โครงการอบรม การช่วยกู้ชีพเบื้องต้นและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (CPR & AED)

ประเภทโครงการและการรองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ประเภทใดประเภทหนึ่ง


 •   ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรืออาสาพัฒนา
 •   ด้านศิลปวัฒนธรรม
 •   ด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 •   ด้านกีฬา
 •   ด้านวิชาการ
 •   ด้านการนันทนาการ
 •   ด้านบริหารงาน
 •   ด้านพัฒนาวิชาชีพ
 •   ด้านอื่น ๆ

รองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ม.มหิดล ในข้อต่อไปนี้


 •   Mastery : ความชำนาญ, อำนาจควบคุม (ตนเอง), ความรอบรู้
 •   Altruism : ความไม่เห็นแก่ตัว, ความเห็นแก่ผู้อื่น
 •   Harmony : ความสามัคคี, ความปรองดอง, ความกลมกลืน, ความลงรอยกัน
 •   Integrity : ความซื่อสัตย์, การรวมเป็นหนึ่ง, การไม่แบ่งแยก
 •   Determination : ความมุ่งมั่น, ความตั้งใจมั่น, ความมุมานะ, ความแน่วแน่
 •   Originality : ส่วนรวม ความแปลกใหม่,ความไม่เหมือนใคร, นวัตกรรม
 •   Leadership : ความเป็นผู้นำ

หลักการและเหตุผล

ภาวะวิกฤตของชีวิต เป็นอันตรายที่อยู่ใกล้ตัวมนุษย์เราที่ไม่อาจจะมองข้ามไปได้ ทั้งจากอุบัติเหตุ โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ทั้งโรคเรื้อรังและที่เป็นปัจจุบันทันด่วน ความเจ็บป่วยต่างๆเหล่านี้อาจนำไปสู่ความรุนแรงและพรากชีวิตไปจากครอบครัวอันเป็นที่รัก ในปัจจุบัน ยังมีข่าวคราวการเสียชีวิตจากสาเหตุต่างๆออกมาให้เห็นอยู่เสมอ เช่น ข่าวนักเรียนจมน้ำเสียชีวิต หนุ่มวัยกลางคนเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลว เป็นต้น ซึ่งหากบุคคลเหล่านี้ได้รับการปฐมพยาบาลเบื่องต้นและการช่วยกู้ชีพที่ถูกต้องก็อาจยืดระยะเวลาชีวิตให้ยังมีสัญญาณชีพและสามารถเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลได้ดังจะเห็นได้จากข่าวการช่วยเหลือชาวต่างชาติที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวที่เกิดภาวะช็อคและได้รับการช่วยเหลืออย่างทันถ้วงทีจากบุคคลากรทางด้านสุขภาพจนสามารถรอดพ้นจากภาวะวิกฤตมาได้และหายเป็นปกติ วิธีการทางการแพทย์ที่สามารถช่วยชีวิตบุคคลที่อยู่ในภาวะวิกฤตดังกล่าวนั่นคือ การช่วยกู้ชีพ (Cardiopulmonary Resuscitation: CPR) เป็นการให้การช่วยเหลือบนวินาทีแห่งความเป็นความตาย เป็นการประเมินภาวะสุขภาพในช่วงวิกฤตของมนุษย์ โดยต้องอาศัยประสบการณ์และการตัดสินใจที่เด็ดขาด ในการลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนการช่วยกู้ชีพ นอกจากนั้นยังต้องมีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ในการช่วยกู้ชีพที่จำเป็น เช่น เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator: AED) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญทางการแพทย์ที่ประชาชนสามารถนำมาใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์คับขันเกิดขึ้น แต่วิธีการเหล่านี้ ทั้งการ CPR และ AED ยังไม่เป็นที่รู้จักในเหล่าประชาชนทั่วไป อาจจะเชี่ยวชาญเฉพาะบุคลากรในแวดวงทางการแพทย์เท่านั้น เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นอันตรายแก่ชีวิตเกิดขึ้นประชาชนจึงไม่สามารถให้การช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตได้อย่างทันถ้วงทีและส่งผลให้เสียชีวิตตามมา ดังนั้น งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการเสริมทักษะการทำ CPR และการใช้ AED ให้แก่บุคคลทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำ CPR และการใช้ AED เบื้องต้น รวมถึงสามารถลงมือปฏิบัติการทำ CPR และการใช้การ AED ได้อย่างถูกต้อง จึงได้จัดโครงการการช่วยกู้ชีพเบื้องต้นและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Cardiopulmonary Resuscitation & Autonomic External Defibrillation) ปี 2561 ขึ้น เพื่อให้ส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการ CPR และการใช้ AED เบื้องต้นได้ถูกต้องตามหลักสากล เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีความพร้อมในทุกด้านและสามารถช่วยเหลือสังคมได้ทุกเมื่อ

วัตถุประสงค์


เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ที่สนใจ พัฒนาศักยภาพตนเองในเรื่องการ CPR และการใช้ AED

กลุ่มเป้าหมาย


 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ (นักศึกษาไทย) จำนวน 50 คน

วิธีการอบรม


หัวข้อในการบรรยาย


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ CPR และการใช้ AED ได้อย่างถูกต้อง
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เจ้าหน้าที และอาจารย์ที่สนใจ ได้พัฒนาศักยภาพตนเองในเรื่องการ CPR และการใช้ AED
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เป็นบุคคลที่มีความสามารถฝึกปฏิบัติในการทำ CPR และการใช้ AED ได้ถูกต้องตามขั้นตอน