลากรที่มีคุณภาพ สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรม เพื่อสังคมไทยและประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ ในการนี้ ทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนในด้านต่าง ๆ กิจกรรมกีฬาเป็นกิจกรรมประเภทหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตนเองอีกทั้งยังช่วยในการสร้างเสริมสุขภาพของทุกคน ทุกเพศ และทุกวัย ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นส่วนช่วยในการสร้างความสัมพันธ์อันดีก่อให้เกิดความสามัคคีปรองดอง (Harmony) อีกทั้งยังเป็นการสร้างมิตรภาพที่ดีระหว่างนักศึกษา เจ้าหน้าที่และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลและประชาชนผู้ที่สนใจ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มของผู้พิการที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะด้านการกีฬา (Mastery) และมีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ซึ่งจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และการสร้างเครือข่ายความร่วมมืออันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตต่อไป

วัตถุประสงค์


เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่ครบรอบ 55 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

กลุ่มเป้าหมาย


 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ (นักศึกษาไทย) จำนวน 100 คน

วิธีการอบรม


หัวข้อในการบรรยาย


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ส่งเสริมสุขภาพกายและใจแก่นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้พิการให้มีใจรักในการออกกำลังกาย
 • คณะทำงาน และผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง และสามารถนำไปใช้เป็นประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป
 • มีรายได้จากการจัดกิจกรรมหลังจากหักค่าใช้จ่ายสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความพิการระดับบัณฑิตศึกษา