โครงการอบรมเรื่อง การโค้ชสมองเพื่อกระตุ้นนวัตกรรมทางความคิด

ประเภทโครงการและการรองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ประเภทใดประเภทหนึ่ง


 •   ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรืออาสาพัฒนา
 •   ด้านศิลปวัฒนธรรม
 •   ด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 •   ด้านกีฬา
 •   ด้านวิชาการ
 •   ด้านการนันทนาการ
 •   ด้านบริหารงาน
 •   ด้านพัฒนาวิชาชีพ
 •   ด้านอื่น ๆ

รองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ม.มหิดล ในข้อต่อไปนี้


 •   Mastery : ความชำนาญ, อำนาจควบคุม (ตนเอง), ความรอบรู้
 •   Altruism : ความไม่เห็นแก่ตัว, ความเห็นแก่ผู้อื่น
 •   Harmony : ความสามัคคี, ความปรองดอง, ความกลมกลืน, ความลงรอยกัน
 •   Integrity : ความซื่อสัตย์, การรวมเป็นหนึ่ง, การไม่แบ่งแยก
 •   Determination : ความมุ่งมั่น, ความตั้งใจมั่น, ความมุมานะ, ความแน่วแน่
 •   Originality : ส่วนรวม ความแปลกใหม่,ความไม่เหมือนใคร, นวัตกรรม
 •   Leadership : ความเป็นผู้นำ

หลักการและเหตุผล

การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษานั้น นอกเหนือจากการพัฒนาความรอบรู้ทางด้านวิชาการและทักษะในการทำงานแล้ว นักศึกษายังต้องได้รับการพัฒนาในสิ่งที่ต้องนำไปใช้ในชีวิต โดยเฉพาะผู้ที่จำเป็น ดุษฎีบัณฑิตหรือมหาบัณฑิตต้องสื่อสารกับคนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้สิ่งใหม่เป็นสิ่งสำคัญ การโค้ชเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เราเรียนรู้ (cognitive coaching) เป็นบทบาท หน้าที่ ซึ่งในโลกแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ ที่พัฒนามาจากบทบาท การสอน (teaching) ที่ผู้สอนทำหน้าที่ให้ข้อมูล เนื้อหาสาระ ให้คำตอบที่ถูกต้อง ใช้สื่อสารทางเดียว การกำหนดทิศทางการเรียน กำหนดงาน ให้ผู้เรียน กำหนดวัตถุประสงค์กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้และ นอกจากนี้การโค้ชเพื่อการรู้คิดยังเป็นมากกว่าการเป็นผู้เอื้ออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (facilitator) ที่ผู้สอนมีบทบาท กระตุ้นให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระตุ้นให้คิดและตั้งคำถาม สื่อสารสองทางมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและผู้เรียน รวมทั้งประสานงาน ในกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถกำหนดวัตถุประสงค์และทิศทางการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ และเกณฑ์การวัดประเมินผลการเรียนรู้ การโค้ชเพื่อการรู้คิด มุ่งเน้นการฝึก (training) หรือ กระบวนการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคน ( individual) ให้มีความรู้เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงทักษะของตนเองได้ การโค้ชสมองของมนุษย์ เรียนรู้เพิ่มเติมจะช่วยให้ความคิดของคุณ ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็นความสำคัญจึงได้ดำเนินการจัดอบรมเรื่อง การโค้ชสมองเพื่อกระตุ้นนวัตกรรมทางความคิด เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีความคิดอย่างสร้างสรรค์ตั้งเป้าหมายเพื่อพิชิตความสำเร็จ

วัตถุประสงค์


เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาตนเองในแนวคิดเชิงบวก (Positive thinking)

กลุ่มเป้าหมาย


 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ (นักศึกษาไทย) จำนวน 100 คน

วิธีการอบรม


หัวข้อในการบรรยาย

 • ความหมายของการโค้ชสมอง
 • สมองกับการเรียนรู้
 • จุดเริ่มต้นของนวัตกรรม
 • สั่งสมองสร้างความสุข
 • การตั้งเป้าหมายเพื่อพิชิตความสำเร็จ
 • Aha Moments
 • การตั้งคำถามทรงพลังเพื่อกระตุ้นความคิดอย่างสร้างสรรค์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ