โครงการ การสื่อสารเชิงบวกกับสุนทรียปรัศนี

ประเภทโครงการและการรองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ประเภทใดประเภทหนึ่ง


 •   ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรืออาสาพัฒนา
 •   ด้านศิลปวัฒนธรรม
 •   ด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 •   ด้านกีฬา
 •   ด้านวิชาการ
 •   ด้านการนันทนาการ
 •   ด้านบริหารงาน
 •   ด้านพัฒนาวิชาชีพ
 •   ด้านอื่น ๆ

รองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ม.มหิดล ในข้อต่อไปนี้


 •   Mastery : ความชำนาญ, อำนาจควบคุม (ตนเอง), ความรอบรู้
 •   Altruism : ความไม่เห็นแก่ตัว, ความเห็นแก่ผู้อื่น
 •   Harmony : ความสามัคคี, ความปรองดอง, ความกลมกลืน, ความลงรอยกัน
 •   Integrity : ความซื่อสัตย์, การรวมเป็นหนึ่ง, การไม่แบ่งแยก
 •   Determination : ความมุ่งมั่น, ความตั้งใจมั่น, ความมุมานะ, ความแน่วแน่
 •   Originality : ส่วนรวม ความแปลกใหม่,ความไม่เหมือนใคร, นวัตกรรม
 •   Leadership : ความเป็นผู้นำ

หลักการและเหตุผล

การสื่อสารเป็นพื้นฐานของปฏิกิริยาที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตเทียบเท่ากับปัจจัยสี่ ถึงแม้จะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็นหรือความตายแต่การจะได้มาซึ่งปัจจัยเหล่านั้น เราจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากการสื่อสารเป็นเครื่องมือเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะสื่อสารอย่างแน่นอน หรือแม้กระทั่งในบางครั้งการสื่อสารที่ผิดพลาดก็ส่งผลเสียก่อให้เกิดความเข้าใจที่ผิด ๆ นำไปสู่ความขัดแย้งและความวุ่นวายในสังคม ซึ่งการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการสื่อสารในการติดต่อประสานงาน การนำเสนอผลงาน การประชาสัมพันธ์หรือดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของตนร่วมกับผู้อื่นในสังคม เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถทำความตกลงร่วมกันได้ ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสาร องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดโครงการ

วัตถุประสงค์


เพื่อพัฒนาความคิดเชิงบวกและสร้างกำลังใจด้วยกระบวนการสุนทรียปรัศนี (Appreciative Inquiry หรือ AI)

กลุ่มเป้าหมาย


 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ (นักศึกษาไทย) จำนวน 70 คน
 • คณะกรรมการทำงานในกิจกรรม จำนวน 10 คน

วิธีการอบรม


หัวข้อในการบรรยาย


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะและศิลปะในการสื่อสารเชิงบวก (Positive Thinking)
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความคิดเชิงบวกและสามารถสร้างกำลังใจให้ตนเองได้
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถนำความรู้และวิธีการที่ได้ไปปรับใช้กับการเรียน และการทำงานหลังจบการศึกษา