โครงการ 1 วันเพื่อ 1 ปี ส่งมอบวันดีดีให้แก่ผู้พิการทางสายตา

ประเภทโครงการและการรองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ประเภทใดประเภทหนึ่ง


 •   ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรืออาสาพัฒนา
 •   ด้านศิลปวัฒนธรรม
 •   ด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 •   ด้านกีฬา
 •   ด้านวิชาการ
 •   ด้านการนันทนาการ
 •   ด้านบริหารงาน
 •   ด้านพัฒนาวิชาชีพ
 •   ด้านอื่น ๆ

รองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ม.มหิดล ในข้อต่อไปนี้


 •   Mastery : ความชำนาญ, อำนาจควบคุม (ตนเอง), ความรอบรู้
 •   Altruism : ความไม่เห็นแก่ตัว, ความเห็นแก่ผู้อื่น
 •   Harmony : ความสามัคคี, ความปรองดอง, ความกลมกลืน, ความลงรอยกัน
 •   Integrity : ความซื่อสัตย์, การรวมเป็นหนึ่ง, การไม่แบ่งแยก
 •   Determination : ความมุ่งมั่น, ความตั้งใจมั่น, ความมุมานะ, ความแน่วแน่
 •   Originality : ส่วนรวม ความแปลกใหม่,ความไม่เหมือนใคร, นวัตกรรม
 •   Leadership : ความเป็นผู้นำ

หลักการและเหตุผล

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้พิการทางสายตาเป็นจำนวน 186,639 คน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นมาก ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องทางการมองเห็น อีกทั้งรัฐบาลได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้พิการทางสายตาได้ทำงานร่วมกับคนทั่วไปในสังคมโดยไม่มีการแบ่งแยก ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือในด้านใดด้านหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ซึ่งปฏิทินจัดว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้พิการทางสายตาได้วางแผนและนัดหมายในการทำงานติดต่อสื่อสาร ทางนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะจัดการจัดกิจกรรมประดิษฐ์อักษรเบรลล์ลงบนปฏิทินตั้งโต๊ะ ประจำปี 2561 เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้มีความสะดวกต่อการใช้งาน และส่งมอบปฏิทินให้เป็นของขวัญเนื่องในวันปีใหม่แก่ผู้พิการทางสายตาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาที่ขาดแคลนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์


เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัยผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้พิการทางสายตาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มเป้าหมาย


 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ (นักศึกษาไทย) จำนวน 50 คน
 • คณะกรรมการทำงานในกิจกรรม จำนวน 10 คน

วิธีการอบรม


หัวข้อในการบรรยาย


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้พิการทางตาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิทินอักษรเบรลล์ แบบตั้งโต๊ะที่มีความสะดวกต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน
 • ผู้พิการทางสายตาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับปฏิทินอักษรเบรลล์ แบบตั้งโต๊ะให้เป็นของขวัญเนื่องในวันปีใหม่
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัยผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในอักษรเบรลล์ และสามารถประดิษฐ์ปฏิทินอักษรเบลล์ได้
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัยผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับผู้พิการทางสายตาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง