โครงการอบรมหัวข้อ บริหารอย่างไรกับคนที่ไม่ชอบรอ

ประเภทโครงการและการรองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ประเภทใดประเภทหนึ่ง


 •   ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรืออาสาพัฒนา
 •   ด้านศิลปวัฒนธรรม
 •   ด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 •   ด้านกีฬา
 •   ด้านวิชาการ
 •   ด้านการนันทนาการ
 •   ด้านบริหารงาน
 •   ด้านพัฒนาวิชาชีพ
 •   ด้านอื่น ๆ

รองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ม.มหิดล ในข้อต่อไปนี้


 •   Mastery : ความชำนาญ, อำนาจควบคุม (ตนเอง), ความรอบรู้
 •   Altruism : ความไม่เห็นแก่ตัว, ความเห็นแก่ผู้อื่น
 •   Harmony : ความสามัคคี, ความปรองดอง, ความกลมกลืน, ความลงรอยกัน
 •   Integrity : ความซื่อสัตย์, การรวมเป็นหนึ่ง, การไม่แบ่งแยก
 •   Determination : ความมุ่งมั่น, ความตั้งใจมั่น, ความมุมานะ, ความแน่วแน่
 •   Originality : ส่วนรวม ความแปลกใหม่,ความไม่เหมือนใคร, นวัตกรรม
 •   Leadership : ความเป็นผู้นำ

หลักการและเหตุผล

ในศตวรรษที่ 21 พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงไปมากหลังจากการตลาดของโลกเริ่มเข้าสู่ยุคการตลาดแบบไอที และให้ความสำคัญโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง สิ่งหนึ่งที่ส่งผลถึงผู้บริโภคอย่างไม่รู้ตัวเลยคือการฝึกให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่า ไม่อยากรอ ไม่ต้องรอ จนก่อให้ผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ที่เรียกว่า Nowism ซึ่งมีความเชื่อว่าถ้าไม่รวดเร็วทันใจ จะทำให้เสียเวลาและเสียโอกาส แล้วพวกเขาก็พร้อมที่จะไปใช้บริการของสินค้าแบรนด์อื่นได้โดยไม่ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณสมบัติของสินค้าในยุคปัจจุบันนั้นแทบจะไม่แตกต่างกัน ดังนั้นการจะจัดการกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในลักษณะนี้ ควรจะมีหลักการ คิด วิคราะห์ และเทคนิคในการนำไปใช้เพื่อจะรับมือกับบุคคลแบบ Nowism ก่อนที่เขาจะเปลี่ยนใจออกไป เทคนิคการบริหารจัดการในองค์รวมเพื่อตอบสนองยุคดิจิตอล จึงมีความสำคัญกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาในการทำงานในอนาคต

วัตถุประสงค์


เพื่อนำเอากรณีศึกษาจากบุคคล หรืองค์กรชั้นนำในระดับสากล มาประยุกต์ใช้และต่อยอดในการทำงานในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย


 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ (นักศึกษาไทย) จำนวน 63 คน
 • คณะกรรมการทำงานในกิจกรรม จำนวน 0 คน

วิธีการอบรม


หัวข้อในการบรรยาย


ผลที่คาดว่าจะได้รับ